Z Á V E R E Č N Ý   Ú Č E T

 

 

 

O B C E   T U H Á R

 

 

 

Z A  R O K 2014

 

 

 

Vypracovala: Helena Hustinová                       Bc. Peter Č e m a n

v Tuhári 07.04.2014                                              starosta obce

 

 

 

 

I.ČASŤ – ÚDAJE O PLNENÍ ROZPOČTU

Kapitálové príjmy

Položka

Text

Rozpočet

Plnenie

%

322 001

321                          

  Transf.zo ŠR.-dvere KD

Grant na vysokorýchlostný internet

2000

0

2000

22500

100

Kapitálové výdavky

Položka

Text

Rozpočet

Plnenie

%

717 002

Montáž nových vchodových dverí v KD

2201

2200.67

99.98

713 003

Výstavba vysokorýchlostného internetu

0

157500

 

714004

Nákup traktora

0

5000

 

716

Proj.dokument.-multifunkčné ihrisko

0

350

 

717001

Výstavba vodovodu

6690

13929.36

208.21

717002

Oprava miestnych komunikácií

3123

3122.71

99.99

711001

Kúpa pozemkov v cintoríne

632

631.20

99.87

713003

Výstavba vysokorýchlostného internetu

0

22500

 

REKAPITULÁCIA KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU

Kapitálové príjmy                                                      2000,-               24500,-

Kapitálové výdavky                                                12646,-             205233.94

Hospodárenie – kapitálový rozpočet                   -10646,-           -180733.94

FINANČNÉ OPERÁCIE – PRÍJMY

Položka

Text

Rozpočet

Plnenie

%

453

Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov

11946

13708.41

114.75

514 001

Návratná fin.výpomoc-vysokorýchlostný internet

0

150000

 

FINANČNÉ OPERÁCIE - VÝDAVKY

Položka

Text

Rozpočet

Plnenie

%

821 005

Splátka úveru

1300

1750

134.61

BEŽNÉ PRÍJMY

Položka

Text

Rozpočet

Plnenie

%

111 003

Výnos dane z príjmov

52000

52731.38

101.41

121 001

Daň z pozemkov

12090

13351.94

110.44

121 002

Daň zo stavieb

6150

8864.40

144.14

121 003

Daň z bytov

40

35.49

88,73

133 001

Daň za psa

400

385

96.25

133 012

Daň za užívanie verejného priestr.

80

99.50

124.38

133 013

Daň za komunálne odpady

3000

2348.81

78.29

212 001

Príjmy z úhrad za vydobyté nerasty

550

543.85

98.88

212 002

Príjmy z prenajatých pozemkov

115

115

100

212 003

Príjmy z prenajatých budov

1000

321

32.10

221 004

Ostatné platby

1000

585.26

58.53

223 001

Poplatky a platby za predaj výrobkov

2100

10450.51

497.64

223 003

Poplatky a platby za stravné

1000

1127.60

112.76

243

Úroky

25

27,57

110.28

292 012

Príjmy z dobropisov

0

254.63

 
 

Dotácie

     
 

REGOB

120

122.10

101.75

 

Aktivačné práce

0

1165.95

0

 

Krajský úrad životného prostredia

40

34.67

86.67

 

VÚC

1000

1000

100

 

Voľby do europarlamentu

1100

1107.52

100.68

 

Ministerstvo financií

0

66

0

 

Voľby do samosprávy obcí

0

557.44

 
 

ROEP

1100

1175.50

106.86

 

Voľba prezidenta SR

1640

1701.46

103.75

 

Bežné príjmy spolu

84550

98172.58

116.11

BEŽNÉ VÝDAVKY

Funkcia

Položka

Text

Rozpočet

Plnenie

%

01116

611

Tarifný plat

26760

27609.38

103.17

 

621

Poistné do Všzp

800

832.08

104.01

 

623

Poistné do ostatných zdravot.poisť.

