Zápisnica

z  riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tuhári

zo dňa 24. Marca 2015

 

Prítomní :

starosta obce :                   Bc. Peter Čeman

poslanci OZ :                     Ing. RNDr. Miroslava Fízeľová, Jaroslav Martinský, Marian Haško,

                                            Bc. Marian Martinský, Miroslav Čeman

                                            

Neprítomní poslanci OZ :   -

Ostatní prítomní :   Bc. Mgr. Erika Kajbová – kontrolór obce

                                   p. Račko – Svoma s.r.o.

                                   p. Ďurošová Andrea - Alohawai n.o.

                                   p. Ondrejková Patrícia – Alohawai n.o.

          

Občania :                             neboli

Program rokovania

1. Otvorenie rokovania

2. Určenie overovateľov zápisnice      

3. Kontrola uznesení

4. Tuhár –vodovod – správa o schválení žiadosti o NFP z Envirofondu a plán realizácie prác na r.2015        

5. Správa o prijatí žiadosti od p. Poničana – zámena pozemkov s obcou pod miestnou komunik.

6. Schvaľovanie vstupu obce Tuhár do občianskeho združenia pre Novohrad

7. Schvaľovanie prípravy a podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu

       rozvoja vidieka na Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu

8. Schvaľovanie vysporiadania miestnych komunikácií v „ Hornom konci“ do vlastníctva obce –

       návrh postupného vysporiadania

9.  Prerokovanie možného prenájmu bývalej ZŠ a MŠ v Tuhári – návrh zmluvy a spolupráce

       medzi obcou Tuhár a Alohawai neziskovou organizáciou

10. Návrh schválenia finančného príspevku pre Janu Martinskú č.d. 141 – reprezentácia obce

       Tuhár na majstrovstvách Slovenskej republiky v behu

11. Rôzne

12. Diskusia

13. Záver

ROKOVANIE:

K bodu č.1 – Otvorenie rokovania

Rokovanie OZ otvoril Bc. Peter Čeman, starosta. Privítal všetkých prítomných poslancov a ostatných prítomných. Skonštatoval, že OZ je uznášaniaschopné, nakoľko je prítomných 5 poslancov OZ. Oboznámil prítomných s programom, hlasovaním za 5, proti 0, zdržal sa 0 poslanci s jeho bodmi jednohlasne súhlasili.

 

K bodu č.2

a) Voľba overovateľov zápisnice

Za overovateľov zápisnice starosta navrhol poslancov: Jaroslava Martinského a Miroslavu Fízeľovú .

Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržal sa 0, overovatelia zápisnice odsúhlasení

K bodu č.3 – Správa o plnení prijatých uznesení na predchádzajúcich zasadnutiach OZ

Starosta oboznámil prítomných o plnení prijatých uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ.

