Zápisnica a  uznesenie

z  riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tuhári

zo dňa 7. jún 2016

 

Prítomní :

starosta obce :                   Bc. Peter Čeman

 

poslanci OZ :                     Ing. RNDr. Miroslava Fízeľová,                                        

                                             Miroslav Čeman

                                             Haško Marian

Hostia:                               Marian Čerpák

Neprítomní poslanci :      Jaroslav Martinský

            Bc. Marian Martinský

                                                                          

Program rokovania

1. OTVORENIE a oboznámenie s programom

2. VOĽBA OVEROVATEĽOV ZÁPISNICE

3. KONTROLA UZNESENIA

4. Schvaľovanie záverečného účtu obce Tuhár za rok 2015

5. Správa auditora za rok 2015

6. prerokovanie žiadosti p. haška, tuhár 87 o zakrytie otvoreného kanála

7. Príprava na dni obce a 7. ročník folklórne popoludnie Tuhár 2016

8. Návrh na spoluprácu pre realizáciu a prevádzku webového sídla obce tuhár

9. Informácia o realizácii revitalizácii námestia Tuhár II. etapa na základe

     schválenej dotácie z programu obnovy dediny

10. Schaľovanie dodatku č.1 zmluvy o poskytnutí NFP k projektu Rekonštrukcia  

         a modernizácia verejného osvetlenia v obci Tuhár

11. Informácia o rekonštrukcii cesty III triedy zo starej haliče do tuhára   a cesty z divína do    

       tuhára

12. Rôzne

13. Záver

                

ROKOVANIE:

K bodu č.1 – Otvorenie rokovania a oboznámenie s programom

Rokovanie OZ otvoril Bc. Peter Čeman, starosta. Privítal všetkých prítomných poslancov. Skonštatoval, že OZ je uznášaniaschopné, nakoľko sú prítomní 3 poslanci OZ.

Oboznámil prítomných s programom a do bodu rôzne navrhol ďalšie body rokovania

Uznesením č. 43/2016 Obecného zastupiteľstva obce Tuhár zo dňa 7.6.2016

Schvaľuje

-          program zastupiteľstva podľa pozvánky.

Hlasovanie /za 3, proti 0, zdržal sa 0/ - uznesenie schválené

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

K bodu č.2 – Voľba overovateľova zápisnice

Za overovateľov zápisnice OZ navrhlo poslancov: Miroslava Čemana a Miroslavu Fízeľovú

Uznesením č. 44 /2016 Obecného zastupiteľstva obce Tuhár zo dňa 7.6.2016

Schvaľuje

-          overovateľov zápisnice poslancov Miroslava Čemana a Miroslavu Fízeľovú  

Hlasovanie: /za 3, proti 0, zdržal sa 0/ - uznesenie schválené

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

K bodu č.3 – KONTROLA UZNESENIA

Starosta a obecné zastupiteľstvo boli spoločne prebrali uznesenia z minulého zastupiteľstva a konštatovali, že body boli splnené.

Uznesením č. 45/2016 Obecného zastupiteľstva obce Tuhár zo dňa 7.6.2016

Berie na vedomie

-          Správu o plnení uznesení

Hlasovanie: /za 3, proti 0, zdržal sa 0/ - uznesenie schválené

K bodu č.4 – Schvaľovanie záverečného účtu obce Tuhár za rok 2015

Poslanci OZ v Tuhári sa vopred oboznámili so záverečným účtom, ktorý mali k dispozícii mailom. Neboli k nemu žiadne pripomienky

 

Uznesením č. 46/2016 Obecné zastupiteľstvo obce Tuhár zo dňa 7.6.2016

Schvaľuje

-          Záverečný účet obce Tuhár za rok 2015

-         

Hlasovanie: /za 3, proti 0, zdržal sa 0/ - uznesenie schválené

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

K bodu č.5 –Správa auditora za rok 2015

-          Starosta predložil OZ Správu auditora za rok 2015, kde podľa auditora účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie obce Tuhár k 31.12.2015 a jej výsledku hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.

