Zápisnica

z  riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tuhári

zo dňa 6. október 2015

 

Prítomní :

starosta obce :                   Bc. Peter Čeman

poslanci OZ :                     Ing. RNDr. Miroslava Fízeľová,

                                            Bc. Marian Martinský,

                                             Miroslav Čeman

                                             Martinský Jaroslav

Neprítomní poslanci OZ :   Haško Marian

Ostatní prítomní : Erika Kajbová – hl. kontrolór obce

                                 Marian Martinský st.

                                          

Program rokovania

                 1. Otvorenie

                       2. Voľba overovateľov zápisnice

                       3. Kontrola uznesení

                      4. Návrh na schválenie –podanie žiadosti o NFP na predchádzanie vzniku bioodpadu

                       5. Informácia ohľadom verejného obstarávania kamerový systém v obci Tuhár

                       6. Príprava na akciu - otvorenie ľudovej izby v budove kd

                       7. Rôzne

                       8. Záver

ROKOVANIE:

K bodu č.1 – Otvorenie rokovania

Rokovanie OZ otvoril Bc. Peter Čeman, starosta. Privítal všetkých prítomných poslancov a ostatných prítomných. Skonštatoval, že OZ je uznášaniaschopné, nakoľko sú prítomní 4 poslanci OZ. Oboznámil prítomných s programom.

Uznesením č. 67/2015 OZ obce Tuhár zo dňa 6.10.2015

Schvaľuje

-          program zastupiteľstva podľa pozvánky.

Hlasovanie /za 4, proti 0, zdržal sa 0/

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

K bodu č.2

a) Voľba overovateľov zápisnice

Za overovateľov zápisnice starosta navrhol poslancov: Miroslav Čeman a Miroslava Fízeľová

Uznesením č. 68 /2015 OZ obce Tuhár zo dňa 6.10.2015

Schvaľuje

-          overovateľov zápisnice poslancov Miroslava Čemana a Miroslavu Fízeľovú.

Hlasovanie: /za 4, proti 0, zdržal sa 0/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

K bodu č.3 – Kontrola uznesení

Starosta a obecné zastupiteľstvo spoločne prebrali uznesenie z minulého zastupiteľstva.

Uznesením č. 69/2015 OZ obce Tuhár zo dňa 6.10.2015

Berie na vedomie

Správu o plnení uznesení

Hlasovanie: /za 4, proti 0, zdržal sa 0/

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

K bodu č.4Návrh na schválenie –podanie žiadosti o NFP na predchádzanie vzniku bioodpadu

Starosta oboznámil obecné zastupiteľstvo s možnosťou podať žiadosť o NFP cez Regionálne združenie JAVOR na projekt „ Predchádzanie vzniku bioodpadu v obci Tuhár“. Dodal, že všetci poslanci mali materiál na preštudovanie k dispozícii. Obec by v prípade oprávnenia žiadosti spolufinancovala projekt vo výške 5% oprávnených nákladov, čo v tomto prípade činí sumu 1637,20 eur. Kompostéry by mala mať každá domácnosť ( od 700 lit. až do 1050 lit.).

Uznesením č. 70/2015 OZ obce Tuhár zo dňa 6.10.2015

Schvaľuje

-          podanie žiadosti o NFP na predchádzanie vzniku bioodpadu v obci Tuhár

-          spolufinancovanie projektu vo výške 1637,20 eur

Hlasovanie: /za 4, proti 0, zdržal sa 0/

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

K bodu 5:   Informácia ohľadom verejného obstarávania kameového systému v obci Tuhár

Starosta oboznámil výsledky verejného obstarávania na projekt Kamerový systém v obci Tuhár – Zvýšenie bezpečnosti občanov a majetku v obci Tuhár.

