Poradové

číslo

Zmluvný partner

Predmet zmluvy

Dátum podpísania

Dátum zverejnenia

1

ELT Management Company Slovakia s.r.o.

Vajnorská 171/A

831 04 Bratislava

Zmluva o zriadení a prevádzke zberného miesta kolektívneho systému ELTMA

22.1.2018

25.1.2018

2

Mimel s.r.o.

Zámocká 50/1

984 01 Lučenec

Zmluva o dielo – výmena okien a dverí Dom smútku

15.2.2018

16.2.2018

3

Martin Mitter

Družstevná 7

985 56 Tomášovce

Zmluva o výpožičke nehnuteľnosti

20.2.2018

21.2.2018

4

Ing. Peter Fízeľ

Zavoda 175/26

985 11 Stará Halič

Zmluva o vytvorení diela na objednávku – Autorský zákon

21.2.2018

22.2.2018

5

Lesy SR, štátny podnik

Námestie SNP č.8

975 66 Banská Bystrica

Dohoda č.01/2018/18 o poskytnutí príspevku z Mimoriadneho fondu Lesov SR štátny podnik, Banská Bystrica

2.3.2018

8.3.2018

6

Pierott, n.o..

Volgogradská 4787/18

080 01 Prešov

Darovacia zmluva č.963/2018

9.3.2018

10.3.2018

7

Pôdohospodárska platobná agentúra

Hraničná 12

815 26 Bratislava

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 072BB130090

 

13.3.2018

15.3.2018

8

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Kutuzovova 17

831 03 Bratislava 3

Zmluva č. 148 459 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR

29.3.2018

30.3.2018

9

Jozef Kelement, Jánskeho 711, 985 52 Divín,

Mária Hrnčiarová, Tuhár 130, 985 12 Tuhár

Marína Murková, Mariánska 590/38, 971 01 Prievidza

Kúpna zmluva o kúpe nehnuteľnosti

23.4.2018

24.4.2018

10

Ing. Želmíra Kolimárová Zvolenská 8/15               985 59 Vidiná

Mandátna zmluva na zabezpečenie realizácie verejného obstarávania

23.4.2018

7.5.2018

11

Smartim, s.r.o.       Rúbanisko I 2192/22       984 03 Lučenec

Zmluva o poskytovaní poradenských služieb

1.5.2018

7.5.2018

12

Martin Mitter, Družstevná 7, 985 56 Tomášovce

Kúpna zmluva o kúpe nehnuteľnosti

4.5.2018

7.5.2018

13

Pozemkové spoločenstvo Tuhár – Urbariát, Tuhár 56, 985 12 Tuhár

Zmluva o zabezpečení služieb reklamy a propagácie č. 04/05/2018

4.5.2018

7.5.2018

14

Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina

Zmluva o zduženej dodávke plynu

16.5.2018

17.5.2018

15

Ján Fízeľ, ul. Jánošíková 3, 984 01 Lučenec

Zmluva o zabezpečení služieb reklamy a propagácie č. 30/5/1/2018

30.5.2018

1.6.2018

16

Peter Barcaj, Bratrícka 10, 984 01 Lučenec

Zmluva o zabezpečení služieb reklamy a propagácie č. 30/5/2/2018

30.5.2018

1.6.2018

17

Edys, s.r.o. Begova 29,   984 01 Lučenec

Zmluva o zabezpečení služieb reklamy a propagácie č. 31/5/1/2018

31.5.2018

1.6.2018

18

Ing. Peter Fízeľ, Zavoda 175/26, Stará Halič

Zmluva o vytvorení diela na objednávku - kniha

1.6.2018

2.6.2018

19

Poľovnícke združenie Tuhár, Lúčna 16, Lučenec

Zmluva o zabezpečení služieb reklamy a propagácie č.04/06/2018

4.6.2018

6.6.2018

20

Transsilv, s.r.o., Skladištná 4980, 984 01 Lučenec

Zmluva o zabezpečení služieb reklamy a propagácie č.05/06/2018

5.6.2018

6.6.2018

21

Doprastav Asfalt, a.s., Stráž 223, 960 01 Zvolen

Zmluva o dielo – Rekonštrukcia miestnych komunikácií Tuhár

6.6.2018

7.6.2018

22

Jaroslava Kovácsová, B.S.Timravy 75, 986 01 Fiľakovo

Zmluva o dielo č. 11/06/2018 – Príprava knihy „ Dejiny a súčasnosť obce Tuhár“

11.6.2018

12.6.2018

23

Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava

Zmluva o výpožičke č. KRHZ-BB-373-027/2018 – povodňový vozík

14.6.2018

18.7.2018

24

Ing. Peter Veselý, Novohradská 2, 831 06 Bratislava

Zmluva na výkon stavebného dozoru

25.6.2018

26.6.2018

25

Doprastav Asfalt, a.s., Stráž 223, 960 01 Zvolen

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo „ Rekonštrukcia miestnych komunikácií Tuhár“

 

26.6.2018

27.6.2018

26

Mepos, s.r.o., Fiľakovská cesta 292, 984 01 Lučenec

Zmluva o reklame

2.7.2018

3.7.2018

27

Parapetrol, a.s., Štefánikova trieda 8/15, 949 01 Nitra

Zmluva o zabezpečení služieb reklamy a propagácie č. 04/07/2018

4.7.2018

5.7.2018

28

Svoma, s.r.o., Ľ. Podjavorinskej 879/21,       984 01 Lučenec

Zmluva o zabezpečení služieb reklamy a propagácie č. 18/07/2018

23.7.2018

24.7.2018

29

Občianske združenie Pre rozvoj obce Tuhár, Tuhár 2, 985 12 Tuhár

Zmluva o zabezpečení služieb reklamy a propagácie č. 19/07/2018

19.7.2018

24.7.2018

30

Bc. Peter Čeman, Tuhár 2, 985 12 Tuhár

Zmluva o zabezpečení služieb reklamy a propagácie č. 20/07/2018

20.7.2018

24.7.2018

31

Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica

CR Zmluva č.727/2018/OODF o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2018

