Zápisnica a  uznesenie

z  riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tuhári

zo dňa 12. januára 2016

 

Prítomní :

starosta obce :                   Bc. Peter Čeman

 

poslanci OZ :                     Ing. RNDr. Miroslava Fízeľová,

                                            Bc. Marian Martinský,

                                             Miroslav Čeman

                                             Haško Marian

Neprítomní poslanci OZ :   Jaroslav Martinský

Ostatní prítomní : neboli

                               

                                          

Program rokovania

1. Otvorenie

2. Voľba overovateľov zápisnice

3. Kontrola uznesenia

4. Informácie projekte „ Oprava námestie a vybudovanie chodníka do cintorína  

     v obci Tuhár“

5. Informácie o projekte „ obnova kultúrneho domu v obci Tuhár

6. Prejednanie žiadosti p. márii murkovej – žiadosť o upratanie zostatkov domu  

     Vladimíra piara

7. Informácie ohľadom projektu cez úpsvr lučenec- aktivačná činnosť -menšie

     obecné služby

8. schvaľovanie zámeny pozemku medzi obcou Tuhár a Jánom Poničanom, tuhár

9. informácie o projekte „ výmena okien a dverí na sále kd „ z dotácie z mfsr

10. informácie o voľbách do nrsr

11. Rôzne

12. Záver

                

ROKOVANIE:

K bodu č.1 – Otvorenie rokovania

Rokovanie OZ otvoril Bc. Peter Čeman, starosta. Privítal všetkých prítomných poslancov a ostatných prítomných. Skonštatoval, že OZ je uznášaniaschopné, nakoľko sú prítomní 4 poslanci OZ. Oboznámil prítomných s programom.

Uznesením č. 1/2016 Obecného zastupiteľstva obce Tuhár zo dňa 12.1.2016

Schvaľuje

-          program zastupiteľstva podľa pozvánky.

Hlasovanie /za 4, proti 0, zdržal sa 0/ - uznesenie schválené

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

K bodu č.2 – Voľba overovateľova zápisnice

 

Za overovateľov zápisnice starosta navrhol poslancov: Miroslava Fízeľová a  Marian Martinský

Uznesením č. 2 /2016 Obecného zastupiteľstva obce Tuhár zo dňa 12.1.2016

Schvaľuje

-          overovateľov zápisnice poslancov Miroslavu Fízeľovú a Mariana Martinského .

Hlasovanie: /za 4, proti 0, zdržal sa 0/ - uznesenie schválené

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

K bodu č.3 – Kontrola uznesení

Starosta a obecné zastupiteľstvo spoločne prebrali uznesenie z minulého zastupiteľstva.

Uznesením č. 3/2016 Obecného zastupiteľstva obce Tuhár zo dňa 12.1.2016

Berie na vedomie

Správu o plnení uznesení

Hlasovanie: /za 4, proti 0, zdržal sa 0/ - uznesenie schválené

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

K bodu č.4Informácie projekte „ Oprava námestie a vybudovanie chodníka do cintorína  

                         v obci Tuhár“

Starosta informoval obecné zastupiteľstvo, že bola vypracovaná PD na tento projekt a tiež vyhlásené verejné obstarávanie. Vybraný dodávateľ stavby bude v prípade schválenia budúceho podaného projektu robiť chodník do cintorína s oporným múrom v celkovej dĺžke 104 m a asfaltovať námestie s cestičkou ku kostolu v celkovej výmere 670 m2.  

Uznesením č. 4/2016 Obecné zastupiteľstvo obce Tuhár zo dňa 12.1.2016

Berie na vedomie

-          informáciu o začatí verejného obstarávania na stavebné práce projektu „ Oprava námestia a vybudovanie chodníka v obci Tuhár.

