Zápisnica

z Mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tuhári

zo dňa 28. júla 2015

 

Prítomní :

starosta obce :                   Bc. Peter Čeman

poslanci OZ :                     Ing. RNDr. Miroslava Fízeľová,

                                            Bc. Marian Martinský,

                                             Miroslav Čeman

                                            Martinský Jaroslav

Neprítomní poslanci OZ :   - Haško Marian,

Ostatní prítomní : Ján Poničan st.

                                         

Program rokovania

                 1. Otvorenie

                       2. Voľba overovateľov zápisnice

                       3. Schvaľovanie prípravy žiadosti o nenávratný finančný príspevok

                           zo štrukturálnych fondov EÚ na projekt Budovanie

                             a rekonštrukcia verejného osvetlenia, dopĺňanie svetelných

                             bodov, výmena káblov a výmena rozvodnej skrini

                     4. Záver

ROKOVANIE:

K bodu č.1 – Otvorenie rokovania

Rokovanie OZ otvoril Bc. Peter Čeman, starosta. Privítal všetkých prítomných poslancov a ostatných prítomných. Skonštatoval, že OZ je uznášaniaschopné, nakoľko sú prítomní 4 poslanci OZ z celkového počtu 5. Oboznámil prítomných s programom.

Uznesením č. 49/2015 OZ obce Tuhár zo dňa 28.7.2015

Schvaľuje

-          program zastupiteľstva podľa pozvánky.

Hlasovanie /za 4, proti 0, zdržal sa 0/

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

K bodu č.2

a) Voľba overovateľov zápisnice

Za overovateľov zápisnice starosta navrhol poslancov: Martinský Marian a Jaroslav Martinský

Uznesením č. 50/2015 OZ obce Tuhár zo dňa 28.7.2015

Schvaľuje

-          overovateľov zápisnice poslancov Marian Martinský a Jaroslav Martinský .

Hlasovanie: /za 4, proti 0, zdržal sa 0/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

K bodu č.3    Schvaľovanie prípravy žiadosti o nenávratný finančný príspevok

                             zo štrukturálnych fondov EÚ na projekt Budovanie

                             a rekonštrukcia verejného osvetlenia, dopĺňanie svetelných

                             bodov, výmena káblov a výmena rozvodnej skrini

Starosta  oboznámil prítomných poslancov s novými skutočnosťami, ktoré sa mu podarilo zistiť od predchádzajúceho zastupiteľstva. Vzhľadom na to, že som nemal tieto informácie, ktoré mám teraz, som zvolal mimoriadne zastupiteľstvo. Zistil som, že po prípadnej výmene a doplnení verejného osvetlenia, výložníkov, káblov a rozvodnej skrine a podľa toho, ako nastavíme svietidlá ( stmievanie) bude možná úspora 10 – 20% z momentálnej spotreby. Podotýkam, že v súčasnosti máme 56 svietidiel a po doplnení ich bude 81 svietidiel.

Ďalšia informácia je, že za kompletnú administratívnu implementáciu projektu ( žiadosť, prílohy, ukončenie projektu, monitoring 5 rokov) po prieskume trhu, je možné aj za odmenu vo výške 1,5 % z vysúťaženého rozpočtu projektu urobiť túto administratívu. Na základe spracovanej svetelno- technickej štúdie VO v obci Tuhár si obecné zastupiteľstvo môže pozrieť terajší stav a navrhované riešenie po kompletnej výmene. Tiež budú v rámci projektu urobené revízie VO a na konci projektu bude svetelno-technické meranie. O naložení demontovaných lámp rozhodne obecné zastupiteľstvo.

Miroslava Fízeľová – súhlasím s takýmto riešením za podmienky, že za kompletnú administratívnu implementáciu projektu ( podanie kompletnej žiadosti, komunikácia s riadiacim orgánom, ukončenie projektu a monitorovacích správ) bude max. odmena vo výške 1,5 % zo sumy vysúťaženého rozpočtu vo verejnej súťaži.

Marian Martinský – súhlasím a navrhujem staré lampy predať prednostne občanom našej obce

Miroslav Čeman – súhlasím s podaním žiadosti na rekonštrukciu VO a v prípade demontáže ponúknuť

                                 občanom obce použité lampy

Jaroslav Martinský – aj ja súhlasím aby sa vymenili lampy, káble aj rozvodná skriňa.

Uznesením č. 51/2015 OZ obce Tuhár zo dňa 28.7.2015

Schvaľuje

  1. predloženie žiadosti o NFP v rámci opatrenia 2.2.Operačného programu Konkurenciaschopnosť a hospodársky rast, výzvy KaHR-22VS-1501 na realizáciu projektu Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Tuhár
  2. Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci
  3. Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške rozdielu celkových výdavkov a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami pomoci

Ukladá

 

-          Obecnému úradu zabezpečiť externé služby pre vypracovanie projektu, spracovanie  

     potrebnej agendy v súvislosti s projektom, jeho realizáciou a následným  

     monitoringom, vyhlásiť a realizovať verejné obstarávanie na dodanie služby vo výške

     služby najviac 1,5 %   z najlepšej ceny, ktorá bude po ukončení verejnej súťaže

.

Hlasovanie: /za 4, proti 0, zdržal sa 0

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Záver:

Po vyčerpaní programu starosta obce poďakoval prítomným poslancom na zasadnutí OZ a rokovanie ukončil.

V Tuhári, 30. júla 2015

Zapísal: Bc. Peter Čeman

Overovatelia zápisnice:

         –––––––––––––––––––––––-                                           ––––––––––––––––––––

              Jaroslav Martinský                                                         Marian Martinský

                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                                       ---------------------------------

                                                                                                             Bc. Peter Čeman

                                                                                                                      Starosta

Štvrtok, 23. Máj 2019
18:51:45