1850

1771.98

95.78

 

625 001

Poistné na nemocenské poistenie

400

356.94

89.24

 

625 002

Poistné na starobné poistenie

3750

3764.32

100.38

 

625 003

Poistné na úrazové poistenie

250

214.72

85.89

 

625 004

Na invalidné poistenie

800

778.54

97.32

 

625 005

Na poistenie v nezamestnanosti

300

254.96

84.99

 

625 007

Na poistenie do rezervného fondu

1300

1276.76

98.21

 

631 001

Cestovné náhrady

150

48.14

32.09

 

632 001

Energie

3500

2565.96

73.31

 

632 003

Poštové a telekomunikačné služby

1300

1265.59

97.35

 

633 003

Telekomunikačná technika

245

244.80

99.92

 

633 004

Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia

661

1634.50

247.28

 

633 006

Všeobecný materiál

4300

5009.05

116.49

 

633 009

Knihy,časopisy,noviny

150

182.09

121.39

 

633 010

Pracovné odevy,obuv,pomôcky

149

147.50

98.99

 

633 013

Softvér

60

304.05

506.75

 

633 015

Palivá ako zdroj energie

450

436.88

97.08

 

633 016

Reprezentačné

100

49.23

49.23

 

633 018

Licencie

0

34

0

 

634 001

Palivo, mazivá, oleje

500

1416.39

283.27

 

634 002

Servis,údržba,opravy

200

374.80

187.40

 

634 003

Poistenie

178

212.80

119.55

 

634 005

Karty,známky,poplatky

30

0

0

 

635 004

Rutinná a štand. údržba prev.strojov

690

689.15

99.88

 

635 006

Rutinná a štandardná údržba budov

1000

0

0

 

637 001

Školenia,kurzy,semináre,porady

400

53

13.25

 

637 003

Propagácia,reklama,inzercia

225

224

99.56

 

637 004

Všeobecné služby

2200

2763.35

125.61

 

637 012

Poplatky a odvody

100

87.81

87.81

 

637 014

Stravovanie

2400

2060

85.83

 

637 015

Poistné

710

709.03

99.86

 

637 016

Prídel do sociálneho fondu

150

197.88

131.91

Funkcia

Položka

Text

Rozpočet

Plnenie

%

01116

637 023

Kolkové známky

46

111.50

242.39

 

637 026

Odmeny a príspevky

500

810

162

 

637 027

Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru

1180

1396.10

118.31

 

642 002

Bežné transfery nezisk.org.

0

200

0

 

642 006

Bežné transfery na členské prísp.

300

479.62

159.87

   

Správa obecného úradu spolu

58084

60566.90

104.27

0112

637 012

Poplatky a odvody

120

142.01

118.34

   

Finančná a rozpočtová oblasť spolu

120

142.01

118.34

0170

651 002

Splácanie úrokov banke

170

190.93

112.3

   

Splácanie úrokov z úveru

170

190.93

112.30

0320

632 001

Energie

120

103.44

86.20

 

633 006

Všeobecný materiál

0

22.90

0

 

634 001

Palivo,mazivá,oleje

200

115.04

57.52

 

634 002

Servis,údržba,opravy

300

128.31

42.77

 

634 003

Poistenie

94

95.60

101.70

 

637 002

Konkurzy a súťaže

200

0

0

   

Požiarna ochrana spolu

914

465.29

50.91

04 5 1

633 006

Všeobecný materiál

1300

0

0

 

635 006

Rutinná a štandardná údržba

2000

1056

52.80

   

Cestná doprava spolu

3300

1056

32.00

05 1 0

633 006

Všeobecný materiál

500

94.31

18.86

 

634 001

Palivo,mazivá,oleje

200

48

24;

 

637 004

Všeobecné služby

3000

3655.20

121.84

   

Nakladanie s odpadmi spolu

3700

3797.51

102.63

06 4 0

632 001

Energie

1600

1232.09

77.01

 

633 006

Všeobecný materiál

25

24.20

96.80

 

635 006

Rutinná údržba budov

1658

1977.22

119.25

   

Verejné osvetlenie spolu

3283

3233.51

98.49

08 2 0

633 006

Všeobecný materiál

221

348.83

157.84

 

635 006

Rutinná a štandard.údržba budov

1800

192

10.67

 

637 002

Konkurzy a súťaže

700

695.44

99,35

Funkcia

Položka

Text

Rozpočet

Plnenie

%

08 2 0 5

633 009

Knihy, časopisy, noviny

100

42.70

42.701

 

637 027

Odmeny mimopracov.pomeru

48

44

91.67

 

633 006

Všeobecný materiál

100

0

0

   

Kultúrne služby spolu

2969

1322.97

44.56

0830

633 009

Knihy,časopisy,noviny

100

17.98

17.98

 

635 006

Rutinná a štand.údržba MR

950

0

0

 

637 012

Poplatky a odvody

70

65.90

94.14

   

Vysielacie služby-miestny rozhlas

1120

83.88

7.49

08 4 0

632 001

Energie

280

99

35.36

 

633 006

Všeobecný materiál

100

426.41

426.41

 

635 006

Rutinná a štand.údržba budov

6000

1399.70

23.33

 

