Zápisnica a  uznesenie

z  riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tuhári

zo dňa 3. mája 2016

 

Prítomní :

starosta obce :                   Bc. Peter Čeman

 

poslanci OZ :                     Ing. RNDr. Miroslava Fízeľová,

                                             Bc. Marian Martinský,

                                             Miroslav Čeman

                                             Haško Marian

Hostia:                               Marian Čerpák

Neprítomní poslanci :      Jaroslav Martinský

    

                                                                          

Program rokovania

1. OTVORENIE a oboznámenie s programom

2. VOĽBA OVEROVATEĽOV ZÁPISNICE

3. KONTROLA UZNESENIA

4. SCHVAĽOVANIE PREDAJA POZEMKOV VO VÝLUČNOM VLASTNÍCTVE OBCE PODĽA § 9  

   ODS. 8 PÍSM. B/ ZÁKONA Č. 138/1991 ZB. O MAJETKU OBCÍ V ZNENÍ NES. PREDPISOV PRE

   KAROLA ORAVCA A ALŽBETU ORAVCOVÚ, TUHÁR 43

5. INFORMÁCIE O PODANOM PODNETE - ING. ZACHAR ML.

6. ORGANIZAČNÉ A PRÍPRAVNÉ PRÁCE KONCERTU KANDRÁČOVCI V TUHÁRI

7. RÔZNE

8. ZÁVER

                

ROKOVANIE:

K bodu č.1 – Otvorenie rokovania a oboznámenie s programom

Rokovanie OZ otvoril Bc. Peter Čeman, starosta. Privítal všetkých prítomných poslancov. Skonštatoval, že OZ je uznášaniaschopné, nakoľko sú prítomní 4 poslanci OZ.

Oboznámil prítomných s programom a do bodu rôzne navrhol ďalšie body rokovania

Uznesením č. 37/2016 Obecného zastupiteľstva obce Tuhár zo dňa 3.5.2016

Schvaľuje

-          program zastupiteľstva podľa pozvánky.

Hlasovanie /za 4, proti 0, zdržal sa 0/ - uznesenie schválené

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

K bodu č.2 – Voľba overovateľova zápisnice

Za overovateľov zápisnice OZ navrhlo poslancov: Miroslava Čemana a Miroslavu Fízeľovú

Uznesením č. 38 /2016 Obecného zastupiteľstva obce Tuhár zo dňa 3.5.2016

Schvaľuje

-          overovateľov zápisnice poslancov Miroslava Čemana a Miroslavu Fízeľovú  

Hlasovanie: /za 4, proti 0, zdržal sa 0/ - uznesenie schválené

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

K bodu č.3 – KONTROLA UZNESENIA

Starosta a obecné zastupiteľstvo boli spoločne prebrali uznesenia z minulého zastupiteľstva a konštatovali, že body boli splnené.

Uznesením č. 39/2016 Obecného zastupiteľstva obce Tuhár zo dňa 3.5.2016

Berie na vedomie

-          Správu o plnení uznesení

Hlasovanie: /za 4, proti 0, zdržal sa 0/ - uznesenie schválené

K bodu č.4 – SCHVAĽOVANIE PREDAJA POZEMKOV VO VÝLUČNOM VLASTNÍCTVE OBCE PODĽA § 9 ODS. 8 PÍSM. B/ ZÁKONA Č. 138/1991 ZB. O MAJETKU OBCÍ V ZNENÍ NES. PREDPISOV PRE KAROLA ORAVCA A ALŽBETU ORAVCOVÚ, TUHÁR 43

 

Starosta navrhol na základe uznesenia č.29/2016 zo dňa 5.4.2016 prerokovať predaj pozemku vo vlastníctve obce Tuhár

 

Uznesením č. 40/2016 Obecné zastupiteľstvo obce Tuhár zo dňa 3.5.2016

I. s c h v a ľ u j e

         podľa § 9a ods. 8 písm. b/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, predaj pozemkov vo výlučnom vlastníctve obce, ktorý je zapísaný na LV č. 321, k.ú. Tuhár, ako parcely registra “C“ :

-          parcela registra „C“ – C-KN č. 942/5 o výmere 13 m2 ,

-          parcela registra „C“ – C-KN č. 942/11   o výmere 6 m2 ,

-          parcela registra „C“ – C-KN č. 942/12 o výmere 32 m2 ,

II.   u r č u j e

kúpnu cenu za 1 m2 pozemkov, ktoré sú predmetom kúpnej zmluvy v sume 1,- eur, čo v tomto prípade činí sumu 51,- eur, vyplatenú pri podpise zmluvy.

  1. III.ž i a d a - starostu obce

Zabezpečiť zverejnenie predaja pozemkov na webovej stránke obce

Náklady na kúpu pozemku a zápis do katastra nehnuteľností hradí nadobúdateľ/kupujúci.

Hlasovanie: /za 4, proti 0, zdržal sa 0/ - uznesenie schválené

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

K bodu č.5 –INFORMÁCIE O PODANOM PODNETE -VÝZVE NA NEZÁKONNÉ UŽÍVANIE - OD ING. ZACHAR ML

Starosta oboznámil obecné zastupiteľstvo v Tuhári s listom – Výzvou na nezákonné užívanie ( spis. č. 103/2016 zo dňa 18.4.2016), kde okrem iného, Obec Tuhár ako správcu cintorína v Tuhári vyzýva, aby sa zdržala protiprávneho konania tým, že obec dovolila stavať hrobové miesta bez súhlasu vlastníkov na KN „E“ par. č. 346 a KN“E“ par.č. 352. Žiada o vyjadrenie v danej veci.

