Zápisnica

z  riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tuhári

zo dňa 2. júla 2015

 

Prítomní :

starosta obce :                   Bc. Peter Čeman

poslanci OZ :                     Ing. RNDr. Miroslava Fízeľová,

                                            Bc. Marian Martinský,

                                             Miroslav Čeman

                                            Martinský Jaroslav

Neprítomní poslanci OZ :   - Haško Marian,

Ostatní prítomní : Ing. Čerpák Marian

                                         

Program rokovania

                 1. Otvorenie

                       2. Voľba overovateľov zápisnice

                       3. Kontrola uznesení

                       4. Schvaľovanie vnútorného predpisu – zásady podávania, preverovania a evidovania

                           podnetov podávaných v zmysle zákona č.307/2014 Z. z.

                       5. správa o vykonaní auditu za rok 2014

                       6. Schvaľovanie prípravy žiadosti o nenávratný finančný príspevok

                             zo štrukturálnych fondov EÚ na projekt Budovanie

                             a rekonštrukcia verejného osvetlenia, dopĺňanie svetelných

                             bodov, výmena káblov a výmena rozvodnej skrini

                     7. Informácie o prevode vlastníctva miestnych komunikácii

                           z Pozemkového fondu na obec Tuhár

                       8. Informácia o námietke Ing. Zachara St. voči výzve na zaplatenie

                            daňového nedoplatku vo výške 41,45 eur za rok 2014

                     9. Informácie o požiadavke Obce adresovanej Regionálnej správe

                            ciest, vúc a generálnemu riaditeľstvu správy ciest bb

                     10. prerokovanie platu starostu podľa §4 ods. 4 zákona č.253/1994 z.z.

                             o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí

                     11. informácia o podanom projekte o nfp na projekt bezpečnosť

                          občanom v obci tuhár ( ministerstvo vnútra- merače rýchlosti)

                     12. Rôzne

                     13. Záver

ROKOVANIE:

K bodu č.1 – Otvorenie rokovania

Rokovanie OZ otvoril Bc. Peter Čeman, starosta. Privítal všetkých prítomných poslancov a ostatných prítomných. Skonštatoval, že OZ je uznášaniaschopné, nakoľko sú prítomní 4 poslanci OZ. Oboznámil prítomných s programom.

Uznesením č. 30/2015 OZ obce Tuhár zo dňa 2.7.2015

Schvaľuje

-          program zastupiteľstva podľa pozvánky.

Hlasovanie /za 4, proti 0, zdržal sa 0/

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

K bodu č.2

a) Voľba overovateľov zápisnice

Za overovateľov zápisnice starosta navrhol poslancov: Martinský Marian a Jaroslav Martinský

Uznesením č. 31/2015 OZ obce Tuhár zo dňa 2.7.2015

Schvaľuje

-          overovateľov zápisnice poslancov Jaroslava Martinského a Mariana Martinského .

Hlasovanie: /za 4, proti 0, zdržal sa 0/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

K bodu č.3 – Kontrola uznesení

Starosta a obecné zastupiteľstvo spoločne prebrali uznesenie z minulého zastupiteľstva.

-          Starosta oznámil priebeh vysporiadania miestnych komunikácii v hornom konci zameraním geometrickým plánom parcely od PS Tuhár Urbariát, Dušana Ďuricu a pozemku, ktorý má byť následne vysporiadaný od p. Poničana. Po zameraní bude urobená kúpna zmluva. Tiež, že PS Tuhár Urbariát schválilo na valnom zhromaždení prevod pozemkov do vlastníctva obce pod miestnymi komunikáciami a budúcim vodojemom

-          Oboznámil poslancov z priebehom vypracovania projektovej dokumentácii na Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu( zateplenie celej budovy, výmena všetkých okien a dverí, ktoré ešte nie sú vymenené, zateplenie prízemného podlažia, zateplenie stropu v sále KD, opravenie balkónov a lodžií) a technickej správe, ktorá sa práve vypracováva.

-          Oznámil, že zabezpečil pre Janu Martinskú športovú súpravu a botasky, tak ako to bolo schválené na propagáciu obce na všetkých súťažiach, ktorých sa zúčastní

-          Vyhlásili sme v miestnom rozhlase zákaz voľného pohybu psov a tiež zákaz na nadmerné obťažovanie občanom spaľovaním trávy

Uznesením č. 31/2015 OZ obce Tuhár zo dňa 2.7.2015

Berie na vedomie

Správu o plnení uznesení

Hlasovanie: /za 4, proti 0, zdržal sa 0/

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

K bodu č.4Schvaľovanie vnútorného predpisu – zásady podávania, preverovania a evidovania

                             podnetov podávaných v zmysle zákona č.307/2014 Z. z.

