Zápisnica

z  riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tuhári

zo dňa 22. júna 2015

 

Prítomní :

starosta obce :                   Bc. Peter Čeman

poslanci OZ :                     Ing. RNDr. Miroslava Fízeľová,

                                            Bc. Marian Martinský, Miroslav Čeman

                                            

Neprítomní poslanci OZ :   - Haško Marian, Martinský Jaroslav

Ostatní prítomní :   p. Ing. Ján Sivok – JSS

                                   p. Ing. Marian Čerpák – starosta obce Budiná

                                   Mgr. Erika Kajbová   - kontrolórka obce Tuhár                          

          

Občania :          p. Katarína Čemanová – vedúce knižnice, kronikárka obce

Program rokovania

                 1. Otvorenie

                       2. Voľba overovateľov zápisnice

                       3. Kontrola uznesení

                       4. Informácie o schválení a priebehu prác na revitalizácii námestia

                          obce Tuhár, výber dodávateľov stavebných materiálov, drevín,

                           tovarov a pod

                      5. správa hlavného kontrolóra obce Tuhár za rok 2014

                       6. správa o vykonaní auditu za rok 2014

                       7. Schvaľovanie prípravy žiadosti o nenávratný finančný príspevok

                             zo štrukturálnych fondov EÚ na projekt Budovanie

                             a rekonštrukcia verejného osvetlenia, dopĺňanie svetelných

                            bodov, výmena káblov a výmena rozvodnej skrini

                       8. Informácie o prevode vlastníctva miestnych komunikácii

                           z Pozemkového fondu na obec Tuhár

                       9. Informácia o námietke Ing. Zachara St. voči výzve na zaplatenie

                             daňového nedoplatku vo výške 41,45 eur za rok 2014

                     10. Informácie o požiadavke Obce adresovanej Regionálnej správe

                             ciest, vúc a generálnemu riaditeľstvu správy ciest bb

                     11. prerokovanie platu starostu podľa §4 ods. 4 zákona č.253/1994 z.z.

                             o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí

                     12. informácie o schválení žiadosti na kamerový systém v obci Tuhár

                             vo výške 3000,- eur

                     13. Schválenie predĺženia platnosti phsr obce tuhár do 31.12.2015

                     14. Schválenie návrhu zmluvy o dielo pre potreby verejného

                           obstarávania na realizáciu projektu Tuhár – vodovod

                     15. informácia o podanom projekte o nfp na projekt bezpečnosť

                           občanom v obci tuhár ( ministerstvo vnútra- merače rýchlosti)

                     16. Rôzne

                     17. Záver

ROKOVANIE:

K bodu č.1 – Otvorenie rokovania

Rokovanie OZ otvoril Bc. Peter Čeman, starosta. Privítal všetkých prítomných poslancov a ostatných prítomných. Skonštatoval, že OZ je uznášaniaschopné, nakoľko sú prítomní 3 poslanci OZ. Oboznámil prítomných s programom.

Uznesením č. 23 OZ obce Tuhár zo dňa 22.6.2015

Schvaľuje

-          program zastupiteľstva podľa pozvánky a zmena v poradí preberania bodov.

Hlasovanie /za 3, proti 0, zdržal sa 0/

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

K bodu č.2

a) Voľba overovateľov zápisnice

Za overovateľov zápisnice starosta navrhol poslancov:

Uznesením č. 24 OZ obce Tuhár zo dňa 22.6.2015

Schvaľuje

-          overovateľov zápisnice poslancov Miroslava Čemana a Miroslavu Fízeľovú .

