Zápisnica a  uznesenie

z  riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tuhári

zo dňa 2. februára 2016

 

Prítomní :

starosta obce :                   Bc. Peter Čeman

 

poslanci OZ :                     Ing. RNDr. Miroslava Fízeľová,

                                            Bc. Marian Martinský,

                                             Miroslav Čeman

                                             Haško Marian

     Jaroslav Martinský

Neprítomní poslanci OZ :   -------------------------

Ostatní prítomní : kontrolórka obce Mgr. Erika Kajbová

                                

                                          

Program rokovania

1. Otvorenie

2. Voľba overovateľov zápisnice

3. Kontrola uznesenia

4. Informácie o projekte Obnova námestia a vybudovanie chodníka v obci Tuhár

5. Informácie o projekte Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Tuhár

6. Schvaľovanie návrhu usporiadania koncertu ľudovej hudby Kandráčovci

7. Informácie o podaných žiadostiach na stredoslovenskú vodárenskú spoločnosť bb    

     a banskobystrickú Regionálnu správu ciest

8. Rôzne

9. Záver

                

ROKOVANIE:

K bodu č.1 – Otvorenie rokovania

Rokovanie OZ otvoril Bc. Peter Čeman, starosta. Privítal všetkých prítomných poslancov a ostatných prítomných. Skonštatoval, že OZ je uznášaniaschopné, nakoľko sú prítomní 5 poslanci OZ. Oboznámil prítomných s programom.

Uznesením č. 11/2016 Obecného zastupiteľstva obce Tuhár zo dňa 2.2.2016

Schvaľuje

-          program zastupiteľstva podľa pozvánky.

Hlasovanie /za 5, proti 0, zdržal sa 0/ - uznesenie schválené

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

K bodu č.2 – Voľba overovateľova zápisnice

Za overovateľov zápisnice starosta navrhol poslancov: Jaroslav Martinský a Miroslav Čeman

Uznesením č. 12 /2016 Obecného zastupiteľstva obce Tuhár zo dňa 2.2.2016

Schvaľuje

-          overovateľov zápisnice poslancov Jaroslava Martinského a Miroslava Čemana.

Hlasovanie: /za 5, proti 0, zdržal sa 0/ - uznesenie schválené

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

K bodu č.3 – Kontrola uznesení

Starosta a obecné zastupiteľstvo spoločne prebrali uznesenie z minulého zastupiteľstva.

Uznesením č. 13/2016 Obecného zastupiteľstva obce Tuhár zo dňa 2.2.2016

Berie na vedomie

Správu o plnení uznesení

Hlasovanie: /za 5, proti 0, zdržal sa 0/ - uznesenie schválené

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

K bodu č.4Informácie projekte „ Oprava námestie a vybudovanie chodníka do cintorína  

                         v obci Tuhár“

Starosta informoval obecné zastupiteľstvo, že bolo ukončené verejné obstarávanie a tiež máme právoplatné stavebné povolenie. Žiadosť o NFP budeme posielať 10.2.2016. Vybraný dodávateľ stavby bude v prípade schválenia podanej žiadosti robiť chodník do cintorína s oporným múrom v celkovej dĺžke 104 m a asfaltovať námestie s cestičkou ku kostolu v celkovej výmere 670 m2.  

Uznesením č. 14/2016 Obecné zastupiteľstvo obce Tuhár zo dňa 2.2.2016

Berie na vedomie

-          informáciu o ukončení verejného obstarávania na stavebné práce projektu „ Oprava námestia a vybudovanie chodníka v obci Tuhár.

Hlasovanie: /za 5, proti 0, zdržal sa 0/ - uznesenie schválené

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

K bodu 5Informácie o projekte Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Tuhár

Starosta informoval obecné zastupiteľstvo o poslaní žiadosti o platbu na MHSR s potrebnými prílohami. Tiež navrhol, aby obecné zastupiteľstvo určilo sumu za predaj vyradených lámp verejného osvetlenia

( trubicové 36W) tak ako to bolo stanovené na začiatku zámeru realizovať rekonštrukciu verejného osvetlenia. Tieto lampy sa ponúknu v prvom rade občanom obce Tuhár a ak nebude záujem, tak následne aj občanom inej obce alebo právnickej osobe.