Starosta: Oboznámil obecné zastupiteľstvo, že v zmysle zákona č. 307/2014 Z.z. je potrebné schváliť vnútorný predpis, ktorý poslanci dostali do svojej mailovej schránky. Opýtal sa, či je k tomu nejaký dotaz. Nikto nemal žiadnu pripomienky a tak dal hlasovať o schválení vnútorného predpisu.

Uznesením č. 33/2015 OZ obce Tuhár zo dňa 2.7.2015

Schvaľuje

Vnútorný predpis – zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov podávaných v zmysle zákona 307/2014 Z.z.

Hlasovanie: /za 4, proti 0, zdržal sa 0/

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

K bodu 5: správa o vykonaní auditu

Starosta prečítal správu audítora obce Tuhár a dal možnosť k nahliadnutiu obecnému zastupiteľstvu

Uznesením č. 33/2015 OZ obce Tuhár zo dňa 2.7.2015

Berie na vedomie

-          Správu o vykonaní auditu Ing. Šramkom na základe zmluvy

Hlasovanie: /za 4, proti 0, zdržal sa 0/

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

K bodu č.6    Schvaľovanie prípravy žiadosti o nenávratný finančný príspevok

                             zo štrukturálnych fondov EÚ na projekt Budovanie

                             a rekonštrukcia verejného osvetlenia, dopĺňanie svetelných

                             bodov, výmena káblov a výmena rozvodnej skrini

Starostaoboznámil z možnosťou podania žiadosti o NFP na rekonštrukciu verejného osvetlenia, tých lámp, ktoré nie sú vymenené, všetkých káblov VO, rozvodnej skrine a doplnenie svetelných bodov. Celkovo by sa malo doplniť z 57 terajších na 80 lámp v celej obci. Úspora bude minimálna, no do vlastníctva nadobudneme majetok cca 40 – 60 tis. Eur. Osvetlenie bude kvalitné, led lampy na základe požiadaviek na kvalitu verejného osvetlenia zo zárukou 5 rokov, svetelnosťou 100 000 hodín. Je potrebná svetelná štúdia na zistenie skutkového stavu a následne návrh realizácie. Vzhľadom na zastaralé káble, ktoré často skratujú a spôsobujú výpadky osvetlenia, starú rozvodnú skriňu s ističom 80A, ktorú je nutné vymeniť a staré lampy VO, by bolo vhodné a rozumné požiadať o NFP z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu. Obec dostane dotáciu vo výške 95% celkových nákladov a spolufinancuje 5 % s oprávnených výdavkov projektu. Medzi oprávnený výdavok( následne preplatený) patrí aj vypracovanie svetelno- technickej štúdie odborne spôsobilou osobou. Žiadosť je potrebné podať do 30.9.2015 a projekt musí byť ukončený do 31.12.2015. Máme ponuku na vypracovanie žiadosti od Ing. Sivoka z Divína ( realizoval takéto projekty v Haliči a v Divíne ). Cena za vypracovanie administratívnej implementácie projektu je 990,- eur po odovzdaní žiadosti a  v prípade schválenia finančných prostriedkov sa navýši o 1490,-eur. V každom prípade to pre obec bude výhodné, lebo budeme mať kvalitnú sústavu verejného osvetlenia a viac svetelných bodov. Lampy, ktoré sa vymenili nedávno, budú použité na rozšírenie osvetlenia v cintoríne a na iných potrebných miestach v obci.

Mirka Fízeľová : počula som o možnosti riešiť výmenu VO cez SSE. Bolo by dobré, preveriť aj túto možnosť a porovnať ponuky a možnosti. Treba posúdiť, či to pre nás bude rentabilné, keď zaplatíme pri našej žiadosti so spolufinancovaním cca 4000,- až 5000,- eur a za ako dlho sa nám to vráti späť formou úspor. Ak dajú lepšiu ponuku SSE tak poďme tou cestou.

Marian Martinský: viem že nové ledkové svetlá sú dobrá vec no či je nutné investovať 5500€ keď
len nedávno sa na VO dalo niekoľko tisíc € a už máme úsporné osvetlenie. A ten majetok určite nebude v hodnote 60 000€. Taktiež súhlasím s návrhom Miroslavy Fízeľovej, že treba zistiť ďalšie možnosti napr. u SSE.