   Uznesením č. 47/2016 Obecné zastupiteľstvo obce Tuhár zo dňa 7.6.2016

Berie na vedomie

-          Správu k účtovnej závierke obce Tuhár za rok 2015 nezávislým auditorom

Hlasovanie: /za 3, proti 0, zdržal sa 0/ - uznesenie schválené

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

K bodu č.6 –Prerokovanie žiadosti p. Haška, Tuhár 87 o zakrytie otvoreného kanála

Starosta oboznámil obecné zastupiteľstvo so žiadosťou prijatou na obecný úrad Tuhár pod číslom 124/2016 dňa 17.5.2016, kde p. Haško, Tuhár 87 žiada zakrytie kanála pred rodinným domom.

Starosta a poslanci navrhujú, aby sa tento dlhodobý problém riešil, ale nie len pred jedným domom, ale na tejto ulici od č. d. 99 po dom č.80 ´v závislosti od finančných prostriedkov. Navrhuje schváliť zámer , urobiť predbežnú kalkuláciu prác, materiálu a na základe toho schváliť realizáciu. Betónové kocky, ktoré sa vyberú z rigolov chce starosta použiť na pokračovanie chodníka v cintoríne prípadne podľa potreby v obci, ako navrhli prítomní poslanci. Chcel by, aby práce vykonávali najmä zamestnanci obecného úradu, ale iba po ukončení realizácie prác na Revitalizácii námestia v Tuhári II. Etapa, nakoľko na tento projekt sú viazané schválené finančné prostriedky z Programu obnovy dediny 2016 a realizácia musí prebehnúť max. do konca októbra 2016. Zároveň by chcel, aby to bolo ukončené do polovice augusta, nakoľko koncom augusta 2016 sa bude konať 7. Ročník folklórneho popoludnia a Dni obce práve na námestí obce.  

Uznesením č. 48/2016 Obecné zastupiteľstvo obce Tuhár zo dňa 7.6.2016

Schvaľuje

-          Zámer zakrytia kanála v „ hornom konci „ obce Tuhár od rodinného domu číslo 80 po rodinný dom č. 99

Hlasovanie: /za 3, proti 0, zdržal sa 0/ - uznesenie schválené

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

K bodu č.7 –Príprava na Dni obce a 7. ročník folklórne popoludnie Tuhár 2016

Starosta predložil návrh spolupráce medzi Obcou Tuhár a Občianskym združením Pre rozvoj obce Tuhár o spoločnom organizovaní akcie Deň obce a 7. Ročník folklórne popoludnie Tuhár 2016. Doteraz obec malou čiastkou prispievala na túto akciu občianskemu združeniu, keďže túto akciu začalo v roku 2010 organizovať a doteraz organizuje toto združenie s pomocou rôznych dotácií a sponzorov. Spolu s prítomnými poslancami sa zhodli na výhode spolupráce a priebežne budú zabezpečovať kultúrny program na túto akciu, ktorá bude 28.augusta 2016 ( nedeľa) v poobedných hodinách.

   Uznesením č. 49/2016 Obecné zastupiteľstvo obce Tuhár zo dňa 7.6.2016

Schvaľuje

-          Spoluorganizovanie akcie Dni obce a 7.ročník folklórne popoludnie Tuhár 2016 s občianskym združením Pre rozvoj obce Tuhár 28.augusta 2016 na námestí obce Tuhár

Hlasovanie: /za 3 , proti 0, zdržal sa 0/ - uznesenie schválené

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

K bodu č.8 - Návrh na spoluprácu pre realizáciu a prevádzku webového sídla obce Tuhár

Starosta vopred mailom predložil návrh na spoluprácu pre realizáciu a prevádzku webového sídla obce Tuhár so spoločnosťou Weby group s.r.o., Zvolen.

Uznesením č. 50/2016 Obecné zastupiteľstvo obce Tuhár zo dňa 7.6.2016

Nepríjmna

-          Predložený návrh na spoluprácu pre realizáciu a prevádzku webového sídla obce Tuhár so spoločnosťou Weby group, s.r.o., Zvolen

Hlasovanie: /za 3 , proti 0, zdržal sa 0/ - uznesenie schválené

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

K bodu č.9 - Informácia o realizácii Revitalizácii námestia Tuhár II. etapa na základe schválenej dotácie z Programu obnovy dediny 2016

 

Starosta oboznámil obecné zastupiteľstvo s plánom prác na miestnom námestí. Predkladal doklady na podpis zmluvy so Slovenskou agentúrou životného prostredia SR. Práce na námestí sa začali pokračovaním uloženia žľabov, nasledovať bude predĺženie schodov a chodníka pod kostolom a potom sa bude robiť parková časť. Práce vykonávajú zamestnanci obecného úradu v Tuhári, ktorý sú zamestnaný prostredníctvom projektu cez úrad práce v Lučenci.