Uznesením č. 15 OZ obce Tuhár zo dňa 24.3.2015

berie na vedomie

správu o plnení prijatých uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ

Hlasovanie : /za 5, proti 0, zdržal sa 0/

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

K bodu č.4Tuhár –vodovod – správa o schválení žiadosti z Envirofondu a

                         plán realizácie prác na r. 2015      

Starosta : oznámil prítomným, že žiadosť, ktorú podal v roku 2014 na pokračovanie budovania projektu Vodovod - zásobovanie obyvateľov obce, bola úspešná a Ministerstvo životného prostredia nám schválilo 100 000,- eur ( 3.0126.000,- sk) . Spolufinacovanie obce bude finacovanie vo výške 5% , čo predstavuje cca. 5000,- eur. Bude sa pokračovať od ukončeného zásobného potrubia smerom do obce a po vyjadrení p. Račka ( rozpočtár Svoma s.r.o.) by sa malo urobiť niečo okolo 280-300 metrov s prípojkami ku hranici pozemkov. Realizácia by mala prebiehať v mesiacoch júl – august 2015 po podpísaní zmluvy s Envirofondom. Finančné prostriedky boli žiadané na Vetvu “ 1” Rozvodného potrubia a to je od č. domu 74 smerom do obce. Od čísla domu 80 smerom do “ Uhlišťa ” je už Vetva “1-1” – Rozvodného potrubia a to nie je možné realizovať s týchto oprávnených finančných prostriedkov. Pokiaľ by sme boli úspešní v žiadosti o NFP aj v budúcom roku, pravdepodobne by sme žiadali na Vetvu “ 1-1” alebo na Čerpaciu stanicu v “ Jánovci “, ktorá by mala prečerpávať a tlačiť vodu do obce a tým by teoreticky mohli občania od č.74 smerom do obce už byť napojení na verejný vodovod.   Samozrejme to sú plány, ktoré by sme radi zrealizovali. Starosta tiež oznámil, že bude naďalej oslovovať Stredoslovenskú vodárenskú spoločnosť Banská Bystrica, aby aj oni investovali a budovali projekt Tuhár – vodovod. Tiež informoval poslancov o zmene projektovej dokumentácie v časti Vodojem ( zo 100m3 betónový na 2 x40 m3 sklolaminátový ) a potreby vybudovania Redukčnej šachty tesne nad obcou Tuhár nad Marekom Hrnčiarom č.74 z dôvodu redukovania tlaku vody do obce.

V závere dodal, že v prípade podania a schválenia žiadosti o NFP z Programu rozvoja vidieka na miestnu infraštruktúru , by mali byť opravené aj miestne komunikácie, ktoré budú narušené budovaním potrubia vodovodu v hornom konci.

Uznesením č. 16 OZ obce Tuhár zo dňa 24.3.2015

berie na vedomie

správu o schválení finančného príspevku z Envirofondu na pokračovanie budovania verejného vodovodu v obci Tuhár, plán realizácie prác v roku 2015 a zámer žiadosti o NFP v budúcom období.

Hlasovanie /za 5, proti 0, zdržal sa 0/

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

K bodu č. 5 – Správa o prijatí žiadosti o zámenu pozemku od p. Jána Poničana č. 81–

                       pozemok pod jeho domom a v blízkosti domu .

Starosta: Oboznámil obecné zastupiteľstvo o žiadosti p. Poničana, v ktorej požaduje zámenu pozemkov s obcou Tuhár. Má záujem vymeniť pozemok pod jeho domom a v blízkosti jeho domu za pozemky pod miestnou komunikáciou ( na moste do „ Uhlišťa“). Geometrický plán, ktorý v súčasnosti má je neplatný, a preto bude potrebné urobiť nový GP. Tiež pomer pozemkov ponúkaných ním sú v nepomere s pozemkami obce( cca 200 m2 : cca 38 m2). Obec má záujem o vysporiadanie pozemkov pod miestnymi komunikáciami pomerom 1:1 po zameraní novým GP. Tiež navrhujem osloviť aj p. Dušana Ďuricu č.106 ( cca 40m 2 a Pozemkové spoločenstvo Tuhár – Urbariát (upresnené po vypracovaní GP), ktorí tiež majú pozemok pod miestnou komunikáciou a ponúknuť im jednu z foriem nadobudnutia pozemku do vlastníctva obce Tuhár. Bolo by vhodné zistiť záujem o vysporiadanie pozemkov pod miestnymi komunikáciami , vypracovať GP a až potom konkrétne riešiť vysporiadanie.

 

Uznesením č.17 OZ obce Tuhár zo dňa 24.3.2015

berie na vedomie

Žiadosť o zámenu pozemkov vo vlastníctve obce pod domom a v blízkosti domu p. Poničana č. 81 a záujem obce vysporiadať pozemky pod miestnymi komunikáciami od p. Dušana Ďuricu a PS Tuhár- Urbariát

určuje a schvaľuje

Starostovi obce: - aby oznámil záujem p. Poničanovi č.81 o prípadnú zámenu pozemkov v pomere       1:1 po zistení skutočného stavu zameraním GP na jeho náklady.

-          zistil záujem o vysporiadanie pozemkov pod miestnymi komunikáciami od p. Dušana Ďuricu a PS Tuhár – Urbariát , a v prípade súhlasu  dať vypracovať GP a následne vysporiadať tieto pozemky do vlastníctva obce Tuhár najlepšie bezodplatne.

