Zápisnica

z  riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tuhári

zo dňa 4. augusta 2015

 

Prítomní :

starosta obce :                   Bc. Peter Čeman

poslanci OZ :                     Ing. RNDr. Miroslava Fízeľová,

                                            Bc. Marian Martinský,

                                             Miroslav Čeman

                                            

Neprítomní poslanci OZ :   - Haško Marian, Martinský Jaroslav

Ostatní prítomní : Mgr. Erika Kajbová – kontrolór obce

                                          

Program rokovania

                 1. Otvorenie

                       2. Voľba overovateľov zápisnice

                       3. Kontrola uznesení

                       4. Obecné pozemky – možnosti hospodárenia a prenájmu

                       5. Schvaľovanie zmluvy – zabezpečenie administratívnej implementácie Pre projekt

                           Rekonštrukcie verejného osvetlenia v obci Tuhár

                     6. Rôzne

                     7. Záver

ROKOVANIE:

K bodu č.1 – Otvorenie rokovania

Rokovanie OZ otvoril Bc. Peter Čeman, starosta. Privítal všetkých prítomných poslancov a ostatných prítomných. Skonštatoval, že OZ je uznášaniaschopné, nakoľko sú prítomní 3 poslanci OZ. Oboznámil prítomných s programom.

Uznesením č. 52/2015 OZ obce Tuhár zo dňa 4.8.2015

Schvaľuje

-          program zastupiteľstva podľa pozvánky.

Hlasovanie /za 3, proti 0, zdržal sa 0/

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

K bodu č.2

a) Voľba overovateľov zápisnice

Za overovateľov zápisnice starosta navrhol poslancov: Martinský Marian a Miroslav Čeman

Uznesením č. 53/2015 OZ obce Tuhár zo dňa 4.8.2015

Schvaľuje

-          overovateľov zápisnice poslancov Miroslava Čemana a Mariana Martinského .

Hlasovanie: /za 3, proti 0, zdržal sa 0/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

K bodu č.3 – Kontrola uznesení

Starosta a obecné zastupiteľstvo spoločne prebrali uznesenie z minulého zastupiteľstva.

Uznesením č. 54/2015 OZ obce Tuhár zo dňa 4.8.2015

Berie na vedomie

Správu o plnení uznesení

Hlasovanie: /za 3, proti 0, zdržal sa 0/

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

K bodu č.4Obecné pozemky – možnosti hospodárenia a prenájmu

Starosta oznámil skutočnosti týkajúce sa hospodárenia na majetku obce v extraviláne obce a tiež podmienky pre poberanie dotácie z PPA na pôdu. Požiadať o dotáciu z PPA je potrebné do mája r.2016.

Čeman Miroslav - bolo by treba aby sme zistili, aké by boli náklady na kosenie, mulčovanie a prípadný nájom, ak by obec chcela zobrať do prenájmu pôdu. Tiež by bolo treba uvažovať aj o tom, či by obec mala dostatok finančných prostriedkov na zakúpenie kosačky za traktor alebo mulčovača.

Uznesením č. 55/2015 OZ obce Tuhár zo dňa 4.8.2015

Berie na vedomie

Správu o zistených skutočnostiach ohľadom hospodárenia na obecných majetkoch v extraviláne obce a následné poberanie dotácií

Poveruje

Starostu obce, aby do konca roku 2015 zistil možnosti hospodárenia z majetkom obce v extraviláne obce Tuhár ( TTP, orná pôda)

.

Hlasovanie: /za 3, proti 0, zdržal sa 0/

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

K bodu 5: Schvaľovanie zmluvy – zabezpečenie administratívnej implementácie Pre projekt

                           Rekonštrukcie verejného osvetlenia v obci Tuhár

Starosta - Prečítal návrh Zmluvy o poskytovaní poradenských služieb medzi obcou Tuhár a SMARTIM,

                     s.r.o. Lučenec. Konštatoval, že sa bude podieľať na celom projekte a firma bude poskytovať

                    podľa zmluvy poradenské služby v celkovej sume 995,- eur. Odmena bude vyplácaná na tri

                     časti na základe vykonaných poradenských služieb. V porovnaní s ostatnými ponukami je to

                     finančne výhodnejšie, čo umožní ušetrenie finančný prostriedkov obci.

Uznesením č. 56/2015 OZ obce Tuhár zo dňa 4.8.2015

Schvaľuje

Zmluvu o poskytovaní poradenských služieb medzi Obcou Tuhár a firmou SMARTIM, s.r.o.,

984 01 Lučenec, IČO: 47082 658

Hlasovanie: /za 3, proti 0, zdržal sa 0/

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

K bodu č.6    Rôzne

Starosta - Oznámil, že 30.augusta 2015 sa bude konať 6. Ročník folklórneho popoludnia a Dni obce Tuhár. Bolo by vhodné vyčleniť finančné prostriedky vo výške aspoň 200,- eur na túto akciu, nakoľko sa jedná o najväčšiu akciu konanú v obci už 6. rok a financuje ho hlavne občianske združenie a sponzori. Občania majú občerstvenie zdarma a tiež budú mať 5 druhov magnetiek obce bezplatne. Akcia sa bude konať na námestí obce Tuhár. Vo večerných hodinách bude zapálená vatra a porcované pečené prasiatko. Na akciu bude posielať pozvánku aj p. Podpredsedníčke národnej rady SR Judr. Jane Laššákovej.

Uznesením č. 57/2015 OZ obce Tuhár zo dňa 4.8.2015

Schvaľuje

Finančné prostriedky vo výške 200,- eur na akciu 6. Ročník folklórneho popoludnia Tuhár 2015 a Dni obce Tuhár, ktoré sa bude konať 30. Augusta 2015 na námestí obce Tuhár.

Hlasovanie: /za 3, proti 0, zdržal sa 0/

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Záver:

Po vyčerpaní programu starosta obce poďakoval prítomným poslancom na zasadnutí OZ a rokovanie ukončil.

V Tuhári, 6. augusta 2015                                                             Zapísal: Bc. Peter Čeman

Overovatelia zápisnice:

         –––––––––––––––––––––––-                                           ––––––––––––––––––––

             Marian Martinský                                                             Miroslav Čeman

                                                                                              

                                                                                                            Bc. Peter Čeman

                                                                                                                       Starosta

Štvrtok, 23. Máj 2019
18:57:23