Zápisnica a  uznesenie

 

z  riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tuhári

 

zo dňa 10. Novembra 2015

 

 

 

Prítomní :

 

starosta obce :                   Bc. Peter Čeman

 

 

 

poslanci OZ :                     Ing. RNDr. Miroslava Fízeľová,

 

                                            Bc. Marian Martinský,

 

                                             Miroslav Čeman

 

                                             Martinský Jaroslav

 

       Haško Marian

 

Neprítomní poslanci OZ :   ------

 

Ostatní prítomní : Erika Kajbová – hl. kontrolór obce

 

                                Marian Čerpák

 

                                          

 

Program rokovania

 

                 1. Otvorenie

 

                       2. Voľba overovateľov zápisnice

 

                       3. Kontrola uznesení

 

                      4. SCHVAĽOVANIE NÁVRHU VZN o dani z nehnuteľností, miestnych daniach a miestnom

 

                         poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a o podmienkach určovania

 

                         a vyberania dane a miestneho poplatku na území obce Tuhár

 

                      5. SCHVAĽOVANIE NÁVRHU ROZPOČTU OBCE NA ROK 2016

 

                         6. SCHVAĽOVANIE ZÁMERU VYPRACOVANIA A PODANIA ŽIADOSTI O NFP NA

 

                            REKONŠTRUKCIU MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ A CHODNÍKOV V OBCI TUHÁR

 

                          7. INFORMÁCIE OHĽADOM SCHVÁLENIA DOTÁCIE Z MH SR NA PROJEKT

 

                               REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA VEREJNÉHO OSVETLENIA V OBCI TUHÁR

 

                         8. SCHVAĽOVANIE ÚPRAVY ROZPOČTU OBCE TUHÁR ZA ROK 2015

 

                         9. Schvaľovanie návrhu VZN o nakladaní s ko a dso na území obce Tuhár

 

                        10. RÔZNE

 

                      11. ZÁVER

 

ROKOVANIE:

 

 

K bodu č.1 – Otvorenie rokovania

 

Rokovanie OZ otvoril Bc. Peter Čeman, starosta. Privítal všetkých prítomných poslancov a ostatných prítomných. Skonštatoval, že OZ je uznášaniaschopné, nakoľko sú prítomní 5 poslanci OZ. Oboznámil prítomných s programom.

 

Uznesením č. 74/2015 OZ obce Tuhár zo dňa 10.11.2015

 

Schvaľuje

 

-          program zastupiteľstva podľa pozvánky.

 

Hlasovanie /za 5, proti 0, zdržal sa 0/ - uznesenie schválené

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

K bodu č.2 – Voľba overovateľova zápisnice

 

 

 

Za overovateľov zápisnice starosta navrhol poslancov: Jaroslav Martinský a Marian Haško

 

Uznesením č. 75 /2015 OZ obce Tuhár zo dňa 10.11.2015

 

Schvaľuje

 

-          overovateľov zápisnice poslancov Jaroslava Martinského a Mariana Haška .

 

Hlasovanie: /za 5, proti 0, zdržal sa 0/ - uznesenie schválené

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

K bodu č.3 – Kontrola uznesení

 

Starosta a obecné zastupiteľstvo spoločne prebrali uznesenie z minulého zastupiteľstva.

 

Uznesením č. 76/2015 OZ obce Tuhár zo dňa 10.11.2015

 

Berie na vedomie

 

Správu o plnení uznesení

 

Hlasovanie: /za 5, proti 0, zdržal sa 0/ - uznesenie schválené

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

K bodu č.4SCHVAĽOVANIE NÁVRHU VZN o dani z nehnuteľností, miestnych daniach a

 

                             miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a o

 

                             podmienkach určovania a vyberania dane a miestneho poplatku na území obce  

 

                             Tuhár

 

Starosta oboznámil obecné zastupiteľstvo so znením návrhu predkladaného VZN a upozornil, že tento návrh bude vystavený na úradnej tabuli obce Tuhár na dobu min. 15 dní, počas ktorých sa môže pripomienkovať. Tiež informoval o priebežných príjmoch a výdavkoch za vývoz komunálneho odpadu v obci Tuhár a konštatoval, že výber finančných prostriedkov za KO a DSO nepostačuje a obec dopláca z rozpočtu obce viac ako 1300,- eur na tento rok. Je to podobná suma ako bola v roku 2014.

 

Uznesením č. 77/2015 OZ obce Tuhár zo dňa 10.11.2015

 

Schvaľuje

 

-          Návrh VZN o dani z nehnuteľností, miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO a o podmienkach určovania a vyberania dane a miestneho poplatku na území obce Tuhár.

 

 

 

Hlasovanie: /za 5, proti 0, zdržal sa 0/ - uznesenie schválené

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

K bodu 5 - SCHVAĽOVANIE NÁVRHU ROZPOČTU OBCE NA ROK 2016

 

Starosta oboznámil obecné zastupiteľstvo s návrhom rozpočtu obce Tuhár na rok 2016 a upozornil, že tento návrh rozpočtu bude vystavený na úradnej tabuli obce Tuhár na dobu min. 15 dní, počas ktorých sa môže pripomienkovať.