Hlasovanie : /za 5, proti 0, zdržal sa 0/

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

K bodu č.6 – Schvaľovanie vstupu obce Tuhár do občianskeho združenia pre Novohrad

Starosta obce: Oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva s účelom vstupu obce do občianskeho združenia pre Novohrad a vysvetlil možné výhody a ciele spolupráce medzi obcami. Vstup do členstva OZ pre Novohrad je bezplatné.

Uznesením č. 18 OZ obce Tuhár zo dňa 24.3.2015

Schvaľuje

Vstup do občianskeho združenia „pre Novohrad“

Hlasovanie : /za 4, proti 0, zdržal sa 1/ ( Haško )

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

K bodu č.7 Schvaľovanie prípravy a podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok  

     z Programu rozvoja vidieka na Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu

 

Starosta obce - Oznámil obecnému zastupiteľstvu, že by bolo vhodné opätovne podať žiadosť o nenávratný finančný príspevok na Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu. Žiadosť má obsahovať získanie finančných prostriedkov na zateplenie celej budovy kultúrneho domu a obecného úradu, výmena starých okien a dverí, zníženie stropu v sále KD a tiež výmena palivovej základne. Realizácia sa bude konať až po schválení a v takom rozsahu, v akom budú vyhradené finančné prostriedky. Všetko je zatiaľ v štádiu príprav. Obec by mala po vyhlásení výzvy z Programu rozvoja vidieka podávať žiadosť o NFP. V prípade oprávnenia žiadosti by realizácia mala prebiehať pravdepodobne začiatkom roku 2016. Na túto výzvu pravdepodobne bude dotácia vo výške 100%, čiže obecný rozpočet by to nemalo zaťažiť. Výsledkom bude hlavne zníženie nákladov na vykurovanie a atraktívnejší vzhľad budovy kultúrneho domu, obecného úradu, pošty, knižnice.

Uznesením č. 19 OZ obceTuhár zo dňa 24.3.2015

Schvaľuje

Prípravu podkladov a žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka 2015-2020 na Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu v Tuhári

Ukladá

Starostovi obce podať žiadosť o nenávratný finančný príspevok na Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu v Tuhári

Hlasovanie : /za 5, proti 0, zdržal sa 0/

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

K bodu č.8Schvaľovanie vysporiadania miestnych komunikácií v „ Hornom konci“ do

                         vlastníctva obce – návrh postupného vysporiadania

Starosta: Vzhľadom na realizáciu rôznych projektov v našej obci, hlavne ciest a vodovodu, je potrebné realizovať stavby na vlastných pozemkov resp. mať v dlhodobom nájme. V časti obce

„ Horný koniec“ pozemky pod miestnymi komunikáciami máme najviac nevysporiadaných pozemkov. Navrhujem postupne začať vysporiadať pozemky pod úsekmi ciest, kde sú najjednoduchšie a najreálnejšie šance vysporiadať tieto pozemky. Toto navrhuje z dôvodu, že v prípade schválenia žiadostí o NFP z Eurofondov, môže byť podmienka mať vlastný pozemok na ktorom sa stavba realizuje. Tiež prebehlo rokovanie s Lesmi SR na Obecnom úrade v Tuhári v r.2014 , kde starosta požiadal o finančnú dotáciu z rozpočtu Lesov SR na rekonštrukciu miestnej komunikácie v hornom konci z dôvodu, že ťažké autá, ktoré vozia drevnú hmotu zo štátnych lesov ničia naše komunikácie. Zástupcovia Lesov SR na rokovaní prisľúbili spolufinancovanie opravy spomínaných ciest v hornom konci pod podmienkou, že bude urobená projektová dokumentácia a vybraný dodávateľ. Samozrejme potrebný bude aj rozpočet. Výška dotácie z ich strany bude závislá od výšky rozpočtu, no približovali sme sa k číslu 50% z celkovej ceny práce opravy cesty.