Jaroslav Martinský: treba výmenu káblov aj rozvodnej skrini, a montoval som lampy v Mučíne a ak by boli také isté ledkové, tak odporúčam a súhlasím s výmenou.

Miroslav Čeman: tiež súhlasím s výmenou a opravou. Aj keď pravdepodobne úspora veľká nebude, ale budeme mať viac lámp, kvalitné osvetlenie, novú rozvodnú skriňu a tiež káble. Len káblov potrebujeme okolo 4-5 km v celej obci a to je okolo 4000 - 5 000,- eur s prácou. Rozvodná skriňa s revíziou je tiež nákladná vec a my ju budeme musieť vymeniť.

Uznesením č. 34/2015 OZ obce Tuhár zo dňa 2.7.2015

Berie na vedomie

Správu o možnosti čerpať finančné prostriedky zo štrukturálnych fondov EÚ na prípravu projektu Budovanie a rekonštrukcia verejného osvetlenia, dopĺňanie svetelných bodov, výmena káblov a výmena rozvodnej skrini v obci Tuhár

Poveruje

 

Starostu obce zistiť, na základe ponuky od SSE rozpočet, prípadne spôsob realizácie, mesačné náklady komplet s elektrickou energiou a doba podpísania zmluvy a pod. O tejto ponuke informovať obecné zastupiteľstvo na najbližšom stretnutí OZ.

Hlasovanie: /za 4, proti 0, zdržal sa 0

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

K bodu 7 . Informácie o prevode vlastníctva miestnych komunikácii  z Pozemkového fondu na

                       obec Tuhár

 

Starosta informoval obecné zastupiteľstvo v Tuhári o schválení bezplatného prevodu vlastníctva pozemkov pod miestnymi komunikáciami na úsekoch od č.d. 179 po č. d. 181v Tuhári od Slovenského pozemkového fondu Bratislava na základe delimitačného protokolu . Tiež úsek cesty od č.d.81 po č.d.107 takým istým spôsobom.

Uznesením č. 35/2015 OZ obce Tuhár zo dňa 2.7.2015

Berie na vedomie

Nadobudnutie vlastníctva do majetku obce Tuhár od Slovenského pozemkového fondu Bratislava na základe protokolu č. 02122/2014 – UVOP-U00044/14.00. Jedná sa o parcely 2972/2, 2988/4, 2990/6 v KN –C na LV 861 zo dňa 3.júna 2015

Hlasovanie: /za 4, proti 0, zdržal sa 0/

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

K bodu 8: Informácia o námietke Ing. Zachara St. voči výzve na zaplatenie

                            daňového nedoplatku vo výške 41,45 eur za rok 2014

Starosta oznámil prítomných poslancov o prijatí žiadosti ( č. spisu. 93/2015) od Ing. Stanislava Zachara st. voči výzve na zaplatenie daňového nedoplatku. Po zistení konštatoval, že Ing. Zachar st. nevlastní žiadne pozemky v lokalite cintorín a nemôže mu byť uznaná námietka voči zaplatenia nedoplatku. Tiež nie je podpísaná žiadna nájomná zmluva s Ing. Zacharom ako treťou osobou, na základe ktorej by mu bolo možné uznať námietku. Vlastníci pozemkov sú jeho deti a práve tie užívali tieto pozemky počas minulého obdobia tým, že si kosili plochu a brali si seno pre svoje účely. Tiež konštatoval, že bol posielaný list vlastníkom pozemkov v lokalite cintorín o tom, že obec má záujem kúpiť ( schválená suma 0,20 eur/m2), vymeniť prípadne nadobudnúť darovacou zmluvou pozemky v lokalite cintorín. Z rodiny Ing. Zachara neprišla žiadna písomná odpoveď. Vzhľadom na právoplatné rozhodnutie, je Ing. Zachar povinný vyplatiť daň z pozemkov na základe rozhodnutia obce Tuhár za rok 2014 a 2015

Uznesením č. 36/2015 OZ obce Tuhár zo dňa 2.7.2015

Nesúhlasí

-          S námietkou podanou Ing. Stanislavom Zacharom starším obci Tuhár pod číslom spisu 93/2015