 

Uznesením č. 78/2015 OZ obce Tuhár zo dňa 10.11.2015

 

Schvaľuje

 

-          Návrh rozpočtu Obce Tuhár na rok 2016

 

Hlasovanie: /za 5, proti 0, zdržal sa 0/ - uznesenie schválené

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

K bodu č.6 - SCHVAĽOVANIE ZÁMERU VYPRACOVANIA A PODANIA ŽIADOSTI O NFP NA

 

                            REKONŠTRUKCIU MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ A CHODNÍKOV V OBCI TUHÁR

 

StarostaOznámil obecnému zastupiteľstvu, že je možnosť požiadať o NFP z Programu rozvoja vidieka SR 2014 -2020 pre opatrenie: 7 – Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach, podopatrenie: 7.2 – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie Investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov aj na aktivitu č.1   výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií, lávok, mostov, chodníkov  a záchytných parkovísk, autobusových zastávok.

 

Termín na predkladanie žiadosti je do 10.2.2016 a max. možná výška žiadosti je 100 000,- eur.

 

Výška dotácie je 100%

 

Ak obecné zastupiteľstvo odsúhlasí záujem o podanie žiadosti o NFP, je potrebné vypracovanie projektovej dokumentácie ( oprávnený výdavok) , následne verejné obstarávanie, podanie žiadosti o NFP a v prípade schválenia NFP prefinancovanie projektu. Starosta spoločne s obecným zastupiteľstvom vyberie úseky, ktoré budú predmetom žiadosti. Predpoklad oznámenia výsledku žiadosti o NFP je jeseň 2016 a realizácia pravdepodobne koncom roka 2016 až v priebehu roku 2017.

 

Starosta bude priebežne informovať priebeh projektu.

 

Miroslava Fízeľová: som proti tomu, aby sa podala žiadosť o NFP na cesty a chodníky skôr, ako bude ukončenie podania žiadosti o NFP na dobudovanie verejného vodovodu v obci Tuhár z PRV.

 

Uznesením č. 79/2015 OZ obce Tuhár zo dňa 10.11.2015

 

Schvaľuje

 

  1. Zámer rekonštrukcie miestnych komunikácií a výstavby chodníkov
  2. Vypracovanie projektovej dokumentácie a štúdie uskutočniteľnosti na rekonštrukciu miestnych komunikácií, záchytných parkovísk a výstavby chodníkov v obci Tuhár
  3. Zabezpečenie verejného obstarávania pre projekt a štúdiu uskutočniteľnosti
  4. Podanie žiadosti o NFP v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 pre opatrenie 7., podopatrenie 7.2 - aktivita 1. v maximálnej výške 100 000,-eur

 

Hlasovanie: /za 3, proti 1( Fízeľová Miroslava), zdržal sa 1 ( Martinský Marian) /

 

- uznesenie schválené

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

K bodu č.7 – INFORMÁCIE OHĽADOM SCHVÁLENIA DOTÁCIE Z MH SR NA PROJEKT

 

                           REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA VEREJNÉHO OSVETLENIA V OBCI TUHÁR

 

 

 

Starosta : informoval obecné zastupiteľstvo o schválenej výške dotácie z MH SR na rekonštrukciu a modernizáciu verejného osvetlenia v obci Tuhár. Je potrebné schválenie predloženej zmluvy s dodávateľom stavby, schválenie zmluvy s MHSR a obcou Tuhár na základe poskytnutej dotácie, schválenie požiadania finančných prostriedkov ako preklenovací úver z banky na refundáciu výdavkov vo výške 70 000 eur zo Slovenskej záručnej a rozvojovej banky , úpravu rozpočtu obce na rok 2015 a zapracovanie financovania tohto projektu do rozpočtu obce a zabezpečenie úveru formou blankozmenky.

 

Projekt musí byť ukončený a dofinancovaný do konca roku 2015.  

 

 

 

Uznesením č. 80/2015 OZ obce Tuhár zo dňa 10.11.2015

 

Schvaľuje

 

  1. Zmluvu o dielo 04/11/2015 s firmou Mondex-elektric, s.r.o., Banská Bystrica, ktorá dala vo

 

verejnom obstarávaní najlepšiu ponuku

 

  1. Zmluvu s Ministerstvom hospodárstva SR na dotáciu vo výške 70 537,03 eur
  2. Úpravu rozpočtu obce na rok 2015 a zapracovanie financovania projektu Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Tuhár z opatrenia MH SR kód výzvy KaHR-22VS-1501 do rozpočtu obce
  3. Úver vo výške 70 000,- eur pre projekt Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Tuhár z opatrenia MH SR kód výzvy KaHR-22VS-1501 zo Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, a.s., IČO: 00682 420
  4. Zabezpečenie úveru formou vystavenia blankozmenky
  5. Zabezpečenie Zmluvou o zriadení záložného práva k pohľadávke z dotačného účtu klienta v SZRB a.s.

