Zápisnica a  uznesenie

z  riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tuhári

zo dňa 1. marca 2016

 

Prítomní :

starosta obce :                   Bc. Peter Čeman

 

poslanci OZ :                     Ing. RNDr. Miroslava Fízeľová,

                                            Bc. Marian Martinský,

                                             Miroslav Čeman

                                             Haško Marian

    

Neprítomní poslanci OZ :   Jaroslav Martinský

Ostatní prítomní : Marian Martinský st., Ľubica Martinská

                                

                                          

Program rokovania

1. Otvorenie

2. Voľba overovateľov zápisnice

3. Kontrola uznesenia

4. Schvaľovanie kúpy pozemkov za účelom vysporiadania vlastníckych vzťahov  

     k pozemkom pod miestnymi komunikáciami a v cintoríne

5. oznámenie - Majetkové pomery starostu obce

6. oznámenie o schválení dotácie z úradu práce sociálnych vecí a rodiny na § 54

7. oznámenie o novom vnútornom predpise – Smernica o finančnom riadení

     a finančnej kontrole podľa zákona 357/2015

8. Rôzne

9. Záver

                

ROKOVANIE:

K bodu č.1 – Otvorenie rokovania

Rokovanie OZ otvoril Bc. Peter Čeman, starosta. Privítal všetkých prítomných poslancov a ostatných prítomných. Skonštatoval, že OZ je uznášaniaschopné, nakoľko sú prítomní 4 poslanci OZ. Oboznámil prítomných s programom.

Uznesením č. 18/2016 Obecného zastupiteľstva obce Tuhár zo dňa 1.3.2016

Schvaľuje

-          program zastupiteľstva podľa pozvánky.

Hlasovanie /za 4, proti 0, zdržal sa 0/ - uznesenie schválené

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

K bodu č.2 – Voľba overovateľova zápisnice

Za overovateľov zápisnice starosta navrhol poslancov: Marian Martinský a Marian Haško

Uznesením č. 19 /2016 Obecného zastupiteľstva obce Tuhár zo dňa 1.3.2016

Schvaľuje

-          overovateľov zápisnice poslancov Mariana Martinského a Mariana Haška.

Hlasovanie: /za 4, proti 0, zdržal sa 0/ - uznesenie schválené

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

K bodu č.3 – Kontrola uznesení

Starosta a obecné zastupiteľstvo spoločne prebrali uznesenie z minulého zastupiteľstva.

Uznesením č. 20/2016 Obecného zastupiteľstva obce Tuhár zo dňa 1.3.2016

Berie na vedomie

Správu o plnení uznesení

Hlasovanie: /za 4, proti 0, zdržal sa 0/ - uznesenie schválené

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

K bodu č.4 Schvaľovanie kúpy pozemkov za účelom vysporiadania vlastníckych vzťahov  

                         k pozemkom pod miestnymi komunikáciami a v cintoríne

 

Starosta navrholobecnému zastupiteľstvu, aby schválilo kúpu pozemkov za účelom vysporiadania vlastníckych vzťahov k pozemkom pod miestnymi komunikáciami a v cintoríne. Tiež navrhol cenu za m2 týchto pozemkov v hodnote 0,20 eur/m2. Je to taká istá cena za m2 ako bola pri predchádzajúcom odkupe pozemkov v lokalite cintorín, ktorú navrhlo a schválilo predchádzajúce obecné zastupiteľstvo.

Uznesením č. 21/2016 Obecné zastupiteľstvo obce Tuhár zo dňa 1.3.2016

  1. I.s c h v a ľ u j e

podľa § 9 ods. 2 písm. a/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, kúpnu zmluvu, na základe ktorej obec Tuhár odkupuje pozemky vo výlučnom vlastníctve a podiely na pozemkoch za účelom vysporiadania vlastníckych vzťahov k pozemkom pod miestnymi komunikáciami a na cintoríne :

- Parcely registra „E“, zapísané na LV č. 719 k.ú. Tuhár :

- parc. E-KN č. 1202 o výmere 23 m2 – orná pôda,

- parc. E-KN č. 1203/1 o výmere 23 m2 – orná pôda,

- parc. E-KN č. 1203/2 o výmere 4 m2 – orná pôda,

- parc. E-KN č. 1204 o výmere 7 m2 – orná pôda,

- parc. E-KN č. 1205/2 o výmere 7 m2 – orná pôda,

- parc. E-KN č. 1207 o výmere 3 m2 – orná pôda,

- parc. E-KN č. 1208 o výmere 7 m2 – orná pôda,

- parc. E-KN č. 1209 o výmere 6 m2 – orná pôda,

Parcela registra „E“ parc. E-KN č. 1201 o výmere 12 m2 – orná pôda, zapísaná na LV č. 901, k.ú. Tuhár,

