Poradové

číslo

Zmluvný partner

Predmet zmluvy

Dátum podpísania

Dátum zverejnenia

01.

Ing. Ján Sivok- JSS

Zmluva o dielo- na zhotovenie rozvojového dokumentu obce- PROGRAMU HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO

ROZVOJA OBCE TUHÁR

21.02.2014

22.02.2014

02.

Pôdohospodárska platobná agentúra

Dobrovičova 12,

815 26 Bratislava 1

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZV02005

6.6.2014

7.6.2014

03.

Makroaudit s.r.o.

Mlynské Luhy 46

821 05 Bratislava

Zmluva o poskytnutí služieb o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu

29.01.2015

30.01.2015

         04.

 Prima banka Slovensko a.s.

Hodžova 11

010 11 Žilina

 Zmluva o bežnom účte - vodovod  12.5.2015  12.5.2015
         05.

 Prima banka Slovensko a.s.

Hodžova 11

010 11 Žilina

 Zmluva o bežnom účte - námestie  12.5.2015  12.5.205
        06.

 Igor Šustek, LC-Consulting

Podjavorinskej 21

984 01 Lučenec

 Zmluva na výkon prác technika požiarnej ochrany, BOZP, CO  13.5.2015  14.5.2015
        07.

 Igor Šustek

LC - Consulting

Podjavorinskej 21

984 01 Lučenec

Zmluva o zabezpečení

ochrany osobných údajov spracúvaných sprostredkovateľom

13.5.2015 14.5.2015
        08.

 Igro Šustek

LC - Consulting

Podjavorinskej 21

984 01 Lučenec

Zmluva o poskytnutí služby - zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby 13.5.2015

14.5.2015

 

         09.

 Tomlux, sr.o.

Viničná 8

940 64 Nové Zámky

Svetelno technická štúdia verejného osvetlenia v obci TUhár 15.6.2015

16.6.2015

         10.

 Prima banka Slovensko a.s.

Hodžova 11

010 11 Žilina

 

Zmluva o bežnom účte - kamery 23.6.2015 24.6.2015
         11.

 Ing. Martin Novotný

Zvolenská 1777/6

010 08 Žilina

 Zmluva o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie č.1/2015  09.06.2015  10.06.2015
         12.

 Prvá Európska Konzultačná spol. s.r.o.

M.R.Štefánika 341/2

906 13 Brezová pod Bradlom

 Zmluva o dielo na zhotovenie projektu č.15/147  12.8.2015  13.8.2015
         13.

 SMARTIM, s.ro.

Bratrícka 363/3

984 01 Lučenec

 Zmluva o posytovaní poradenských služieb  13.8.2015  14.8.2015
         14.

 SVOMA, s.r.o.

Podjavorinská 21

984 01 Lučenec

 Zmluva o dielo č.07/08/205 -  Tuhár vodovod  11.8.2015  12.8.2015
         15.

 Group 24 Plus, s.r.o.

Rúbanisko 1/6

984 03 Lučenec

 Zmluva o dielo na zhotovenie kamerového systému  25.9.2015  26.9.2015
        16.

 Mondex-elektric, s.r.o.

Jegorovova 37

974 01 Banská Bystrica

 Zmluva o dielo č.04/11/2015 - Rekonštrukcia a modernizácia VO v obci Tuhár  4.11.2015  11.11.2015
        17.

Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.

Štefánikova 27,

814 99 Bratislava

 Úverová zmluva

č. 245120-2015

 10.12.2015  14.12.2015
         18. 

Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.

Štefánikova 27,

814 99 Bratislava

 Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávke z účtu č.245120-2015  10.12.2015  14.12.2015
          19.

Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.

Štefánikova 27,

814 99 Bratislava

Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke

č. 245120-2015

10.12.2015 14.12.2015
         20.

 Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.

Štefánikova 27,

814 99 Bratislava

 Zmluva o bežnom účte  10.12.2015  14.12.2015
        

 Mimel s.r.o.