 

 

Hlasovanie: /za 3, zdržal sa 0, proti 2 ( Martinský Marian, Fízeľová Miroslava) / - uznesenie schválené

 

 

K bodu č. 8 - SCHVAĽOVANIE ÚPRAVY ROZPOČTU OBCE TUHÁR ZA ROK 2015

 

 

 

Starosta : predložil obecnému zastupiteľstvu na schválenie úpravu rozpočtu za rok 2015

 

 

 

Uznesením č. 81/2015 OZ obce Tuhár zo dňa 10.11.2015

 

Schvaľuje

 

-          Úpravu rozpočtu obce Tuhár za rok 2015

 

Hlasovanie: /za 5, proti 0, zdržal sa 0/ - uznesenie schválené

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

K bodu č.9 - Schvaľovanie návrhu VZN o nakladaní s KO a DSO na území obce Tuhár

 

 

 

Starosta : predložil obecnému zastupiteľstvu návrh VZN o nakladaní s KO a DSO na území obce Tuhár

 

Uznesením č. 82/2015 OZ obce Tuhár zo dňa 10.11.2015

 

Schvaľuje

 

-          Návrh VZN o nakladaní s KO a DSO na území obce Tuhár

 

Hlasovanie: /za 5, proti 0, zdržal sa 0/ - uznesenie schválené

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

K bodu č.10 – Rôzne

 

 

 

Starosta

 

-          požiadal o spoluprácu poslancov obecného zastupiteľstva pri akcii Otvorenie ľudovej izby a Mikuláš pre deti, ktorá sa uskutoční 6.decembra 2015 ( nedeľa). Navrhuje, aby sa balíčky pre deti na akciu Mikuláš 2015 spolufinancovali polovičnou sumou, tak ako to bolo po minulé roky v sume 2,- eurá na balíček.

 

-          oboznámil zastupiteľstvo, že v spolupráci s poslancom OZ Miroslavom Čemanom zabezpečili vodomerné šachty za cenu 150,- eur pre tých občanov, ktorí o ne prejavili záujem

 

-          oboznámil OZ so sťažnosťou p. Fízeľovej Márii č.95 na p. Fízeľa Jána č.96, že jeho pes ohrozuje ju a jej vnučku, keď s ňou chodia na prechádzky po ulici.

 

-          navrhol schváliť presun finančných prostriedkov v rozpočte obce pre potreby DHZ Tuhár, konkrétne vyčleniť 400,- eur na dofinancovanie kúpy benzínového plávajúceho čerpadla Niagara Mini pre potreby obce a občanov obce v prípade mimoriadnych udalostí ( povodne). Celková cena čerpadla je 820,50 eur

 

-          na základe ústnej žiadosti, navrhol schváliť predaj prebytočných plastových rúr o priemere 40 cm p. Jozefovi Martinskému č. 75, za cenu 22,- eur/m. Je to cena, za ktorú to zabezpečovala obec.

 

-          informoval, že na základe telefonickej žiadosti a urgencii, firma Agrotom Tomášovce mulčuje TTP v katastri obce Tuhár

 

-          informoval o telefonickej žiadosti predsedníčky Pozemkového spoločenstva Tuhár - Urbariát, Ing. Marty Mackovej. Žiada obec Tuhár ako vlastníka nehnuteľnosti „E KN“ parc. č. 2714/2, TTP, v k.ú. Tuhár o súhlasné stanovisko na dočasné umiestnenie drevnej hmoty z ťažby. Ťažba bude prebiehať do 31.3.2016. Následne PS Tuhár – Urbariát zabezpečí, aby pozemok bol upravený do pôvodného stavu.

 

-         

 

Uznesením č. 83/2015 OZ obce Tuhár zo dňa 10.11.2015

 

Schvaľuje

 

 

 

-          Spolufinancovanie mikulášskych balíčkov pre deti vo výške 2,- eurá / balíček

 

-          Presun finančných prostriedkov z rozpočtu obce vo výške 400,- eur pre potreby DHZ Tuhár

 

-          Predaj prebytočných plastových rúr, priemer 40 cm, p. Jozefovi Martinskému č. 75, za cenu 22,-eur /meter

 

-          Dočasné použitie pozemku „ E KN“ parc. č. 2714/2 , TTP, v k.ú. Tuhár, pre potreby ťažby Pozemkového spoločenstva Tuhár – Urbariát, za podmienky, že nevzniknú škody na TTP a po ukončení ťažby sa pozemok upravený do pôvodného stavu.

 

Poveruje

 

-          Starostu obce, aby na nasledujúcu schôdzu obecného zastupiteľstva prizval p. Máriu Fízeľovú č.95 a Jána Fízeľa č.96 kôli prejednaniu sťažnosti zo dňa 9.11.2015

 

 

 

 

 

 

 

Hlasovanie: /za 5, proti 0, zdržal sa 0/ - uznesenie schválené

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Záver:

 

Po vyčerpaní programu starosta obce poďakoval prítomným poslancom na zasadnutí OZ a rokovanie ukončil

 

V Tuhári, 11. novembra 2015  

 

Zapísal: Bc. Peter Čeman

 

 

 

                                                                                                            ______________

 

                                                                                                                                        Bc. Peter Čeman

 

                                                                                                                                               Starosta

                                                                                     

Piatok, 22. Marec 2019
22:16:31