Parcela registra „E“ parc. E-KN č. 1206 o výmere 9 m2 – orná pôda, zapísaná na LV č. 683, k.ú. Tuhár,

Parcela registra „E“ parc. E-KN č. 1137 o výmere 10 m2 – orná pôda, zapísaná na LV č. 759, k.ú. Tuhár,

Parcela registra „E“ parc. E-KN č. 1137 o výmere 10 m2 – orná pôda, zapísaná na LV č. 759, k.ú. Tuhár,

Parcela registra „E“ parc. E-KN č. 359 o výmere 1590 m2 – orná pôda, zapísaná na LV č. 950, k.ú. Tuhár.

Parcela registra „E“ parc. E-KN č. 359 o výmere 1590 m2 – orná pôda, zapísaná na LV č. 950, k.ú. Tuhár.

Parcela registra „E“ parc. E-KN č. 1144 o výmere 18 m2 – orná pôda, zapísaná na LV č. 722, k.ú. Tuhár.

Parcely registra „E“ zapísaných na LV č. 492 k.ú. Tuhár :

- parc. E-KN č. 1282 o výmere 6 m2 – orná pôda,

- parc. E-KN č. 1283 o výmere 15 m2 – orná pôda,

- parc. E-KN č. 1284 o výmere 16 m2 – orná pôda,

- parc. E-KN č. 1285/1 o výmere 14 m2 – orná pôda,

- parc. E-KN č. 1286/1 o výmere14 m2 – orná pôda,

- parc. E-KN č. 1287/1 o výmere 5 m2 – orná pôda,

- parc. E-KN č. 1287/2 o výmere 10 m2 – orná pôda,

- parc. E-KN č. 1288/1 o výmere 6 m2 – orná pôda,

- parc. E-KN č. 1288/2 o výmere 6 m2 – orná pôda,

Parcela registra „C“ parc. C-KN č. 1065/6 o výmere 26 m2 – zastavané plochy a nádvoria, zapísaná na LV č. 265, k.ú. Tuhár.  

Parcela registra „E“ parc. E-KN č.1275/2 o výmere 181 m2 – orná pôda, zapísaná na LV č. 611, k.ú. Tuhár a parcela registra „E“ parc. E-KN č. 1271/3 o výmere 12 m2 – orná pôda zapísaná na LV č. 851 k.ú. Tuhár.

        

  1. II.k o n š t a t u j e , že

na niektorých pozemkoch, ktoré obec od predávajúcich odkupuje sú v súčasnosti miestne komunikácie a niektoré  tiež sú súčasťou obecného cintorína, ktorý je v správe obce Tuhár,

  1. III. u r č u j e

kúpnu cenu za 1 m2 pozemku, ktorý je predmetom kúpnej zmluvy v sume 0,20 eur.

 

Hlasovanie: /za 4, proti 0, zdržal sa 0/ - uznesenie schválené

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

K bodu 5Oznámenie - Majetkové pomery starostu obce

Starosta informoval obecné zastupiteľstvo o podaní majetkového priznania a dal Majetkové priznanie na preštudovanie všetkým prítomným poslancom obecného zastupiteľstva.

Uznesením č. 22/2016 Obecné zastupiteľstvo obce Tuhár zo dňa 1.3.2016

Berie na vedomie

-          Majetkové priznanie starostu obce

Hlasovanie: /za 4, proti 0, zdržal sa 0/ - uznesenie schválené

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

K bodu č.6 - Oznámenie o schválení dotácie z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny na § 54 zákona č.5 /2004 o službách zamestnanosti zo zdrojov ESF a štátneho rozpočtu SR

Starosta informoval prítomných, že Obec Tuhár vytvára 4 pracovné miesta na dobu 9 mesiacov od 1.3.2016 za minimálnu mzdu. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny schválil žiadosť starostu obce Tuhár o vytvorenie 4 pracovných miest a celkovo obec získa príspevok na dobu 9 mesiacov vo výške 19 675,80 eur. Zamestnanci majú tiež nárok na jednorázový príspevok na pracovný odev, obuv, rukavice a pracovné náradie vo výške 226,65 spolu. Obec bude mať preplatených 95% celkovej ceny práce zamestnanca po celú dobu zamestnania. Zamestnanci budú vykonávať prácu v obci, v cintoríne, v budovách vo vlastníctve obce a udržiavať verejné priestranstvá.