Starosta sa k danej veci vyjadril nasledovne:

- v roku 1996 bol vypracovaný GP č. 11934727-221-96 a na základe tohto plánu bola podaná žiadosť o vydanie súhlasného stanoviska na Okresný úrad Lučenec, k záberu poľnohospodárskej pôdy pre stavbu „Rozšírenie cintorína“ , kde dáva toto súhlasné stanovisko ( č.98/02965-Sch, prijaté obcou 13.11.1998 pod č.322/98) na vyňatie poľnohospodárskej pôdy z pôdneho fondu pre účely uvedenej stavby na pozemkoch parcely 380/9 – orná pôda o výmere 7627 m2

- v roku 2013 bol oslovený listom aj p. Zachar ml, v ktorom obec požiadala v prípade záujmu vyplniť návratku s uzavretím darovacej, kúpno predajnej alebo zámennej zmluvy. Návratka nám nebola doručená.

V roku 2015 a 2016 bol ústne oslovený, že obec má záujem vysporiadať pozemok v cintoríne pod hrobovými miestami a že máme záujem odkúpiť pozemok. Odpoveď bola opäť záporná.

-          Obec Tuhár listom č. 59/2016 požiadala Okresný úrad Lučenec – katastrálny odbor, o vykonanie záznamu o vzniku vecného bremena vo verejnom záujme na základe zákona 66/2009 Z.z. §4 ods. 1, na pozemky pod miestnou komunikáciou , domom smútku a hrobovými miestami, nakoľko to bolo potrebné a nevyhnutné pre ďalšie investície, týkajúce sa rekonštrukcii, údržby a výstavby stavieb na týchto pozemkoch.

-          Ohľadom listu od p. Zachara ml. ( 103/2016 z 18.4.2016) – hrobové miesta v cintoríne na parc. 352 sa vytvárajú viac ako 15 rokov a priestor cintorína bol oplotený pred viac ako 20 rokmi. Vtedy bol vlastníkom tejto parcely Juraj Kliment ( barát) v správe SPF, nakoľko tento človek nebol prededený. P. Zachar ml. tento pozemok nadobudol v tom čase, keď hrobové miesta boli postavené (2007), čiže vedel o stave týchto pozemkov. Obec tieto pozemky dlhodobo užíva pre potreby hrobových miest.  

   Uznesením č. 41/2016 Obecné zastupiteľstvo obce Tuhár zo dňa 3.5.2016

Navrhuje

-          Písomne osloviť a navrhnúť iba odkúpiť pozemok vo vlastníctve Ing. Stanislava Zachara, nar.27.3.1979, bytom Tuhár 134, ktorý sa nachádza v miestnom cintoríne pod hrobovými miestami, na parcele KNE 352 o výmere 1187 m2 za cenu určenú rokovaním obecného zastupiteľstva v Tuhári a to 0,20 eur/1m2, ktorá bola určená na základe zákona 582/2004. Obec na svoje náklady spracuje kúpnu zmluvu a zaplatí vklad na kataster.

Hlasovanie: /za 4, proti 0, zdržal sa 0/ - uznesenie schválené

K bodu č.6 –ORGANIZAČNÉ A PRÍPRAVNÉ PRÁCE KONCERTU KANDRÁČOVCI V TUHÁRI

-          Starosta oboznámil obecné zastupiteľstvo s prípravnými prácami ohľadom vystúpenia ľudovej hudby a spolu z poslancami OZ si rozdelili úlohy.

K bodu č.7 – RÔZNE

Starosta:

- predložil úpravu rozpočtu na schválenie. Spoločne s poslancami OZ si prešli

                       položky a vysvetlili v čom spočíva úprava rozpočtu.

-          Predložil zámer kúpy pozemku a malého domu č.63 ( križovatka) , nakoľko sa

             dozvedel o predaji tejto nehnuteľnosti. V budúcnosti by sme na túto  

             nehnuteľnosť mohli žiadať malé či väčšie granty a zrekonštruovať domček pre

             potreby občanov ( stretávanie dôchodcov, mladých, ľudový domček, posilňovňa,

             turistické ubytovanie, nájomný domček) . Cena za ktorú sa údajne predáva je

             2000,- eur.

-          Predložil návrh zamestnávateľskej zmluvy medzi obcou Tuhár a Tatra Bankou a.s. Týka

             sa príspevku pre zamestnancov obce na Doplnkové dôchodkové sporenie.

             V minulosti takúto zmluvu obec mala a poskytovala príspevok na dôchodkové

             sporenie.

   Uznesením č. 42/2016 Obecné zastupiteľstvo obce Tuhár zo dňa 3.5.2016

Schvaľuje

A/ Zamestnávateľskú zmluvu medzi obcou Tuhár a Doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou Tatra banky, a.s., vo výške 10,-eur/mes (príspevok obce ) na zamestnanca

Hlasovanie: /za 3 , proti 1 ( Martinský Marian), zdržal sa 0/ - uznesenie schválené

B/ Predloženú Úpravu rozpočtu obce Tuhár

Hlasovanie: /za 4 , proti 0, zdržal sa 0/ - uznesenie schválené

C/ zámer kúpy priľahlého pozemku a domu č. 63

Hlasovanie: /za 0 , proti 1 ( Haško Marian ), zdržali sa 3/ - uznesenie neschválené

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Záver:

 

Po vyčerpaní programu starosta obce poďakoval prítomným poslancom na zasadnutí OZ a rokovanie ukončil

V Tuhári, 5. máj 2016  

Zapísal: Bc. Peter Čeman

         ––––––––––––––––                   –––––––––––––                           ­­­­­­­­­­­­­­­­–––––––––––––

             Miroslava Fízeľová                        Miroslav Čeman                                                 Bc. Peter Čeman

                                                                                                                                                                                                            

Piatok, 22. Marec 2019
21:55:08