-         

Hlasovanie: /za 3, proti 0, zdržal sa 0/

K bodu č.3 – Kontrola uznesení

Nekonalo sa.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

K bodu č.4Informácie o schválení a priebehu prác na revitalizácii námestia

                            obce Tuhár, výber dodávateľov stavebných materiálov, drevín,

                             tovarov

Starosta: Oboznámil obecné zastupiteľstvo o priebehu prác po ukončení verejných obstarávaní na tovar, stavebný materiál, dreviny a ostatné potrebné materiály na realizáciu projektu Revitalizácia námestia v obci Tuhár, na ktoré máme schválené finančné prostriedky vo výške 5000,- z Programu obnovy dediny na základe žiadosti o dotáciu. Práce prebiehajú svojpomocne, s aktivačnými pracovníkmi a tiež so zamestnancami obce Tuhár. Boli poslané všetky potrebné dokumenty na podpis zmluvy a tiež dokumenty ohľadom verejného obstarávania na kontrolu do Banskej Bystrice na Agentúru životného prostredia. Po kontrole bude podpísaná zmluva a prevedené finančné prostriedky na účet vytvorený pre túto dotáciu. Nákres realizácie revitalizácie námestia podľa projektovej dokumentácie je vystavený na námestí obce, kde práce práve prebiehajú. K realizácii bolo potrebné buď požičať búracie kladivo a zabezpečiť zarezávanie do asfaltu, no po prehodnotení ceny za požičanie a vyrezanie ( cca 500,- eur) som sa rozhodol kúpiť búracie kladivo v hodnote 179,55 eur, ktoré nám bude slúžiť dlhodobo a po schválení obecným zastupiteľstvom sa môže za prípadnú platbu požičať občanom obce. Obec sa bude podieľať na projekte spolufinancovaní vo výške min. 5% zo schválenej dotácie, čo činí minimálne 263,16 eur.

Miroslava Fízeľová:

Opýtala sa ohľadom parkovania autobusu, kde bude parkovať autobus po rekonštrukcii námestia v Tuhári. Navrhuje, aby sa parkoval od mosta na námestí smerom do kostola a tabuľu, ktorú autobus bude prekrývať, preložiť na iné miesto. Tiež navrhuje aby autobus parkoval celý rok na námestí.

Martinský Marian:

Autobus by mohol parkovať v letných mesiacoch pri obecnom úrade a v zime na námestí.

Čeman Miroslav:

Prikláňam sa k názoru, že autobus môže parkovať v lete pri OÚ alebo pri obchode CBA a v zime na námestí

Starosta:

Som za to, aby autobus v letných mesiacoch a pokiaľ nebude sneh, stával pri OÚ resp. v blízkosti garáží za OÚ. Obec dostáva dotáciu na kamerový systém a priestor okolo OÚ bude monitorovaný, čiže autobus bude pod stálym dohľadom.

Uznesením č. 25 OZ obce Tuhár zo dňa 22.6.2015

Berie na vedomie

-          Správu o priebehu verejného obstarávania na dodávateľov stavebných materiálov, drevín, kameniva a iného materiálu potrebného na realizáciu projektu „Revitalizácia námestia obce Tuhár“

-          Správu o doplnení potrených dokladov SAŽP v Banskej Bystrici pre podpis zmluvy na dotáciu vo výške 5000,- na spomínaný projekt, povinné spolufinancovanie vo výške min. 263,16 eura tiež správu o priebehu prác prebiehajúcich na námestí zamestnancami obce Tuhár a nezamestnanými v obci, ktorý sú v obci na MOS.

-          Kúpu búracieho kladiva v sume 179,55 eur

-          Požiadavku obce SAD Lučenec, aby autobus, ktorý parkuje na námestí, šoféri parkovali pri obecnom úrade a v zimnom období ( keď bude sneh) môže stáť na miestnom námestí, tak aby bol možný prejazd popri ňom.

Schvaľuje

-          Spolufinancovanie obce Tuhár na projekt Revitalizácia námestia v obci Tuhár

                                                         vo výške min. 263,16 eur

Hlasovanie: /za 3, proti 0, zdržal sa 0/

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

K bodu 5: správa hlavného kontrolóra obce Tuhár za rok 2014

Starosta požiadal oboznámenie o Záverečnom účte obce Tuhár kontrolórku obce Tuhár Mgr. Eriku Kajbovú a tiež aby oboznámila poslancov OZ o hospodárení obce za rok 2014. Záverečný účet tvorí prílohu tejto zápisnice a musí byť schválený do 30.6.2015. Tiež kontrolórka obce predniesla správu o vykonaní kontroly hlavným kontrolórom obce Tuhár zo dňa 6.5.2015

Uznesením č. 26 OZ obce Tuhár zo dňa 22.6.2015

Berie na vedomie

-          Správu o vykonaní kontroly hlavným kontrolórom obce Tuhár zo dňa 6.5.2015 za rok 2014

Schvaľuje

-          Záverečný účet obce Tuhár za rok 2014 bez výhrad

Hlasovanie: /za 3, proti 0, zdržal sa 0/

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

K bodu č.13

Starosta navrhol predĺženie platnosti PHSR obce Tuhár do konca roku 2015 v zmysle zákona 309/2014, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 539/2008 § 18a úprave účinnej od 1.1.2015.

Výpis PHSR je povinnou prílohou rôznych žiadosti o NFP so štrukturálnych fondov.