-         

Hlasovanie: /za 4, proti 0, zdržal sa 0/ - uznesenie schválené

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

K bodu 5Informácie o projekte „ Obnova kultúrneho domu v obci Tuhár

Starosta informoval obecné zastupiteľstvo o priebehu verejného obstarávania na projekt „ Obnova kultúrneho domu v obci Tuhár“. Žiadosť o nenávratné finančné prostriedky budeme posielať do 23.3.2016

Uznesením č. 5/2016 Obecné zastupiteľstvo obce Tuhár zo dňa 12.1.2016

Berie na vedomie

-          informáciu o priebehu verejného obstarávania na projekt „ Obnova kultúrneho domu v obci Tuhár“

Hlasovanie: /za 4, proti 0, zdržal sa 0/ - uznesenie schválené

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

K bodu č.6 - Prejednanie žiadosti p. Márii Murkovej – žiadosť o upratanie zostatkov domu  

                         Vladimíra Piara

Starostaoboznámil obecné zastupiteľstvo so žiadosťou o upratanie zostatkov domu Vladimíra Piara.

Uznesením č. 6/2016 Obecné zastupiteľstvo obce Tuhár zo dňa 12.1.2016

Žiada starostu

-          aby upozornil a vyzval p. Vladimíra Piara na odstránenie ruín domu a zabezpečil bezpečný prechod popri ruinách ku domu p. Murkovej

Hlasovanie: /za 4, proti 0, zdržal sa 0/ - uznesenie schválené

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

K bodu č.7 – Informácie ohľadom projektu cez Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec -            

                       aktivačná činnosť - menšie obecné služby

Starosta oboznámil obecné zastupiteľstvo s podanou žiadosťou o finančný príspevok v rámci aktivačných prác formou menších obecných služieb. Cez tento projekt obec získa v priebehu 6 mesiacov cca 2368,- eur na pracovné prostriedky a ochranné prostriedky pre 7 nezamestnaných pracovníkov obce Tuhár.

Uznesením č. 7/2016 Obecné zastupiteľstvo obce Tuhár zo dňa 12.1.2016

Berie na vedomie

-          informáciu o schválenej žiadosti o finančný príspevok pre obec Tuhár v zmysle § 52 zákona č. 5/2004 Z. z, vo výške 2368,-eur

Hlasovanie: /za 4, proti 0, zdržal sa 0/ - uznesenie schválené

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

K bodu č.8 - Schvaľovanie zámeny pozemkov medzi obcou Tuhár a Jánom Poničanom, Tuhár 81

Starosta: na základe schválenia zámeru zámeny pozemkov a žiadnych pripomienok zo strany verejnosti navrhuje odsúhlasiť zámenu pozemkov medzi menovanými v takom znení, ako bol schválený zámer na zasadnutí predchádzajúceho zastupiteľstva.

Uznesením č. 8/2016 Obecné zastupiteľstvo obce Tuhár zo dňa 12.1.2016

I. s c h v a ľ u j e

       a/ podľa § 9a ods. 8 písm. e/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, zámenu pozemkov vo výlučnom vlastníctve obce, ktoré sú zapísané na LV č. 321, k.ú. Tuhár, ako parcely registra „C“ :

-          parc. C-KN č. 2994/6 o výmere 43 m2 ,

-          parc. C-KN č. 2994/7   o výmere 126 m2 ,

-          parc. C-KN č. 2994/17 o výmere 107 m2.

za pozemky

        C-KN parc. č. 1065/7 o výmere 10 m2 ,

        C-KN parc. č. 1065/5 o výmere 17 m2 ,

V podielovom spoluvlastníctve Poničan Ján r. Poničan,Dátum narodenia:31.03.1961 Tuhár, č. 81 a Jana Poničanová r. Ďalogová, 985 12, Tuhár 81, SR , Dátum narodenia:18.05.1962, ktoré sú zapísané na LV č. 301 k.ú. Tuhár, a za pozemky

–parcely registra „E“ - E-KN č. 200/12 o výmere 372 m2 v podiele ½ na LV č. 611 ,

–parcely registra „E“ - E-KN č. 1275/2 o výmere 181 m2 v podiele ½ na LV č. 611

–parcely registra „E“ - E-KN č. 1081 o výmere 10 m2 v podiele 1/3 na LV č. 646

vo výlučnom vlastníctve Poničan Ján r. Poničan, nar. 31.03.1961, bytom Tuhár 81, ktoré sú zapísané na LV č. 611 a 646,k.ú. Tuhár,

     ako prípad osobitného zreteľa, ktorý je daný verejným záujmom - titulom majetkoprávneho usporiadania vlastníctva pre zabezpečenie výstavby a rekonštrukcie miestnej komunikácie .