Uznesením č. 23/2016 Obecné zastupiteľstvo obce Tuhár zo dňa 1.3.2016

Berie na vedomie

-          Získanie finančného príspevku vo výške 19 675,80 eur na vytvorenie 4 pracovných miest na dobu 9 mesiacov od 1.3.2016 a jednorázový finančný príspevok na ochranný odev, obuv, rukavice a pracovné náradie vo výške 226,65 spolu na základe §54 zákona č.5 /2004 o službách zamestnanosti zo zdrojov ESF a štátneho rozpočtu SR

Hlasovanie: /za 4, proti 0, zdržal sa 0/ - uznesenie schválené

K bodu č.7 -Oznámenie o novom vnútornom predpise – Smernica o finančnom riadení

                     a finančnej kontrole podľa zákona 357/2015

Starosta oboznámil obecné zastupiteľstvo s vnútorným predpisom – Smernica o finančnom riadení a finančnej kontrole podľa zákona 357/2015, ktorý poslanci dostali vopred na preštudovanie.

Uznesením č. 24/2016 Obecné zastupiteľstvo obce Tuhár zo dňa 1.3.2016

Berie na vedomie

-          Smernicu o finančnom riadení a finančnej kontrole podľa zákona 357/2015

Hlasovanie: /za 4, proti 0, zdržal sa 0/ - uznesenie schválené

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

K bodu č.8 – Rôzne

Starosta – na rokovaní obecného zastupiteľstva je prítomná aj Bc. Ľubica Martinská, ktorá má záujem vstúpiť do rokovania so svojím dotazom na starostu obce, zástupcu starostu , a poslancov obecného zastupiteľstva p. Jaroslava Martinského a Mariana Haška, ktorý sa týka pokračovania výstavby vodovodu v Tuhári. ( list z dotazom je prílohou tejto zápisnice)

Bc. Martinská: „ Prečo ste na zasadnutí v novembri 2015 odsúhlasili žiadosť o NFP na zateplenie kultúrneho domu na úkor budovania ďalšej etapy vodovodu???? Podotýkam, že Ing. RNDr. Miroslava Fízeľová hlasovala proti a Bc. Marian Martinský sa zdržal hlasovania.

PPA vyhlásila dňa 27.10.2015 výzvu na predkladanie žiadosti o NFP z PRV na roky 2014-2020 č.13/PRV/2015, podopatrenie 7.2. sa týkalo dostavby vodovodu, na čo sme ako obec mohli získať až 150 000,- eur. Dátum uzavretia je 9.3.2016. V januári 2016 som sa informovala u p. starostu, či podal žiadosť o NFP. Bolo mi povedané, že keď stavbu nesfunkčníme do 2 rokov, musíme peniaze vrátiť. Bola to mylná informácia, nakoľko som zistila u kompetentných, že stavbu je potrebné skolaudovať nie do 2 ale do 4 rokov. Som presvedčená, že keď nám poskytne časť finančných prostriedkov tento, budúci a nasledujúci rok aj envirofond a keby obec využila aj horeuvedenú výzvu, termín kolaudácie do 4 rokov nebol ohrozený.

Teraz by som poprosila o jasnú a stručnú odpoveď p. Miroslava Čemana, Jaroslava Martinského a p. Mariana Hašku, prečo ste hlasovali za zateplenie KD (to je Vaša priorita?) a nie za vodu – ďakujem.

Starosta: Akospomenula Bc. Martinská má dotaz aj na mňa. Pre mňa a myslím, že môžem povedať aj za obecné zastupiteľstvo v Tuhári je priorita dobudovanie a sfunkčnenie projektu „Tuhár vodovod“ Tomu nasvedčuje ajsprávanie sastarostu obce a obecného zastupiteľstva . Každý rok do konca októbra podávame žiadosť o NFP na dobudovanie vodovodu. V r.2015 sme tiež podali žiadosť o NFP vo výške 604 206,- eur na základe výzvy Envirofondu. Žiaľ naša žiadosť nebola schválená. To znamená, že nemôžeme pokračovať vo výstavbe vodovodu tento rok. Kebyže nám schvália našu žiadosť v plnej výške na r.2016 , polovica obyvateľov obce by mala domové prípojky.(starosta predložil kópiu žiadosti).

Tiež som žiadal listom č.38/2016 Stredoslovenskú vodárenskú prevádzkovú spoločnosť o spoluprácu pri pokračovaní budovania vodovodu v obci ( starosta predložil list č. 38/2016).