 

Uznesením č. 51/2016 Obecné zastupiteľstvo obce Tuhár zo dňa 7.6.2016

Berie na vedomie

-          Plán prác v centre obce na projekt Revitalizácia námestia v Tuhári II. Etapa

Hlasovanie: /za 3 , proti 0, zdržal sa 0/ - uznesenie schválené

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

K bodu č.10 -Schaľovanie dodatku č.1 Zmluvy o poskytnutí NFP k projektu Rekonštrukcia  

a modernizácia verejného osvetlenia v obci Tuhár

 

Starosta predložil návrh Dodatku č.1 k Zmluve o poskytnutí NFP k projektu „ Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia poslancom OZ, ktorým prečítal zmeny oproti pôvodnej zmluve o NFP.

Uznesením č. 52/2016 Obecné zastupiteľstvo obce Tuhár zo dňa 7.6.2016

Schvaľuje

-          Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí NFP k projektu „ Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Tuhár „

Hlasovanie: /za 3 , proti 0, zdržal sa 0/ - uznesenie schválené

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

K bodu č.11-Informácia o rekonštrukcii cesty III triedy zo Starej Haliče do Tuhára a cesty z Divína do Tuhára

 

Starosta informoval, že na základe žiadostí o opravu komunikácií ciest III. triedy v celej šírke vedúcich do Tuhára z Divína a zo Starej Haliče, schválili poslanci VÚC BBSK na rok 2016 aj tieto úseky ciest a to 1350 m zo Starej Haliče a cca 600 m z Divína. Konštatoval, že bude ďalej žiadať VÚC ako správcu ciest III. triedy, aby do rozpočtu BBRSC boli aj v budúcom roku vyčlenené finančné prostriedky na pokračovanie asfaltovania v celej šírke smerom do Tuhára zo Starej Haliče až po obec Tuhár. V žiadostiach tiež požaduje vysprávku a opravu ciest smerujúcich do Tuhár a kosenie minimálne 3 zákosy. Samozrejme žiadostiam nie vždy vyhovejú.

Uznesením č. 53/2016 Obecné zastupiteľstvo obce Tuhár zo dňa 7.6.2016

Berie na vedomie

-          Informáciu o oprave ciest III. triedy smerom do Tuhár zo Starej Haliče a z Divína v roku 2016 Banskobystrickou regionálnou správou ciest.

Hlasovanie: /za 3 , proti 0, zdržal sa 0/ - uznesenie schválené

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

K bodu č.12- Rôzne

 

Starosta:

-  predložil poslancom OZ Individuálnuvýročnú správu obce Tuhár za rok 2015 -

-          oboznámil poslancov z vybudovaním prístrešku, ktorý je napojený na KD smerom od požiarnej

            zbrojnice na základe podnetu poslanca Miroslava Čemana

-          Oboznámil poslancov s tým, že v našej obci je možnosť bezplatne odovzdať staré a nefunkčné tonery a náplne do tlačiarní na dvoch miestach, a to na námestí a pri obecnom úrade. Zabezpečil bezplatne kartónové boxy na uloženie, ktoré nám aj bezplatne odoberú keď budú plné a vymenia za prázdne.

-          Oznámil, že boli vyrobené nové plechové kryty na drevené kríže: na križovatke, na konci obce smerom na Políchno a na konci obce na Jánovci. Plechy upravil a pripevňoval Jozef Martinský, terajší zamestnanec obce.

Záver:

 

Po vyčerpaní programu starosta obce poďakoval prítomným poslancom na zasadnutí OZ a rokovanie ukončil

V Tuhári, 5. máj 2016  

Zapísal: Bc. Peter Čeman

         ––––––––––––––––                   –––––––––––––                           ­­­­­­­­­­­­­­­­–––––––––––––

             Miroslava Fízeľová                        Miroslav Čeman                                                 Bc. Peter Čeman

                                                                                                                                           

Piatok, 22. Marec 2019
21:55:54