Uznesením č. 71/2015 OZ obce Tuhár zo dňa 6.10.2015

Berie na vedomie

-          Výsledky verejného obstarávania na projekt Kamerový systém v obci Tuhár – Zvýšenie bezpečnosti občanov a majetku v obci Tuhár v ktorom bola najúspešnejšia firma Group 24 Plus s.r.o., Lučenec

Hlasovanie: /za 4, proti 0, zdržal sa 0/

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

K bodu č.6    

StarostaOznámil obecnému zastupiteľstvu, že na základe schválenej žiadosti o poskytnutie dotácie na rok 2015 z BBSK vo výške 750,- eur je možné zorganizovať akciu podľa zámeru v žiadosti ( zariadenie ľudovej izby, výroba leporela, otvorenie ľudovej izby s ľudovou hudbou).Akcia by mohla byť v priebehu októbra spojená s úctou k starším.

Mirka Fízeľová: navrhla spoluprácu s KST Bralo Tuhár pri akcii Turistický výstup na Bralo a Bralce, ktorá sa bude konať 7.11.2015. Bolo by to spoločné podujatie, propagácia obce a mohlo by to byť pravidelne každý rok.

Marian Martinský st. : je to dobrý nápad, prejednáme to v klube a dáme čím skôr vedieť. Navrhol, že v prípade spolupráce by bolo potrebné zabezpečiť občerstvenie zo strany obce, hlavne pre tých, ktorí neprídu na akciu ako turisti.

Starosta: Bolo by dobré, keby sa aj propagácia a pozvánka urobili spoločne v Novohradských novinách, v rádiu a pod. Poslanci navrhli, aby sa zabezpečilo občerstvenie rovnakým dielom. Čo sa týka poplatku za prenájom sály, je stanovený v sadzobníku poplatkov platnom od 1.1.2015 schválenom poslancami obecného zastupiteľstva ako Dodatok č.1 k VZN č.1/2013. V prípade, že miestny klub turistov nebude súhlasiť so spoluprácu na tejto akcii, obec nie je viazaná týmto termínom a môže organizovať akciu aj v iný termín.

Uznesením č. 72/2015 OZ obce Tuhár zo dňa 6.10.2015

Berie na vedomie

-                                 návrh na spoluprácu obce Tuhár a KST Bralo Tuhár na akcii, ktorá by sa mala konať 7.11.2015 v sále kultúrneho domu v Tuhári.

Poveruje

-          starostu obce zabezpečením hudby a potrebných vecí k realizácii akcie podľa zmluvy o poskytnutí dotácie z BBSK v prípade organizovania v termíne 7.11.2015

Hlasovanie: /za 4, proti 0, zdržal sa 0/

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

K bodu č.7 –Rôzne

 

Starosta : informoval o pripravovanom stretnutí firmy Geomramor s.r.o. , Tuhár a vlastníkmi pozemkov pod účelovou komunikáciou v hornej časti lomu Tuhár, ktorá obchádza obytnú zónu obce Tuhár po lúke    „ Stráňa“ a napája sa na komunikáciu III/050103 smerom do Divína. Stretnutie sa uskutoční v sále KD Tuhár 12.10.2015 o 17,00 hod v spolupráci s obcou Tuhár, nakoľko podnet na takéto stretnutie dal starosta obce. Na to aby bolo možné túto cestu využívať, je potrebný súhlas vlastníkov pozemkov pod účelovou komunikáciou. Na stretnutie je pozvaných cca 82 vlastníkov.

 

Uznesením č. 73/2015 OZ obce Tuhár zo dňa 6.10.2015

Berie na vedomie

-          správuo konaní stretnutia v sále KD v Tuhári dňa 12.10.2015 ohľadom účelovej komunikácie z lomu ponad obec Tuhár smerom do obce Divín.

Hlasovanie: /za 4, proti 0, zdržal sa 0/

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Záver:

Po vyčerpaní programu starosta obce poďakoval prítomným poslancom na zasadnutí OZ a rokovanie ukončil

V Tuhári, 8. októbra 2015                                                   Zapísal: Bc. Peter Čeman

Overovatelia zápisnice:

        ––––––––––––––––                                               ––––––––––––––

            Miroslav Čeman                                                                 Miroslava Fízeľová

                                                                                                           ______________

                                                                                                                                       Bc. Peter Čeman

                                                                                                                                                Starosta

Piatok, 22. Marec 2019
21:16:46