V prípade dohody s vlastníkmi pozemkov pod MK ( PS Tuhár – Urbariát, D. Ďurica, J. Poničan) by sme mali vo vlastníctve obce po vysporiadaní úsek od č. 100 ( Mikuš) až po č. 107 ( Novodomská)

Z časti k vysporiadaniu pozemkov pod MK sme sa venovali už v bode 5. tejto zápisnice, kde je už uznesenie číslo 17.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

K bodu č.9 - Prerokovanie možného prenájmu bývalej ZŠ a MŠ v Tuhári – návrh zmluvy Alohawai n.o. a spolupráce medzi obcou Tuhár a Alohawai neziskovou organizáciou

 

Starosta: Po obhliadke budovy bývalej ZŠ a MŠ v Tuhári sme dostali ponuku dať budovu do dlhodobého prenájmu ( na 30 rokov) pre účely alternatívneho vzdelávania a školy v prírode. Všetci poslanci OZ dostali návrh zmluvy min. 3 dni pred zastupiteľstvom na preštudovanie. Starosta požiadal p. Ďurošovú (predsedníčka Alohawai n.o.- prítomná na zastupiteľstve) o upresnenie zámeru používania budovy ZŠ a MŠ, tiež podmienok z jej strany, udržateľnosť projektu, financovanie, prípadne odpovede na interpelácie poslancov OZ v Tuhári. Starosta upozornil, že podľa zákona obec nemôže prenajať svoj majetok na viac ako 10 rokov a že do budovy je nevyhnutné investovať veľké finančné prostriedky ( min. 150 000,-eur - 250 000,- eur) nato, aby budova mohla byť funkčná a zodpovedala bezpečnosti. Po príhovore p. Ďurošovej a jej odpovediach na otázky starostu a poslancov OZ, starosta poďakoval za záujem o prenájom a oznámil zástupkyniam neziskovej organizácie, že v prípade záujmu a rozhodnutia obecného zastupiteľstva v Tuhári bude požadovať upravenie resp. doplnenie zmluvy a tiež bude postupovať podľa zákona pri nájme budovy vo vlastníctve obce.    

 

Uznesením č. 20 OZ obceTuhár zo dňa 24.3.2015

berie na vedomie

Ponuku na dlhodobý prenájom obecného majetku (budovu ZŠ a MŠ) pre účely alternatívnych foriem vzdelávania

neschvaľuje

Predložený návrh zmluvy a žiadnu spoluprácu s neziskovou organizáciou Alohawai z dôvodu nejasného, neurčitého financovania rekonštrukcie obecnej budovy a tiež nevýhodných podmienok pre obec.

Hlasovanie : /za 5 , zdržal sa 0, proti 0/

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

K bodu č.10Návrh schválenia finančného príspevku pre Janu Martinskú č.d. 141 – reprezentácia obce Tuhár na majstrovstvách Slovenskej republiky v behu

Starosta: Navrhol finančný príspevok pre Janu Martinskú min. vo výške 50,- eur na športovú súpravu s nápisom vzadu Obec Tuhár a vpredu na ľavom boku erb obce Tuhár. Na stretnutí s Janou Martinskou súhlasila s takouto pomocou a povedala, že bude veľmi rada propagovať aj takouto formou našu obec aj na miestnych aj celoslovenských súťažiach v behu.

Miroslav Čeman: navrhol vyššiu sumu (100,- eur), nakoľko si myslí, že by bolo vhodné ku športovej súprave aj vhodnú športovú obuv.

Marian Haško: navrhoval 50,- eur

Uznesením č. 21 OZ obceTuhár zo dňa 24.3.2015

Schvaľuje

Finančný príspevok pre Janu Martinskú ( reprezentácia obce na celoslovenských a medzinárodných súťažiach v behu) pre potreby kúpy športovej súpravy s nápisom Obec Tuhár, Erbom obce a športovou obuvou spolu vo výške cca. 100,- eur

Hlasovanie : /za 4 , zdržal sa 0, proti 1 ( Haško)/

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

K bodu č.11- Rôzne

 

Starosta: Oznámil poslancom obecného zastupiteľstva na písomné a mailové sťažnosti na priestupky, voľný pohyb psov, znečisťovanie prostredia a sťažnosť na predajňu potravín CBA v Tuhári podané na obecný úrad. Poprosil predsedu komisie verejného poriadku p. Mariana Martinského o prehodnotenie a návrh riešenia týchto sťažností.