31.7.2018

3.8.2018

32

Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica

Zmluva č.665/2018/ODDF o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2018

2.8.2018

3.8.2018

     33

Eva Čemanová – Hostinec Eva, Tuhár 153, 985 12 Tuhár

Zmluva o zabezpečení služieb reklamy a propagácie č. 02/08/2018

2.8.2018

3.8.2018

34

Ján Ufrla, Tuhár 175,     985 12 Tuhár

Kúpna zmluva - nehnuteľnosť

17.9.2018

18.9.2018

     35

Miroslav Čeman, Tuhár 71, 985 12 Tuhár

Zámenná zmluva – nehnuteľnosť

20.9.2018

21.9.2018

36

Ing. Želmíra Kolimárová, Zvolenská 8/15, 985 56 Vidiná

Mandátna zmluva na zabezpečenie realizácie verejného obstarávania - projektová dokumentácia DSS

odkaz zmluva

20.9.2018

21.9.2018

37

Pôdohospodárska platobná agentúra

Hraničná 12,                     815 26 Bratislava

Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 072BB130090

 

24.9.2018

27.9.2018

38

Úrad vlády SR,       Námestie slobody 1,         813 70 Bratislava

Zmluva o poskytnutí regionálneho príspevku č. ÚVSR – 939/2018

odkaz

27.9.2018

28.9.2018

39

TOPSET Solutions, s.r.o., Hollého 2366/25B,           900 31 Stupava

Zmluva o dielo na pasportizáciu cintorína č. 16/10/2018

odkaz zmluva 

16.10.2018

17.10.2018

    40  

Pôdohospodárska platobná agentúra

  Hraničná 12,                      815 26 Bratislava

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 074BB220081

odkaz zmluva o NFP

        10.10.2018  
    41

Ministerstvo vnútra SR

Pribinova 2

812 72 Bratislava

Zmluva č. PHZ-OPK1-2018-002292 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Mínisterstva vnútra SR

 odkaz zmluva

        11.10.2018         16.10.2018
    42

Kamenský - doprava, s.r.o., Zvoelnská cesta 3539, 984 01 Lučenec, IČO: 36 642 924

Kúpno predajná zmluva - fekálny voz

odkaz zmluva Kamenská

        22.10.2018         22.10.2018
    43

 Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., Štefánikova 27, 814 99 Bratislava

IČO: 00 682 420

 Úverová zmluva č. 297692-2018

Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 297692-2018

Zmluvu o zriadení záložného práva k pohľadávke z účtu č.297692-2018

odkaz úverová zmluva

 

odkaz dohoda k blankozmenke

 

odkaz zmluva záložné právo

        19.10.2018         25.10.2018
    44   Miroslav Čema, Tuhár 71, 985 12 Tuhár

 Dodatok č. 1 k zámennej zmluve zo dňa 20.09.2018

         22.10.2018         25.10.2018
    45

 Promost-PRO s.r.o., Gregorova Vieska č.73, 985 56 Gregorova Vieska

IČO: 50 084 399

 Zmluva o dielo č. 2018/10/01 - Rekonštrukcia budovy Materskej a základne školy na Domov sociálnych služieb v obci Tuhár - zhotovenie PD

odkaz

        24.10.2018          25.10.2018
    46 Ing. Želmíra Kolimárová, Zvolenská 8/15, 985 559

 Mandátna zmluva na zabezpečenie VO - dvojkolesová vlečka a snehová radlica

odkaz mandátna zmluva

        18.10.2018          25.10.2018
    47

Iliris, s.r.o., Ráztoka 124, 976 97 Ráztoka

IČO: 47556935

Zmluva o poskytnutí služieb - doplnenie žiadosti O NFP a externý manažment " Viacúčelové ihrisko, detské a športové ihrisko v Tuhári

30.10.2018 31.10.2018
    48  Filantrop n.o., CI 42/113, 018 41 Dubnica nad Váhom

 Zmluva o poskytnutí FP na prevádzkové náklady

odkaz zmluva

       7.11.2018  8.11.2018
    49  Smartim, s.r.o., Rúbanisko I 2192/22, 984 03 Lučenec

 Zmluva o poskytovaní poradenských služieb - impelmentácia projektu Oprava námestia a vybudovanie chodníka

odkaz zmluva Smartim

        7.11.2018        13.11.2018
    50  Smartim, s.r.o, Rúbanisko I 2192/22, 984 03 Lučenec

 Zmluva o dielo - Komunitný plán sociálnych služieb Obce Tuhár

zmluva Smartim komunitný plán

       9.11.2018         13.11.2018
    51

 Úrad vlády SR

Námestie slobody 1

813 70 Bratislava

 Zmluva o poskytnutí regionálneho príspevku č.1091/2018 - vlečka a radlica odkaz       20.11.2018         22.11.2018
    52

 Juraj Kelement, Tuhár 8, 985 12 Tuhár

Bc. Peter Čeman, Tuhár 2, 985 12 Tuhár

 Kúpna zmluva o kúpe nehnuteľnosti - cintorín a miestne komunikácie

      5.12.2018          6.12.2018
    53

 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Partizánska cesta 5

974 01 Banksá Bystrica

 Zmluva_č._296_2018_02_o_príjme_a_čistení_zvážaných_odpadových_vôd  20.12.2018  20.12.2018
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
Štvrtok, 23. Máj 2019
18:44:56