Zápisnica a  uznesenie

z  riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tuhári

zo dňa 1. december 2015

 

Prítomní :

starosta obce :                   Bc. Peter Čeman

 

poslanci OZ :                     Ing. RNDr. Miroslava Fízeľová,

                                            Bc. Marian Martinský,

                                             Miroslav Čeman

                                             Martinský Jaroslav

       Haško Marian

Neprítomní poslanci OZ :   ------

Ostatní prítomní : Marian Čerpák

                                 Fízeľ Ján, Tuhár 96

                                 Fízeľová Mária, Tuhár 95

                                

                                          

Program rokovania

                 1. Otvorenie

                      2. Voľba overovateľov zápisnice

                       3. Kontrola uznesení

               4. SCHVAĽOVANIE VZN o dani z nehnuteľností, miestnych daniach a miestnom

                             poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a o podmienkach

                             určovania a vyberania dane a miestneho poplatku na území obce Tuhár    

                       5. SCHVAĽOVANIE ROZPOČTU OBCE NA ROK 2016

                         6. SCHVAĽOVANIE VZN O NAKLADANÍ S KO A DSO V OBCI TUHÁR

                          7. PREJEDNANIE SPORU MEDZI P.FÍZEĽOM , TUHÁR 96 A P. FÍZEĽOM TUHÁR Č.95

                          8. SCHVAĽOVANIE POZEMKOV URČENÝCH NA NÁHRADNÚ VÝSADBU

                         9. INFORMÁCIA O SCHVÁLENEJ DOTÁCII Z MFSR

                         10. INFORMÁCIA O PODANEJ ŽIADOSTI O DOTÁCIU VÚC BBSK

                        11. RÔZNE

                       12. ZÁVER

                

ROKOVANIE:

K bodu č.1 – Otvorenie rokovania

Rokovanie OZ otvoril Bc. Peter Čeman, starosta. Privítal všetkých prítomných poslancov a ostatných prítomných. Skonštatoval, že OZ je uznášaniaschopné, nakoľko sú prítomní 5 poslanci OZ. Oboznámil prítomných s programom.

Uznesením č. 84/2015 OZ obce Tuhár zo dňa 1.12.2015

Schvaľuje

-          program zastupiteľstva podľa pozvánky.

Hlasovanie /za 5, proti 0, zdržal sa 0/ - uznesenie schválené

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

K bodu č.2 – Voľba overovateľova zápisnice

 

Za overovateľov zápisnice starosta navrhol poslancov: Miroslav Čeman a Marian Martinský

Uznesením č. 85 /2015 OZ obce Tuhár zo dňa 1.12.2015

Schvaľuje

-          overovateľov zápisnice poslancov Miroslava Čemana a Mariana Martinského .

Hlasovanie: /za 5, proti 0, zdržal sa 0/ - uznesenie schválené

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

K bodu č.3 – Kontrola uznesení

Starosta a obecné zastupiteľstvo spoločne prebrali uznesenie z minulého zastupiteľstva.

Uznesením č. 86/2015 OZ obce Tuhár zo dňa 1.12.2015

Berie na vedomie

Správu o plnení uznesení

Hlasovanie: /za 5, proti 0, zdržal sa 0/ - uznesenie schválené

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

K bodu č.4SCHVAĽOVANIE VZN o dani z nehnuteľností, miestnych daniach a

                             miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a o

                             podmienkach určovania a vyberania dane a miestneho poplatku na území obce  

                             Tuhár

Starosta konštatoval, že obecné zastupiteľstvo sa oboznámilo so znením predkladaného VZN, ktoré dostali vopred na pripomienkovanie a konštatoval, že toto bude vystavené na úradnej tabuli obce Tuhár na dobu min. 15 dní.

Uznesením č. 87/2015 OZ obce Tuhár zo dňa 1.12.2015

Schvaľuje

-          VZN o dani z nehnuteľností, miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO a o podmienkach určovania a vyberania dane a miestneho poplatku na území obce Tuhár.

Hlasovanie: /za 5, proti 0, zdržal sa 0/ - uznesenie schválené

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

K bodu 5SCHVAĽOVANIE ROZPOČTU OBCE NA ROK 2016

Starosta konštatoval, že obecné zastupiteľstvo sa oboznámilo s predloženým rozpočtom obce Tuhár na rok 2016, a že tento rozpočet bude vystavený na úradnej tabuli obce Tuhár na dobu min. 15 dní.

