Zápisnica

z  riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tuhári

zo dňa 8. septembra 2015

 

Prítomní :

starosta obce :                   Bc. Peter Čeman

poslanci OZ :                     Ing. RNDr. Miroslava Fízeľová,

                                            Bc. Marian Martinský,

                                             Miroslav Čeman

                                            Haško Marian

                                             Martinský Jaroslav

Neprítomní poslanci OZ :  

Ostatní prítomní :

                                          

Program rokovania

                 1. Otvorenie

                       2. Voľba overovateľov zápisnice

                       3. Kontrola uznesení

                       4. Možnosť získania NFP na Rekonštrukciu Budovy ZŠ a MŠ na byty

                       5. Informácia ohľadom verejného obstarávania rekonštrukcie verejného osvetlenia

                           v obci Tuhár

                     6. Rôzne

                     7. Záver

ROKOVANIE:

K bodu č.1 – Otvorenie rokovania

Rokovanie OZ otvoril Bc. Peter Čeman, starosta. Privítal všetkých prítomných poslancov a ostatných prítomných. Skonštatoval, že OZ je uznášaniaschopné, nakoľko sú prítomní 5 poslanci OZ. Oboznámil prítomných s programom.

Uznesením č. 61/2015 OZ obce Tuhár zo dňa 8.9.2015

Schvaľuje

-          program zastupiteľstva podľa pozvánky.

Hlasovanie /za 5, proti 0, zdržal sa 0/

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

K bodu č.2

a) Voľba overovateľov zápisnice

Za overovateľov zápisnice starosta navrhol poslancov: Marian Haško a Marian Martinský

Uznesením č. 62/2015 OZ obce Tuhár zo dňa 8.9.2015

Schvaľuje

-          overovateľov zápisnice poslancov Mariana Haška a Mariana Martinského .

Hlasovanie: /za 5, proti 0, zdržal sa 0/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

K bodu č.3 – Kontrola uznesení

Starosta a obecné zastupiteľstvo spoločne prebrali uznesenie z minulého zastupiteľstva.

Uznesením č. 63/2015 OZ obce Tuhár zo dňa 8.9.2015

Berie na vedomie

Správu o plnení uznesení

Hlasovanie: /za 5, proti 0, zdržal sa 0/

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

K bodu č.4Možnosť získania NFP na Rekonštrukciu Budovy ZŠ a MŠ na byty

Starosta oboznámil obecné zastupiteľstvo s možnosťou získania finančnej dotácie vo výške 20 – 30 % na opravu budovy bývalej školy a škôlky. Rekonštrukcia by spočívala v kompletnom prestavaní budovy na bytový dom resp. bytovku, kde by mohlo byť 6-8 bytov ( jedno, dvoj a trojizbových ) pre občanov našej obce a v prípade malého záujmu našich občanov aj pre občanom iných obcí. O tom, komu by zo záujemcov bol poskytnutý obecný byt, bude rozhodovať komisia, ktorá bude pozostávať z členov obecného zastupiteľstva a vybraných občanov.   Predpokladané náklady na celkové zariadené bývanie by mohli byť : jednoizbový 120-140 eur/mes. , dvojizbový 150-170 eur/mes. a trojizbový 180 -200 eur/mes. Problém vidím v zásobovaní pitnou vodou, nakoľko nevieme, či by studňa v areáli postačovala na zásobovanie 6-8 bytov. Obec by v prípade záujmu mala urobiť prieskum záujmu obyvateľstva o bývanie v takýchto bytoch. Ak bude záujem, je potrebné zistiť zásoby vody v studni v areáli ZŠ a spracovať PD.

Budova školy sa nevyužíva od roku 2008 a chátra. Sociálne zariadenia, strecha, okná a kúrenie sú v havarijnom stave. Toto je jedna z možností, ako mať zrekonštruovanú budovu ZŠ vo vlastníctve obce, ale na iný účel a zároveň ju používať ako nájomné byty. Areál by bol v rámci projektu tiež upravený a na každý byt by bolo vybudované parkovacie miesto.

Financovanie by bolo zo ŠFRB ( úver pre obec vo výške 1%) a dotácie 20 – 30 % z MVRR SR. Úver za splácanie bytov by bol splácaný s nájmov bytov.

Uznesením č. 64/2015 OZ obce Tuhár zo dňa 8.9.2015

Poveruje

-          Starostu obce, aby zistil prípadný záujem o bývanie v zrekonštruovanej budove ZŠ v Tuhári v jedno, dvoj a trojizbových bytoch.

Hlasovanie: /za 5, proti 0, zdržal sa 0/

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

K bodu 5:   Informácia ohľadom verejného obstarávania rekonštrukcie verejného osvetlenia

                           v obci Tuhár

Starosta oboznámil výsledky verejného obstarávania na projekt rekonštrukciu verejného osvetlenia v obci Tuhár. Najlepšiu ponuku dodala firma Mondex –electric, s.r.o. , Banská Bystrica.

Uznesením č. 65/2015 OZ obce Tuhár zo dňa 8.9.2015

Berie na vedomie

-          Výsledky verejného obstarávania na projekt Rekonštrukciu verejného osvetlenia v obci Tuhár

Hlasovanie: /za 5, proti 0, zdržal sa 0/

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

K bodu č.6    Rôzne

Starosta – Oznámil obecnému zastupiteľstvu

       -   že bol urobený geometrický plán na časť miestnych komunikácií v hornom konci. Bol

           podaný na zápis na Okresný úrad Lučenec- katastrálny odbor a po zápise prebehne kúpa

           pozemkov pod miestnou komunikáciou v hornom konci od „detského ihriska“ po p.

           Poničana č. 81.

-          že je pripravená projektová dokumentácia na projekt“ Obnova objektu kultúrneho domu  v obci Tuhár“ a ohlásenie stavebných úprav na túto rekonštrukciu.

Rekonštrukcia bude spočívať v celkovom zateplení budovy, výmena okien a dverí, výmena vnútorných a vonkajších parapiet,   z nového oplechovania atiky, výmeny klampiarskych konštrukcií, zateplenia stropu suterénu, strešného plášť sály KD a časťou kancelárií, nové omietky, výmaľby, oprava sokla objektu, oprava balkónov a loggie nad hlavným vstupom.

Momentálne čakáme na výzvu, ktorá má byť cca polovici októbra 2015.

-          že napísal reklamáciu na opravu miestnej komunikácie do horného konca po číslo domu 66 v záručnej dobe firme Kolek s.r.o.

Uznesením č. 66/2015 OZ obce Tuhár zo dňa 8.9.2015

Berie na vedomie

-          Správu o podaní zápisu GP – miestne komunikácie na Okresný úrad Lučenec –katastrálny odbor

-          Správu o príprave na podanie žiadosti o NFP na projekt “ Obnova objektu kultúrneho domu   v obci Tuhár“ a ohlásenie stavebných úprav na túto rekonštrukciu

-          správu o podaní reklamácie na opravu miestnej komunikácie

Hlasovanie: /za 5, proti 0, zdržal sa 0/

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Záver:

Po vyčerpaní programu starosta obce poďakoval prítomným poslancom na zasadnutí OZ a rokovanie ukončil.

V Tuhári, 11. septembra 2015                                                 

  Zapísal: Bc. Peter Čeman

 

                                                                                                            Bc. Peter Čeman

                                                                                                                       Starosta

Piatok, 22. Marec 2019
21:16:29