Uznesením č. 27 OZ obce Tuhár zo dňa 22.6.2015

Schvaľuje

-          predĺženie platnosti Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Tuhár na roky 2010 - 2014 do 31.12.2015 v súlade so znením Zákona č. 309/2014, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja, podľa paragrafu 18a Prechodného ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2015, podľa ktorého Programy rozvoja vyšších územných celkov a programy rozvoja obcí a ich aktualizácie schválené pred 1. januárom 2015 sú vyššie územné celky a obce povinné uviesť do súladu s ustanoveniami zákona účinného od 1. januára 2015 do 31. decembra 2015.

 

Hlasovanie: /za 3, proti 0, zdržal sa 0

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

K bodu 12.

Starosta informoval obecné zastupiteľstvo v Tuhári o schválení žiadosti o dotáciu na kamerový systém v obci na projekt „ Bezpečnosť občanov a majetku v obci Tuhár“ vo výške 3000,- eur.

Obec na tento projekt spolufinancuje 20 % z celkových výdavkov projektu, čo je min. 800,- eur. Projekt bol zameraný na ochranu obyvateľstva a majetku občanov. Mojím cieľom bolo monitorovanie verejných priestranstiev a verejných budov( kostol, hostinec, námestie, CBA potraviny, križovatka v smere do Divína) z dôvodu bezpečnosti v našej obci.

Fízeľová: neprovokujme zbytočne ľudí, ktorí len na to čakajú a stiahnu si to na seba, aj tak je už veľké napätie v obci, z čoho ja som úplne znechutená.

Po návrhu poslancov obecného zastupiteľstva sa dohodlo, že kamery budú rozmiestnené a zamerané hlavne na objekty: Obecný úrad Tuhár, Pošta, zberový dvor za OÚ, požiarna zbrojnica,  cintorín 3 kamery, tak aby nezasahoval na žiadne komunikácie. ( Martinský Marian, Miroslava Fízeľová )

Uznesením č. 28 OZ obce Tuhár zo dňa 22.6.2015

Berie na vedomie

-          správu o schválení dotácie na kamerový systém v obci Tuhár na projekt Ministerstva vnútra SR vo výške 3000,- eur

                                                               schvaľuje

-          spolufinancovanie vo výške min. 800,- eur, čo je 20% z celkových oprávnených výdavkov.

-          Rozmiestnenie kamier: Obecný úrad Tuhár, Pošta, zberový dvor za OÚ, požiarna zbrojnica,  cintorín 3 kamery, tak aby nezasahoval na žiadne komunikácie

Hlasovanie: /za 3, proti 0, zdržal sa 0

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

K bodu Rôzne:

Starosta oznámil prítomných poslancov o prijatí žiadosti od Kataríny Čemanovej – kronikárka obce, dňa 22.6.2015 o vyplatenie odmeny za písanie kroniky obce Tuhár a preplatenie nákladov na písanie kroniky, tak ako to bolo dohodnuté a odsúhlasené obecným zastupiteľstvom v Tuhári.

Katarína Čemanová:

Oboznámila prítomných s obsahom písanej kroniky, počet strán, kde čerpala údaje a pod. Odmenu si žiada vyplatiť podľa normy písania kroniky a to vo výške 130,- eur + ďalšie náklady na písanie kroniky vo výške 22,68 ( cestovné lístky a tlačivá od februára 2015 až jún 2015)

Uznesením č. 29 OZ obce Tuhár zo dňa 22.6.2015

Schvaľuje

-          vyplatenie odmeny vo výške 130,- eur , nákladov na písanie kroniky obce Tuhár a zbieranie údajov (cestovné lístky a tlačivá od februára 2015 až jún 2015) vo výške 22,68 p. Kataríne Čemanovej.

Hlasovanie: /za 2, proti 0, zdržal sa 1/ ( Martinský Marian)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Záver:

Starosta konštatoval, že odchodom Mariana Martinského sa zastupiteľstvo končí z dôvodu, že nie je uznášaniaschopné. Body ktoré sa neprebrali budú preberané na budúcom zastupiteľstve.

Ďalšie zastupiteľstvo bude zvolané na 2.7.2015 po dohode s poslancami OZ.

V Tuhári, 28. júna 2015

Zapísal: Bc. Peter Čeman

Overovatelia zápisnice:

         –––––––––––––––––––––––-                                           ––––––––––––––––––––

            Miroslava Fízeľová                                                         Miroslav Čeman

                                                                                              

                                                                                                            Bc. Peter Čeman

                                                                                                                       Starosta

Štvrtok, 23. Máj 2019
18:55:23