Uznesením č. 88/2015 OZ obce Tuhár zo dňa 1.12.2015

Schvaľuje

-          Rozpočet Obce Tuhár na rok 2016

Hlasovanie: /za 5, proti 0, zdržal sa 0/ - uznesenie schválené

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

K bodu č.6 - SCHVAĽOVANIE VZN O NAKLADANÍ S KO A DSO V OBCI TUHÁR

Starostakonštatoval, že obecné zastupiteľstvo sa oboznámilo z predloženým VZN na rok 2016 a v takomto znení ho navrhuje schváliť. Následne bude vyvesené na úradnej tabuli obce Tuhár min. na dobu 15 dní. Účinné bude od 1.1.2016

Uznesením č. 89/2015 OZ obce Tuhár zo dňa 1.12.2015

Schvaľuje

-          VZN o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území obce Tuhár na rok 2016

Hlasovanie: /za 5, proti 0, zdržal sa 0/ - uznesenie schválené

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

K bodu č.7 – PREJEDNANIE SPORU MEDZI P.FÍZEĽOM , TUHÁR 96 A P. FÍZEĽOVOU, TUHÁR Č.95

Starosta oboznámil obecné zastupiteľstvo s prijatou sťažnosťou a odovzdal ju poslancovi Miroslavovi Čemanovi, aby pokračoval v tejto veci.

Miroslav Čeman: prečítal sťažnosť a oslovil prítomných, aby sa vyjadrili k tomuto problému.

p. Fízeľová Mária: vyjadrila sa k sťažnosti a navrhla nápravu

p. Fízeľ: vyjadril sa podanej sťažnosti a upresnil problém. Navrhol nápravu formou postavenia plotu, ktorý má zamedziť voľného pohybu jeho psa na ulicu do 20.decembra2015 a ospravedlnil sa za nepríjemnosti ohľadom sťažnosti.

p. Fízeľová: súhlasím s takýmto riešením

Starosta: poďakoval za slušné vystupovanie a konštatoval, že by bol rád, keby sa takéto problémy nemuseli už riešiť.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

K bodu č.8 - SCHVAĽOVANIE POZEMKOV URČENÝCH NA NÁHRADNÚ VÝSADBU

Starosta: oboznámil obecné zastupiteľstvo s výsledkom kontroly zo OÚ Lučenec odbor životné prostredie. Obec má všetky dokumenty v poriadku, jediná výhrada bola, že nemáme určené pozemky na náhradnú výsadbu stromov a drevín. Preto navrhuje, aby obecné zastupiteľstvo schválilo tieto pozemky vo vlastníctve obce:

-          „ C“ – parc. č. 946,200/22, 20, 947/1, 947/2

-          „ E“ – parc. č. 2963/1, 2964/2, 2964/1, 2973/1, 358, 359, 357, 435, 943/2, 356, 876

Uznesením č. 90/2015 OZ obce Tuhár zo dňa 1.12.2015

Schvaľuje

-          Pozemky na náhradnú výsadbu vo vlastníctve obce Tuhár

-          „ C“ – parc. č. 946,200/22, 20, 947/1, 947/2

-          „ E“ – parc. č. 2963/1, 2964/2, 2964/1, 2973/1, 358, 359, 357, 435, 943/2, 356, 876

Hlasovanie: /za 5, proti 0, zdržal sa 0/ - uznesenie schválené

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

K bodu č. 9 -  INFORMÁCIA O SCHVÁLENEJ DOTÁCII Z MFSR

Starosta: oznámil, že obci Tuhár bola schválená dotácia z Ministerstva financií SR na potreby

obce, kde vypracoval a poslal žiadosť o dotáciu na výmenu okien a dverí na kultúrnom dome

a obecnom úrade. Schválená suma je 10 000,- eur a spolufinancovanie je min.10% min. čiže  

1000,- eur. V tomto čase je vyhlásené verejné obstarávanie na dodanie plastových okien a dverí

s montážou a stavebnými prácami hlavne na sálu kultúrneho domu.