II. u r č u j e

hodnotu nehnuteľností – pozemku, ktorý je vo vlastníctve obce a je predmetom zámeny, podľa § 3 a nasl. zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a použitím príloh č. 1. a č. 2 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov : druh pozemku - v sume 276 €, slovom dvestosedemdesiatšesť Eur.

III. s ú h l a s í

s hodnotou   pozemkov, ktoré budú predmetom zámennej   zmluvy,   v sume   306,- €, slovom tristošesťeur, podľa ustanovenia 3 a nasl. zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a použitím prílohy č. 1 a č. 2 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov s  tým,   že   rozdiel v  hodnote   zamieňaných nehnuteľností, si účastníci nebudú doplácať.

IV.         ž i a d a   starostu obce

  1. 1.zabezpečiť vyhotovenie zámennej zmluvy s predmetom zmluvy podľa tohto uznesenia s uvedením určenej hodnoty pozemkov vo vlastníctve obce, ktoré sú predmetom zámeny a odsúhlasenou hodnotou pozemkov druhých účastníkov zámennej zmluvy.
  2. 2.zverejniť schválenú zmluvu zámeny pozemkov na úradnej tabuli obce a internetovej stránke obce s tým, že účinnosť zmluvy nastane nasledujúci deň po podpise zmluvy.

Hlasovanie: /za 4, proti 0, zdržal sa 0/ - uznesenie schválené

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

K bodu č. 9 -  Informácie o projekte „ Výmena okien a dverí na sále KD „ z dotácie z MFSR

Starosta: oznámil, že bola dokončená výmena okien a dverí na sále kultúrneho domu a tiež

dverí na knižnici, obecnom úrade a ľudovej izbe.

Uznesením č. 9/2016 Obecné zastupiteľstvo obce Tuhár zo dňa 12.1.2016

Berie na vedomie

-          Informáciu o ukončených prácach na kultúrnom dome a obecnom úrade – výmena okien a dverí

Hlasovanie: /za 4, proti 0, zdržal sa 0/ - uznesenie schválené

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

K bodu č. 10 - Informácie o voľbách do NRSR

Starosta: informoval o voľbách do NRSR, ktoré sa budú konať 5.marca 2016 v sále kultúrneho domu v Tuhári. Vo velebnej komisii v Tuhári bude 12 členov a jedna zapisovateľka.

Uznesením č. 10/2016 Obecné zastupiteľstvo obce Tuhár zo dňa 12.1.2016

Berie na vedomie

-          Informáciu o voľbách do NRSR a o volebnej miestnosti v Tuhári

Hlasovanie: /za 4, proti 0, zdržal sa 0/ - uznesenie schválené

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

K bodu č. 11- RÔZNE

Starosta:

-          oznámil, že zasadnutia obecného zastupiteľstva budú pokračovať v navrhnutom harmonograme a to prvý utorok v mesiaci počas celého kalendárneho roku 2016

-          tiež oznámil, že ideme zabezpečiť posýpač – rozmetadlo za traktor pre zimnú údržbu miestnych komunikácií

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Záver:

Po vyčerpaní programu starosta obce poďakoval prítomným poslancom na zasadnutí OZ a rokovanie ukončil

V Tuhári, 15. januára 2016  

Zapísal: Bc. Peter Čeman

Overovatelia zápisnice:

        ––––––––––––––––                                                                     ––––––––––––––

            Miroslava Fízeľová                                                               Marian Martinský

                                                                                                            ______________

                                                                                                                                        Bc. Peter Čeman

                                                                                                                                               Starosta

Piatok, 22. Marec 2019
21:43:03