637 004

všeobecné služby

4000

80.50

2.01

   

Náboženské služby spolu

10380

2005.61

19.32

           
   

Dotácie

     
 

312 001

REGOB

0

122.10

0

   

KÚŽP

0

34.67

0

   

ÚPSVAR

0

1943.25

0

   

VÚC

0

1000

0

   

VOĽBY DO EUROPARLAMENTU

0

1107.52

0

   

VOĽBA PREZIDENTA SR

0

1701.46

0

   

MINISTERSTVO FINANCIÍ

0

66

0

   

VOĽBY DO SAMOSPRÁVY OBCÍ

0

557.44

0

   

BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU

83840

79397.05

94.70

Plnenie rozpočtu

Rozpočet

Plnenie

Bežné príjmy

84550

98172.58

Bežné výdavky

83840

79397.05

Kapitálové príjmy

2000

24500

Kapitálové výdavky

12646

205233.94

Príjmy finančných operácií

11946

163708.41

Výdavky finančných operácií

1300

1750

Výsledok hospodárenia za rok 2014 je -161958.41 eur.

 

 

 

Zostatok prostriedkov na bežnom účte v Prima banke a.s. pobočke Lučenec je k 31.12.2014 22 161,80 eur.

 

Zostatok prostriedkov v pokladni k 31.12.2014 je 399,45 eur.

 

II ČASŤ- Prehľad o fondoch

 

SOCIÁLNY FOND

Stav na účte k 1.1.2014                                              455.14

TVORBA: povinný 2% prídel                                      197,88

                 Úroky                                                                0,04

ČERPANIE: príspevok na stravovanie                       142,80

                   Bankové poplatky                                        3,-

Zostatok prostriedkov na sociálnom fonde k 31.12.2014 je 507,26 eur.  

     BILANCIA AKTÍV A PASÍV   k 31.12.2014  

A K T Í V A

                                    

Názov

ZS k 1.1.2014 v EUR

KS k 31.12.2014 v EUR

Majetok spolu

463 660,40

1 014 988,86

Neobežný majetok spolu

415 474,96

984 625,15

z toho:

   

Dlhodobý nehmot. majetok

0

0

Dlhodobý hmotný majetok

329 104,38

898 254,57

Dlhodobý finančný majetok

86 370,58

86 370,58

Obežný majetok spolu

48 185,44

30 363,71

z toho:

   

zásoby

0

0

Zúčtov.medzi subjektami VS

0

0

Dlhodobé pohľadávky

0

0

Krátkodobé pohľadávky

9 667,96

7 084,24

Finančné účty

38 517,48

23 279,47

Poskytnuté návratné fin.výpomoci dlhodobé

0

0

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krátkodobé

0

0

Časové rozlíšenie

0

0

P A S Í V A

Názov

ZS k 1.1.2014 v EUR

KS k 31.12.2014 v EUR

Vlastné imanie a záväzky spolu

   

Vlastné imanie

357 388,84

457 348,97

z toho:

   

Oceňovacie rozdiely

0

0

Fondy

0

0

Výsledok hospodárenia

357 388,84

457 348,97

Záväzky

14 060,71

184 065,62

z toho:

   

rezervy

2 127

350

Zúčtovanie medzi subjekt.VS

0

398,20

Dlhodobé záväzky

439,94

452,62

Krátkodobé záväzky

3 193,77

176 314,80

Bankové úvery a výpomoci

8 300

6 550

Časové rozlíšenie

92 210,85

92 210,85

 

III. ČASŤ - Prehľad o stave a vývoji dlhu:

V roku 2008 bola podpísaná zmluva o poskytnutí dlhodobého úveru pre obec s Dexiou banka a.s. Slovensko / dnes Prima Banka, a.s./ v sume 13 914,77 eur.

Zostatok úveru k 31.12.2013                                             8 300,- eur

Splátky v roku 2014                                                               1 750   ,- eur  

Zostatok úveru k 31.12.2014                                              6 550,- eur

IV. ČASŤ - Hospodárenie príspevkových organizácií :              

Obec nemá zriadenú žiadnu príspevkovú organizáciu.

V. ČASŤ - Poskytnuté záruky:

Obec Tuhár neposkytuje žiadne záruky.

VI. ČASŤ - Podnikateľská činnosť:

Obec Tuhár nevykonáva žiadnu podnikateľskú činnosť.

Záverečný účet schválený Obecným zastupiteľstvom dňa: 22.6.2015

uznesením číslo: 26/2015

 

Sobota, 25. November 2017
08:31:44