Uznesením č. 91/2015 OZ obce Tuhár zo dňa 1.12.2015

Berie na vedomie

-          Informáciu o schválenej dotácii z MFSR vo výške 10 000,- eur

Schvaľuje

-          Spolufinancovanie vo výške min. 1000,- eur

Hlasovanie: /za 5, proti 0, zdržal sa 0/ - uznesenie schválené

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

K bodu č. 10 - INFORMÁCIA O PODANEJ ŽIADOSTI O DOTÁCIU z VÚC BBSK

Starosta: informoval o podanej žiadosti o dotáciu z BBSK na zdigitalizovanie kroník obce

a školskej kroniky, spracovanie a úprava na DVD s obalom.

Uznesením č. 92/2015 OZ obce Tuhár zo dňa 1.12.2015

Berie na vedomie

-          Informáciu o podanej žiadosti o dotáciu z BBSK

Hlasovanie: /za 5, proti 0, zdržal sa 0/ - uznesenie schválené

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

K bodu č. 11- RÔZNE

Starosta:

informoval obecné zastupiteľstvo, že je možnosť požiadať o NFP do 25.2.2016 z Programu rozvoja vidieka SR 2014 -2020 pre opatrenie: 7Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach, podopatrenie: 7.4Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry, na aktivitu č.1 – investície súvisiace s vytváraním podmienok pre trávenie voľného času vrátane príslušnej infraštruktúry – výstavba športovísk , našom prípade výstavba multifunkčného ihriska. Konštatoval, že je potrebné takéto ihrisko v obci s umelou trávou, na ktorom sa bude dať hrať futbal, volejbal, nohejbal, basketbal, tenis alebo floorbal či hokej. Ihrisko bude umiestnené v areály školy a škôlky. Prikláňam sa a odporúčam podanie žiadosti o NFP z PRV prípadne aj z iných možných budúcich grantov či výziev. Ak obecné zastupiteľstvo odsúhlasí záujem o podanie žiadosti o NFP, je potrebné zabezpečiť verejné obstarávanie, zabezpečenie poradenských služieb pri podávaní žiadosti a následne pri realizácii projektu a administratívne ukončenie projektu, podania žiadosti o NFP a v prípade schválenia NFP prefinancovanie projektu. V prípade oprávnenia je výška dotácie 100%. Starosta bude priebežne informovať o priebehu projektu

-          Konštatoval, že je potrebné od 1.1.2016 mať schválený nový Program rozvoja obce, ktorý sa prikladá k žiadostiam o NFP, k predkladaným žiadostiam do rôznych grantov a výziev. Na základe vyzbieraných dotazníkov sa spracoval a vyhodnotil.

           Program rozvoja obce bude zverejnený na internetovej stránke obce Tuhár a tiež na

           obecnom úrade.

-          navrhol obecnému zastupiteľstvu odmeny vo výške 50,- eur a zástupcovi starostu 80,- eur

-          konštatoval, že doteraz nie je finančne vysporiadané používanie priestorov budovy vo vlastníctve Evy Čemanovej, v ktorej bol uskladnený materiál a používaná elektrická energia počas realizácie rekonštrukcie námestia v obci Tuhár od 15.6.2015 do 30.9.2015.

Nakoľko sa počas rekonštrukcie používal priestor a miešačka, zbíjacie kladivo, vŕtačka, karbobrúska, frézka, bolo by potrebné toto nejakým spôsob doriešiť. Na základe dohody s p. Čemanovou sa jedná o čiastku 125,- eur za celú dobu používania priestoru a elektrickej energie.

-          Navrhol schváliť zámer zámeny pozemkov vo vlastníctve obce, ktoré sa nachádzajú pod rodinným domom p. Poničana Jána a jeho manželky, Tuhár 81, za pozemky, ktoré vlastnia pod miestnymi komunikáciami.

Uznesením č. 93/2015 OZ obce Tuhár zo dňa 1.12.2015

Schvaľuje

A/ - zabezpečenie externých poradenských služieb k žiadosti o NFP v rámci Programu rozvoja            

       vidieka SR 2014-2020 pre opatrenie 7. podopatrenie 7.4 - aktivita 1. ( multifunkčné ihrisko)  

       v maximálnej výške 100 000,- eur a následnej realizácie projektu.