Miroslava Fízeľová: vzhľadom na zvýšený počet sťažností je potrebné upozorniť občanov prostredníctvom miestneho rozhlasu na zamedzenie voľného pohybu psov.

Marian Haško: preposlať sťažnosť od p. Soni Dubovskej č.d.4 na prevádzku CBA potravín v Tuhári na sídlo CBA Slovania do Lučenca.

Miroslav Čeman: vyhlásiť v rozhlase reláciu a upozorniť občanov obce na neprimerané obmedzovanie kvality života nadmerným dymením pri spaľovaní konárov, trávy a pod. Požiadať občanov formou miestneho rozhlasu na tolerantnosť voči spoluobčanom, prípadne spaľovať krátko a čo najmenej dymiť.

Starosta: Upozornil na fakt, že spaľovať biologický odpad zo záhrad nie je zakázané, iba je potrebné spaľovanie nahlásiť na Okresný hasičský zbor na číslo 150 začiatok a koniec spaľovania, kto je zodpovedný za spaľovanie a miesto, kde sa spaľuje. V prípade nenahlásenia spaľovania môže ten kto spaľuje dostať pokutu od HaZZ .

Starosta: informoval o schválení žiadostí o dotáciu z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na §52 vo výške cca 3600,- eur ( nákup materiálu na opravy budov, údržbu verejných priestranstiev a kúpu pracovných pomôcok a náradí) a tiež na § 54 vo výške 13 500,- eur ( zamestnanie 4 občanov našej obce na dobu 6 mesiacov. Obec má náklad na jedného zamestnanca 25,-eur mesačne, ostatné je preplatené z Úpsvr vo výške okolo 480,- mesačne na jedného zamestnanca) Zamestnanci sú zamestnaní na zmluvu a odmena je vo výške minimálnej mzdy.

Ďalej informoval o úspešnej žiadosti o bezplatný energetický audit na budovu kultúrneho domu. Približná hodnota energetického auditu, ktorý je ako povinná príloha ku žiadostiam o finančné prostriedky na energetickú efektívnosť verejných budov, je cca 1000,- až 1500,- eur.

Tiež informoval o podpísaní zmluvy na audit účtovníctva do roku 2018 za sumu 300,- eur ročne

( povinnosť vypracovávať audit podľa zákona)

Informoval o  Výročnej schôdzi DHZ Tuhár, na ktorú bol pozvaný a zúčastnil sa na nej.

Uznesením č. 22 OZ obceTuhár zo dňa 24.3.2015

Berie na vedomie

Podané informácie v bode rôzne a nariaďuje starostovi obce odvysielať program v miestnom rozhlase ohľadom zákazu voľného pohybu psov a znečisťovania verejných priestranstiev psami a iným spôsobom, preposlať sťažnosť p. Dubovskej na centrálu CBA Slovakia do Lučenca a požiadať formou miestneho rozhlasu o tolerantnosť a ohľaduplnosť voči spoluobčanom pri spaľovaní trávy, konárov a pod. vo svojich záhradách a dvoroch.

Hlasovanie : /za 5 , zdržal sa 0, proti 0/

K bodu č.12 – Diskusia

V diskusii nemal nikto žiadne podnety

K bodu č.13 – Záver

Po vyčerpaní programu starosta obce poďakoval prítomným poslancom na zasadnutí OZ a rokovanie ukončil.

V Tuhári, 24. marca 2015

Zapísal: Bc. Peter Čeman

Overovatelia zápisnice:

         –––––––––––––––––––––––-                                           ––––––––––––––––––––

              Miroslava Fízeľová                                                         Jaroslav Martinský

                                                                                                

                                                                                                             Bc. Peter Čeman

                                                                                                                      Starosta

Štvrtok, 23. Máj 2019
19:36:15