Zápisnica

z Mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tuhári

zo dňa 20. Augusta 2015

 

Prítomní :

starosta obce :                   Bc. Peter Čeman

poslanci OZ :                     Haško Marian

                                             Bc. Marian Martinský,

                                             Miroslav Čeman

                                            Martinský Jaroslav

                                             Ing. RNDr. Miroslava Fízeľová

Neprítomní poslanci OZ :   ------------

                                          

Program rokovania

                 1. Otvorenie

                       2. Voľba overovateľov zápisnice

                       3. Schvaľovanie predaja pozemku pre Karola Oravca , Tuhár 43, pozemok pod garážou

                           a dvorom pri nehnuteľnosti č. 44

                     4. Záver

ROKOVANIE:

K bodu č.1 – Otvorenie rokovania

Rokovanie OZ otvoril Bc. Peter Čeman, starosta. Privítal všetkých prítomných poslancov a ostatných prítomných. Skonštatoval, že OZ je uznášaniaschopné, nakoľko sú prítomní 4 poslanci OZ z celkového počtu 5. Oboznámil prítomných s programom.

Uznesením č. 58/2015 OZ obce Tuhár zo dňa 20.8.2015

Schvaľuje

-          program zastupiteľstva

Hlasovanie /za 5, proti 0, zdržal sa 0/

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

K bodu č.2

a) Voľba overovateľov zápisnice

Za overovateľov zápisnice starosta navrhol poslancov: Martinský Marian a Jaroslav Martinský

Uznesením č. 59/2015 OZ obce Tuhár zo dňa 20.8.2015

Schvaľuje

-          overovateľov zápisnice poslancov Martinský Marian a Jaroslav Martinský

Hlasovanie: /za 5, proti 0, zdržal sa 0/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

K bodu č.3    Schvaľovanie predaja pozemku pre karola Oravca nar. 28.8.1986, Tuhár 43 - pozemok

                             pod garážou

                             a dvorom na parcely „C“ KN 2964/8 a 2964/9 – zastavané plochy a nádvoria pri

                               nehnuteľnosti č.44 v k.ú.Tuhár

Starosta  oboznámil prítomných poslancov zo žiadosťou, ktorú obecný úrad dostal dňa 18.8.2015 pod

                 číslom 159/2015. Odporučil predaj pozemkom, nakoľko sú to pozemky pod garážou a dvorom,

                 ktoré nadväzujú na dom č. 44. Nadobúdateľ má záujem kúpiť tieto pozemky, nakoľko má

                 podpísanú zmluvu o budúcej zmluve s Mário Kuvikovou na nehnuteľnosť č. 44 v Tuhári vo

                 vlastníctve Márii Kuvikovej.  Kúpna cena za odpredávaný pozemok by bola stanovená taká

               ako v inom podobnom prípade a to 1 eur za 1 m2 s tým, že sa jedná o predaj pozemku,

               ktorý svojim  umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou rodinného

               dom súpisné číslo 44, ktorý je vo vlastníctve predávajúcej a z uvedeného dôvodu sa na

                 predaj vzťahuje ustanovenie § 9a ods. 8 písm. b/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí

                 v znení neskorších predpisov.

Uznesením č. 60/2015 OZ obce Tuhár zo dňa 20.8.2015

Schvaľuje

Predaj obecných pozemkov v k.ú Tuhár, registra „C“ 2964/8 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 56 m2 a „C“ 2964/9 – Zastavené plochy a nádvoria o výmere 8 m2 , pre Karola Oravca nar. 28.8.1986, bytom Tuhár 43, 985 12 Tuhár, ako budúcemu vlastníkovi na základe zmluvy o budúcej zmluve, zapísaných na LV 321 v k.ú. Tuhár vytvorených z parcely registra „ E“ 2964/1 - Ostatné plochy o výmere 3639 m2, podľa GP č. 36049905-121/2008 zo dňa 17.9.2008.

Na predaj sa vzťahuje ustanovenie § 9a ods. 8 písm. b/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Jedná sa o predaj pozemku, ktorý svojim  umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou rodinného dom súpisné číslo 44, ktorý je vo vlastníctve predávajúcej . Predaj pozemku je za cenu 1,- euro/ 1m2.

Hlasovanie: /za 5, proti 0, zdržal sa 0/

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Záver:

Po vyčerpaní programu starosta obce poďakoval prítomným poslancom na zasadnutí OZ a rokovanie ukončil.

V Tuhári, 20. augusta 2015

Zapísal: Bc. Peter Čeman

Overovatelia zápisnice:

         –––––––––––––––––––––––-                                           ––––––––––––––––––––

              Marian Martinský                                                              Jaroslav Martinský

                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                       ---------------------------------

                                                                                                            Bc. Peter Čeman

                                                                                                                       Starosta

Piatok, 22. Marec 2019
21:20:44