     - Zabezpečenie verejného obstarávania pre projekt

B/ - Program rozvoja obce Tuhár na roky 2016 – 2023

C/ - odmeny poslancom obecného zastupiteľstva vo výške 50,-eur a zástupcovi starostu odmenu vo

       výške 80,- eur

Berie na vedomie

-          zaplatenie sumy 125,- eur za nájom priestorov a energie v budove Hostinca Eva za dobu 15.6.2015 do 30.9.2015, kedy sa realizoval projekt Revitalizácia námestia obce Tuhár.

Hlasovanie: /za 5, proti 0, zdržal sa 0 / - uznesenie schválené

 

Uznesením č. 94/2015 OZ obce Tuhár zo dňa 1.12.2015

 

I. s c h v a ľ u j e

         podľa § 9a ods. 8 písm. e/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, zámer zámeny pozemkov vo výlučnom vlastníctve obce, ktorý je zapísaný na LV č. 321, k.ú. Tuhár, ako parcely registra “C“ :

-          parcela registra „C“ – C-KN č. 2994/6 o výmere 43 m2 ,

-          parcela registra „C“ – C-KN č. 2994/7   o výmere 126 m2 ,

-          parcela registra „C“ – C-KN č. 2994/17 o výmere 107 m2 ,

za pozemky

        C-KN parc. č. 1065/7 o výmere 10 m2 – zastavané plochy,

        C-KN parc. č. 1065/5 o výmere 17 m2 –zastavané plochy,

V podielovom spoluvlastníctve Poničan Ján r. Poničan, Dátum narodenia:.......... Tuhár, č. 81 a

Jana Poničanová r. Ďalogová, 985 12, Tuhár 81, SR , Dátum narodenia:.................,

ktoré sú zapísané na LV č. 301 k.ú. Tuhár,

a za pozemky

–parcely registra „E“ - E-KN č. 200/12 o výmere 372 m2 v podiele ½ na LV č. 611 ,

–parcely registra „E“ - E-KN č. 1275/2 o výmere 181 m2 v podiele ½ na LV č. 611

–parcely registra „E“ - E-KN č. 1081 o výmere 10 m2 v podiele 1/3 na LV č. 646

vo výlučnom vlastníctve Poničan Ján r. Poničan nar. .........., bytom Tuhár 81, ktorý je zapísaný na LV č. 611 a 646, k.ú. Tuhár,

     ako prípad osobitného zreteľa, ktorý je daný verejným záujmom - titulom majetkoprávneho usporiadania vlastníctva pre zabezpečenie výstavby a rekonštrukcie miestnej komunikácie .

II. u r č u j e

hodnotu nehnuteľností – pozemku, ktorý je vo vlastníctve obce a je predmetom zámeny, podľa § 3 a nasl. zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a použitím príloh č. 1. a č. 2 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov : druh pozemku - v sume 276 €, slovom dvestosedemdesiatšesť Eur.

III. s ú h l a s í

s hodnotou   pozemkov, ktoré budú predmetom zámennej   zmluvy,   v sume   306,- €, slovom tristošesťeur, podľa ustanovenia 3 a nasl. zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a použitím prílohy č. 1 a č. 2 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov s  tým,   že   rozdiel v  hodnote   zamieňaných nehnuteľností, si účastníci nebudú doplácať.

  1. III.ž i a d a - starostu obce

Zabezpečiť zverejnenie zámeru zámeny pozemkov podľa § 9a ods. 8 písm. e/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, na úradnej tabuli obce a webovej stránke obce tak aby zverejnenie bolo vykonané najmenej po dobu 15 dní pred schvaľovaním zámeny v Obecnom zastupiteľstve v Tuhári.  

Hlasovanie: /za 5, proti 0, zdržal sa 0/ - uznesenie schválené

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Záver:

Po vyčerpaní programu starosta obce poďakoval prítomným poslancom na zasadnutí OZ a rokovanie ukončil

V Tuhári, 5. decembra 2015  

Zapísal: Bc. Peter Čeman

Overovatelia zápisnice:

        ––––––––––––––––                                              ––––––––––––––

            Miroslav Čeman                                                                    Marian Martinský

                                                                                                          ______________

                                                                                                                                      Bc. Peter Čeman

                                                                                                                                              Starosta

Piatok, 22. Marec 2019
21:59:24