Hlasovanie: /za 3, proti 0, zdržal sa 1/

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

K bodu 9: Informácie o požiadavke Obce adresovanej Regionálnej správe ciest, vúc            

                       a generálnemu riaditeľstvu správy ciest bb

Starosta: Posielali sme list RSC LC, BBSK a tiež GR správy ciest Banská Bystrica, v ktorom žiadame opravu cesty od Tuhára do Starej Haliče a tiež z Tuhára do Divína. Oprava má spočívať v potiahnutím nového koberca na týchto cestách a v krátkej dobe minimálne opravením výtlkov. Odpoveď sme dostali iba od RSC LC a to že na generálnu opravu nie sú finančné prostriedky a oprava výtlkov bude prebiehať v júni 2015 na ceste Tuhár - Divín a v júli 2015 na ceste Tuhár – Stará Halič. Ďalšia žiadosť bola poslaná na kosenie týchto ciest vzhľadom na to, že v roku 2015 bolo kosené iba raz a to bubnovou kosačkou ( cca 50 cm zákos) Na iných cestách už minimálne 3 krát a v min. 2 zákosoch. Požadujeme od Regionálnej správy ciest Lučenec, aby okamžite pokosili obidve strany v troch zákosoch. V terajšej dobe je to už pokosené.

Miroslava Fízeľová: treba urgovať odpoveď zo strany VúC BBSK a GR správy ciest, aby sme vedeli, ako naložili so žiadosťou a čo plánujú robiť s našou požiadavkou.

Uznesením č. 37/2015 OZ obce Tuhár zo dňa 2.7.2015

Berie na vedomie

-          Správu o posielaní žiadostí RSC LC, VúC BBSK a GR správy ciest BB o generálnu opravu ciest z Tuhára do Starej Haliče a z Tuhára do Divína. Tiež žiadosť o kosenie popri týchto komunikáciách v práve BBSK. VÚC BBSK je správcom týchto ciest.

Poveruje

Starostu obce urgovať odpoveď od BBSK a GR správy ciest BB

Hlasovanie: /za 4, proti 0, zdržal sa 0/

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

K bodu 10:     prerokovanie platu starostu podľa §4 ods. 4 zákona č.253/1994 z.z.

                             o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí

Starosta oznámil obecnému zastupiteľstvu, že podľa zákona 253/1994 o právnom postavení a platových pomerov starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov vyplýva pre obec povinnosť opätovne raz ročne prerokovať plat starostu. Tiež podľa tohto istého zákona sa upravuje plat kontrolóra obce vzhľadom na jeho úväzok. Priemerná mesačná mzda zamestnanca v národnom hospodárstve SR v roku 2014 bola v sume 858,-eur a koeficient pre starostu obce do 500 obyvateľov je 1,49.

Uznesením č. 38/2015 OZ obce Tuhár zo dňa 2.7.2015

Konštatuje, že

Priemerná mesačná mzda zamestnanca v národnom hospodárstve SR v roku 2014 bola v sume 858 € ,

Určuje

Mesačný plat starostu obce podľa §3 ods.1 zákona č.253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomerov starostov obcí a primátorov miest v znení zákona č.154/2011 Z.z. v sume 1279 € s účinnosťou od 01.01.2015

Hlasovanie: /za 4, proti 0, zdržal sa 0/

K bodu 11:   informácia o podanom projekte o nfp na projekt bezpečnosť

                           občanom v obci tuhár ( ministerstvo vnútra- merače rýchlosti)

Starosta oznámil obecnému zastupiteľstvu, že vypracoval a podal žiadosť o nenávratné finančné prostriedky z Ministerstva vnútra SR na projekt „ Bezpečnosť obyvateľov v obci Tuhár“, v ktorom žiada o 4620,- eur na zabezpečenie a namontovanie meračov rýchlosti na začiatok obce z Divína a tiež zo Starej Haliče. Merače by mali ukazovať rýchlosť idúcich vozidiel do obce a nápis napr. Spomaľ. Také isté merače sú v Lovinobani a v Haliči. Spolufinancovanie na projekt je min. 270,- eur v prípade oprávnenia a podpísania zmluvy. Budú namontované na stĺpoch verejného osvetlenia a napájanie el. energiou bude z VO.

Uznesením č. 39/2015 OZ obce Tuhár zo dňa 2.7.2015

Berie na vedomie

-          Správu o podanom projekte „ Bezpečnosť občanov v Tuhári“ formou meračov rýchlosti na vstupoch do obce

Schvaľuje

-          Spolufinancovanie projektu vo výške min. 270 € v prípade schválenia žiadosti o NFP.

Hlasovanie: /za 4, proti 0, zdržal sa 0/

K bodu 12:   Rôzne

Starosta  

       -      oznámil prijatie žiadosti od KST Sova Gregorova Vieska v zastúpení Branislavom Gáfrikom na    

             finančný príspevok vo výške cca.100 eur na dobudovanie prístrešku na kopci Sedem chotárov. Túto

             žiadosť poslal p. Gáfrik aj ostatným obciam, ktorých sa to týka. Ak OZ schváli príspevok,

             podmienkou obce bude propagácia na mieste, kde bude stáť prístrešok a tiež v tlačových médiách.