V roku 2014 som žiadal listom č. 158/2014 ministra ŽP o poskytnutie podpory z rezervy ministra ŽP na havarijný stav zásobovania vodou v našej obci.

Počas môjho pôsobenia na mieste starostu obce sme boli niekoľkokrát v televízii a tlačových médiách. Oslovil som osobne premiéra SR, podpredsedníčku NRSR niekoľkých poslancov NRSR dokonca aj poslancov Európskeho parlamentu. Preto je nevhodné, aby občanom tejto obce boli podsúvané na mňa a niektorých poslancov OZ tejto obce nepravdivé informácie alebo že vodovod pre nás nie je prioritou.

K žiadosti o NFP z PRV uvádzam toľko, že sa mýlite v tom, že sme schvaľovali žiadosť o NFP na zateplenie KD v novembri 2015. Tento zámer, príprava a podanie žiadosti o NFP bolo schválené 7 mesiacov skôr Uznesením obecného zastupiteľstva č.19/2015 zo dňa 24.3.2015 všetkými piatimi poslancami OZ, nakoľko KD je potrebné obnoviť po 40 rokoch od kolaudácie.

K výzve 13/PRV/2015 uvádzam toľko, že v odseku 2.3.2. Podmienky oprávnenosti bod 5 sa píše :

Neumožňuje sa umelé rozdeľovanie projektu na etapy, t.z. každý samostatný projekt musí byť po ukončení realizácie funkčný, životaschopný a pod.

To sa týkakonkrétne nášho projektu, ktorý je rozdelený na etapy. Keby že ( možno) dostaneme na základe žiadosti o NFP v tejto výzve 150 000,- eur nevieme to použiť na takú etapu, ktorá by sfunkčnila potrubie a aby ľudia mohli byť zásobovaný z verejného vodovodu ani po dobu 2 či 4 rokov. Na dobudovanie vodovodu v Tuhári potrebujeme ešte niečo okolo 1,3 mil eur. ( starosta ukázal aktuálny rozpočet na dobudovanie) A ešte sme podmienený opravou zásobného potrubia v obci Divín v dĺžke 400 metrov. Z environmentálneho fondu niesú finančné prostriedky poskytované na základe zákona pravidelne, nie sú nárokovateľné, ale na základe žiadostí z celého Slovenska a rozpočtu vyhradeného na tieto dotácie.

Tým, že by sme podali žiadosť o NFP cez PRV na niektorú etapu, vieme dopredu, že nesplníme podmienku a finančné prostriedky by sme nemohli použiť a vyúčtovať. Čiže by nám ani neboli poukázané finančné prostriedky na účet obce.

Aj kôli tomu sme požiadali o NFP na Obnovu kultúrneho domu, Viacúčelové ihrisko v Tuhári, Asfaltovanie miestnych komunikácií a vybudovanie chodníka do cintorína.

Miroslav Čeman: keby sme nesfunčnili vodovod za 150 000,- bolo by riziko zadĺženia našej obce a tiež je pre mňa priorita vodovod. Ja som bol pri zrode návrhu na vypracovania PD na projekt Tuhár – vodovod, takže teraz je to tiež pre mňa priorita.

Marian Haško:    vzhľadom na to ako nás oboznámil starosta obce na zasadnutí OZ ohľadom tejto výzvy, konal som podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia a určite by som nesúhlasil so sumou 150 000,- eur, keby som ich preinvestoval na obnovu KD a nie na obecný vodovod.

Bc. Martinská: konštatovala, že na Tuhári nikdy voda nebude, pretože  čím je na stavbe vodovodu viac urobené,  tým je rozpočet na dokončenie drahší. S tým treba niečo robiť"

Uznesením č. 25/2016 Obecné zastupiteľstvo obce Tuhár zo dňa 1.3.2016

Berie na vedomie

-          Dotaz Bc. Martinskej na starostu obce, zástupcu starostu a poslancov OZ

-          Odpovede na otázky Bc. Martinskej

Hlasovanie: /za 4, proti 0, zdržal sa 0/ - uznesenie schválené

 

 

Záver:

 

Po vyčerpaní programu starosta obce poďakoval prítomným poslancom na zasadnutí OZ a rokovanie ukončil

V Tuhári, 3. marec 2016  

Zapísal: Bc. Peter Čeman

        ––––––––––––––––                                 –––––––––––––                           ­­­­­­­­­­­­­­­­–––––––––––––

            Marian Haško                                 Marian Martinský                                  Bc. Peter Čeman

                     overovateľ                               overovateľ                                                       Starosta                                                                                                           

Piatok, 22. Marec 2019
21:16:37