Uznesením č. 15/2016 Obecné zastupiteľstvo obce Tuhár zo dňa 2.2.2016

Berie na vedomie

-          informáciu o poslaní Žiadosti o platbu s potrebnými prílohami k projektu „Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Tuhár „ na MHSR

Schvaľuje

-          predaj vyradených lámp verejného osvetlenia ( lampa a trubicová 36 W žiarivka) za sumu 7,-eur/ks

Hlasovanie: /za 5, proti 0, zdržal sa 0/ - uznesenie schválené

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

K bodu č.6 - Schvaľovanie návrhu usporiadania koncertu ľudovej hudby „Kandráčovci“

Starosta – po zistení voľného termínu a ceny za vystúpenie navrhuje usporiadať na základe podnetu poslankyne OZ Miroslavy Fízeľovej túto akciu. Je potrebné, aby OZ určilo cenu za vstupné na tento koncert, ktorý sa bude konať 4.mája 2016 v sále kultúrneho domu o 18.00 hod.

Tiež by bolo potrebné stanoviť zasadací poriadok ako povedala poslankyňa OZ Fízeľová.

Uznesením č. 16/2016 Obecné zastupiteľstvo obce Tuhár zo dňa 2.2.2016

Schvaľuje

-          usporiadanie koncertu ľudovej hudby „ Kandráčovci „ v termíne 4.mája 2016 v sále kultúrneho domu v Tuhári o 18,00 hod.

Žiada starostu obce

-          aby zabezpečil vstupenky na koncert, propagáciu koncertu a požiadal o finančný príspevok rôznych sponzor.

                                                             Určuje

-          poslancom obecného zastupiteľstva podieľať sa na prípravách koncertu, propagácii a zabezpečovania sponzorov na financovanie koncertu.

Hlasovanie: /za 5, proti 0, zdržal sa 0/ - uznesenie schválené

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

K bodu č.7 - Informácie o podaných žiadostiach na Stredoslovenskú vodárenskú spoločnosť BB  

                     a Banskobystrickú Regionálnu správu ciest ( VÚC )

Starosta oboznámil obecné zastupiteľstvo s podaním žiadostí a to:

1/Banskobystrickej regionálnej správy ciest ako správcu ciest III. triedy, kde starosta požaduje opravu komunikácií cesty III. triedy od Starej Haliči do Tuhára v celej dĺžke novým asfaltovým kobercom a tiež minimálne opravu novým asfaltovým kobercom cestu III. Triedy z Divína do Tuhára v dĺžke 600 metrov za Divínom ( najhorší úsek)

2/ Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti v Banskej Bystrici, kde žiada o spoluprácu a investovanie do vodnej stavby projektu „Tuhár vodovod“. Konkrétne sa jedná minimálne o investovanie do vybudovania prečerpávacej stanice medzi Divínom a Tuhárom, tiež o vybudovanie vodojemov nad obcou Tuhár. V takomto prípade by mohli sprevádzkovať časť vodnej stavby a obyvatelia obce v Tuhári, ktorí v tomto čase majú vodovodné prípojky, by mohli byť pripojení na verejný vodovod.

Samozrejme budeme požadovať aj nenávratné finančné prostriedky z Envirofondu, aby sme mohli pokračovať v budovaní vodovodu v našej obci.

Uznesením č. 17/2016 Obecné zastupiteľstvo obce Tuhár zo dňa 2.2.2016

Berie na vedomie

-          informáciu o podaní žiadosti o opravu ciest III. Triedy do Tuhára, ktorá bola zaslaná BBRSC ( VÚC)

-          informáciu o podaní žiadosti o spoluprácu a investovanie do projektu Tuhár vodovod, ktorá bola zaslaná StVS a.s. BB

Hlasovanie: /za 5, proti 0, zdržal sa 0/ - uznesenie schválené

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

K bodu č.8 – Rôzne

-          neboli žiadne podnety a návrhy

Záver:

 

Po vyčerpaní programu starosta obce poďakoval prítomným poslancom na zasadnutí OZ a rokovanie ukončil

V Tuhári, 5. február 2016  

Zapísal: Bc. Peter Čeman

        ––––––––––––––––                  –––––––––––––                           ­­­­­­­­­­­­­­­­–––––––––––––

            Miroslav Čeman                               Jaroslav Martinský                               Bc. Peter Čeman

                     overovateľ                                              overovateľ                                                       Starosta                                                                                                             

Piatok, 22. Marec 2019
21:35:20