Zámocká 50/1

984 01 Lučenec

 Zmluva o dielo - plastové okná a dvere na KD  14.12.2015  15.12.2015
 

 Ing. Anikó Vass - V a v rozpočet

Ulica Arm. Gen. L. Svobodu 2839/1

984 01 Lučenec

 Zmluva  o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie č. 07/12/2015  07.12.2015  08.12.2015
 

PhDr. Henrieta Čemanová

Tuhár 2

985 12 Tuhár

Zmluva o dielo na zhotovenie projektu

č.25/01/2016

25.1.2016 26.1.2016
         Ján Poničan a Jana Poničanová , Tuhár 81, 985 12  Zámenná zmluva  5.2.2016  9.2.2016
        

 Prvá Európska Konzultačná spol. s.r.o.

M.R.Štefánika 341/2

906 213 Brezová pod Bradlom

 Zmluva o dielo na služby manažmentu č. 15/222 -implementácia projektu Obnova kultúrneho domu  11.3.2016  12.3.2016
        

 R-Staving, s.r.o.

Svätoplukova 2

984 01 Lučenec

 Zmluva o dielo - rekonštrukcia vykurovania KD Tuhár  16.3.2016  17.3.2016
     

 Orange Slovensko, a.s.

Metodova 8,

821 08 Bratislava

 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb  23.3.2016  24.3.2016
 

 Mepos s.r.o. Lučenec

Fiľakovská cesta

984 01 Lučenec

 Zmluva o zabezpečení služieb reklamy a propagácie  29.3.2016  30.3.2016
   

 Revital SK, s.r.o.

Mierová ulica

984 01 Lučenec

 Zmluva o zabezpečení služieb reklamy a propagácie  30.3.2016  31.3.2016
 

 Juraj Fízeľ , Tuhár 116,

Peter Čeman, Tuhár 2,

Ján Fízeľ, Tuhár 1,

Marek Čeman, Tuhár 2

Ľubomír Čeman, Ružiná 95

Mária GAládová, Tuhár 70

Dušan a Iveta Ďuricová, Tuhár 106

Mária Pinkavová, Hriňová

 Kúpna zmluva - pozemky pod miestnou komunikáciou a v cintoríne  30.3.2016  31.3.2016
 

 V.I.Trade s.r.o.

Novozámocká 102

949 05 Nitra

 Zmluva o dielo na zhotovenie stavby - Obnova kultúrneho domu v obci Tuhár  5.4.2016  6.4.2016
  Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava Zamestnávateľská zmluva č. 00316482  5.5.2016  6.5.2016
      Karol Oravec, Tuhár 43, 985 12 Tuhár  Kúpna Zmluva  16.5.2016  17.5.2016
 

 Prima Banka Slovensko
a.s.

Hodžova 11

010 11 Žilina

 Zmluva o grantovom účte

Revitalizácia námestia Tuhár

 30.5.2016  31.5.2016
 

 Ministerstvo hospodárstva SR

Mierová 19

827 15 Bratislava 212

 Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí Nenávratného finančného príspevku číslo zmluvy: 488/2015-2050-1200

 26.5.2016  9.6.2016
 35.

 Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.

Štefánikova 27

814 99 Bratislava

 Dodatok č. 1 k Úverovej zmluve č. 245120-2015 zo dňa 10.12.2015  23.9.2016  26.9.2016
 36

 Regionálne centrum Slobody zvierat v Lučenci

JAnka Alexyho 2807/24

984 03 Lučenec

 Zmluva o spolupráci pri odchyte túlavých psov  9.9.2016  26.9.2016
 37

 Slovenská pošta, a.s.

Partizánska cesta 9

975 99 Bratislava

 Dodatok č.1 k zmluve o nájme nebytových preistorov v budove č.56 v obci Tuhár, uzatvorenej dňa 14.3.2012  2.11.2016  25.11.2016
38

 Svoma, s.r.o.

Podjavorinská 21

984 01 Lučenec

 Dodatok č.2 k Zmluve o dielo č. 07/08/2015  12.4.2017  13.4.2017
 39

 Stredoslovenská energetika-Distribúcia, a.s.

Pri Rajčianke 2927/8

010 47 Žilina

 Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy č. 4300064552 a č. 4300064545  13.4.2017  16.4.2017
 40.

 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec

F. Lehára 18,

984 01 Lučenec

 Dohoda č.34/2017/§54-CnTP -A3 o poskytntí finančného príspevku na podporu vytvátrania pracovných miest  26.4.2017  27.4.2017
 41.