-          informoval o príprave vysporiadania parcely pod budúcim vodojemom, cesty v hornom konci v časti od kolotoča po p. Poničana, nakoľko sa dohodlo s Pozemkovým spoločenstvom Tuhár- Urbariát ( odsúhlasenie na valnom zhromaždení) , p. Dušanom Ďuricom, p. Poničanom podpísanie kúpnej zmluvy v sume 10,- eur každému účastníkovi zmluvy za všetky predávané parcely. Zmluva bude podpísaná po zapísaní geometrického plánu a určení presných výmer a parcelných čísel.

-          Oznámil obecnému zastupiteľstvu, že nájomná zmluva na poľnohospodárske pozemky vo vlastníctve obce skončila, lebo firma Qark s.r.o. bola vymazaná z Obchodného registra. Bolo by vhodné do budúcej schôdze obecného zastupiteľstva pouvažovať, čo robiť s obecnými pozemkami.

-          Oznámil, že prebieha príprava na dočasné vysporiadanie poľnej cesty na Stráni, formou nájomných zmlúv, ktorú má používať firma Geomramor s.r.o. na vývoz stavebného materiálu. Bolo započaté zameranie a identifikácia vlastníkov pozemkov pod komunikáciou. Následne mám záujem spoločne s firmou Geomramor s.r.o. zvolať verejnú schôdzu na obecnom úrade v Tuhári a vysvetliť občanom dotknutých pozemkov nájomnú zmluvu a zmluvné podmienky. Tým, ktorí nie sú z našej obce dostanú nájomnú zmluvu priamo poštou domov. V prípade nepodpísania nájomnej zmluvy čo len jedným vlastníkom, nebude možné cestu dočasne vyňať a v konečnom dôsledku ani užívať. Predbežný návrh, pravdepodobne aj konečný, na cenu nájmu je 0,10 eur/m2/rok za užívanú parcelu pod cestou.   T.j. ak má niekto pod cestou 300 m2 tak za 10 rokov má 300,- eur. Nájom sa bude platiť vopred na celú dobu a naraz v celej čiastke, aby sa vyhlo tomu, čo bolo v roku 2005 s inou firmou. ( zaplatili iba 1 rok a potom 9 rokov nie)

Miroslav Čeman: určite treba zvolať takúto schôdzu a apelovať prípadne na tých, ktorí by špekulovali a nemali záujem podpísať nájomnú zmluvu, lebo v takom prípade nám budú chodiť nákladné autá cez obec. Bolo by tiež dobre, aby sme mali prehľad, kto podpíše a kto ešte nie.  

Martinský Marian: oboznámil obecné zastupiteľstvo s nevyhovujúcim stavom nehnuteľnosti č. 168 z dôvodu možného ohrozenia obyvateľov obce – detí .

Uznesením č. 40/2015 OZ obce Tuhár zo dňa 2.7.2015

Berie na vedomie

-          Správu o priebehu vysporiadavania pozemkov pod budúcim vodojemom a miestnymi komunikáciami v hornom konci

-          Správu o priebehu prác spojených s dočasným vysporiadaním poľnej cesty na Stráni formou nájomných zmlúv medzi firmou Geomramor s.r.o. a vlastníkmi pozemkov

-          Správu o ukončení nájomnej zmluvy medzi obcou Tuhár a firmou Qark s.r.o. na poľnohospodárske pozemky vo vlastníctve obce. Qark s.r.o. bola vymazaná z Obchodného registra.

Poveruje

Starostu obce, aby upozornil p. Piara na nebezpečenstvo pri jeho schátranom dome v dolnom konci a aby zabezpečil nejakým spôsobom ( plot, zábrany )vstup do domu ( garážu) .

Hlasovanie: /za 4, proti 0, zdržal sa 0/

Záver:

Po vyčerpaní programu starosta obce poďakoval prítomným poslancom na zasadnutí OZ a rokovanie ukončil.

V Tuhári, 6. júla 2015

Zapísal: Bc. Peter Čeman

Overovatelia zápisnice:

         –––––––––––––––––––––––-                                           ––––––––––––––––––––

              Marian Martinský                                                            Jaroslav Martinský

                                                                                              

                                                                                                             Bc. Peter Čeman

                                                                                                                       Starosta

Štvrtok, 23. Máj 2019
18:51:07