 Ján Gerát

Tuhár 69, 985 12 Tuhár

 Zámenná zmluva  25.5.2017  26.5.2017
42.

Mimel s.r.o.

Zámocká 50/1

984 01 Lučenec

Zmluva o dielo - výmena okien a dverí dom smútku v TUhári 01.06.2017 02.06.2017
 43.

 Environmentálny fond

Martinská 49

8201 05 Bratislava

 Zmluva č.122033 08U01 Tuhár vodovod  15.06.2017  15.06.2017
 44.

 Svoma, s.r.o.

Podjavorinská 21

984 01 Lučenec

 Zmluva o dielo č.19/1/2016 - stavba Oprava námestia a vybudovanie chodníka v obci Tuhár  06.07.2017  07.07.2017
 45.

 Banskobystrický samosprávny kraj

Nám. SNP 23

974 01 Banská Bystrica

 Zmluva č.404/2017/ODDF o poskytnutie fianančnej dotácie - Recepty starých mám z Tuhára  08.06.2017  09.06.2017
 46.

 Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Partizánska cesta 5

974 01 Banská Bystrica

 Zmluva č. M/748/265/17 o podmienkach vzájomnej spolupráce pri zabezpečení realizácie stavby

Zmluva o postúpení práv a povinností - Tuhár vodovod

 04.07.2017  15.07.2017
 47.

 Sport Service, s.r.o.

Diaková 111

038 02 Diaková

 Zmluva o dielo na vypracovanie Projektovej dokumentácie č.z,09/10/2017- Detské a športové ihrisko odkaz  09.10.2017  12.10.2017
 48.

 Prvá Európska Konzultačná spol.s.r.o.

M.R.Štefánika 341/2

906 13 Brezová pod Bradlom

 Zmluva o dielo na zhotovenie projektu č.z.17/068 - Obnova objektu kutlúrneho domu Tuhár  02.11.2017  03.11.2017
 49.

 SPP-distribúcia, a.s.

Mlynské Nivy 44/b

821 11 Bratislava

 Zmluva o pripojení do distribučnej siete č.8014511017  03.11.2017  07.11.2017
 50.

 Smartim, s.r.o.

Rúbanisko I 2192/22

984 03 Lučenec

 Zmluva o dielo na podnikateľský plán a finančnú analýzu projektu Dom sociálnych služieb Tuhár  07.11.2017  08.11.2017
 51.

 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec

F.Lehára 18

984 01 Lučenec

 Dohoda č.17/29/012/82

Dohoda č.17/29/012/82

 07.11.2017  08.11.2017
 52.

 Smartim s.r.o.

Rúbanisko I 2192/22

984 03 Lučenec

 Zmluva o poskytovaní poradenských služieb - Vypracovanie ŽoNFP na projekt Viacúčelové ihrisko, detské a športové ihrisko Tuhár odkaz  13.11.2017  14.11.2017
 53.

Orange Slovensko, a.s.

Metodova 8

821 08 Bratislava

 Dodatok K zmluve o poskytovaní verejných služieb  22.11.2017  23.11.2017
 54.

MArek Mitter, Družstevná 7

985 56 Tomášovce

Mária Martinská, Tuhár 141, 985 12 Tuhár

 Kúpna zmluva - pozemky v centre obce a RD  21.11.2017  22.11.2017
 55.

 Ing. Ervín Jakubec

Rúbanisko III 2764/2

984 03 Lučenec

 Zmluva o dielo - redakčné spracovanie publikácie Recepty starých mám z Tuhára  20.11.2017  21.11.2017
56.

STAVEUROPE, s.r.o.

Vajanského 43

080 01 Prešov

Zmluva o dielo - Obnova objektu kultúrneho domu v obci Tuhár  24.11.2017  25.11.2017
57.

Sayrus s.r.o.

Bohdanovce nad Trnavou 405

919 09

Zmluva o dielo č. 24/11/2017 - Tuhár-viacúčelové ihrisko

 

24.11.2017  25.11.2017
58.

SPP, a.s.

Mlynské nivy 44/a

825 11 Bratislava

Zmluva o dodávke plynu - KD Tuhár 05.12.2017 06.12.2017
         
         
         
         
Štvrtok, 23. Máj 2019
19:25:53