Zápisnica

z 2. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tuhári

zo dňa 19. Januára 2015

 

 

Prítomní :

starosta obce :                   Bc. Peter Čeman

poslanci OZ :                     Ing. RNDr. Miroslava Fízeľová, Jaroslav Martinský, Marian Haško,

                                             Bc. Marian Martinský, Miroslav Čeman

                                            

Neprítomní poslanci OZ :   -

Ostatní prítomní :            

Občania :                             podľa prezenčnej listiny

Program rokovania

1. Otvorenie rokovania

2. a) Určenie overovateľov zápisnice

       b) Určenie zapisovateľa

3. Správa o plnení uznesení prijatých na predchádzajúcich zasadnutiach OZ

4. Úprava zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva v Tuhári    

5. Prerokovanie žiadosti p. Kataríny Čemanovej – zvýšenie odmeny za prácu v miestnej knižnici

6. Určenie zástupcu starostu obce Tuhár podľa §13b písm.1 zák.369/1991 o obecnom zriadení

7. Správa o audite nezávislého audítora za obdobie do 31.12.2013

8. Rôzne

9. Diskusia

10. Záver

ROKOVANIE:

K bodu č.1 – Otvorenie rokovania

Rokovanie OZ otvoril Bc. Peter Čeman, starosta. Privítal všetkých prítomných poslancov a ostatných prítomných. Skonštatoval, že OZ je uznášaniaschopné, nakoľko je prítomných 5 poslancov OZ. Oboznámil prítomných s programom, hlasovaním za 5, proti 0, zdržal sa 0 poslanci s jeho bodmi jednohlasne súhlasili.

 

K bodu č.2

a) Voľba overovateľov zápisnice

Za overovateľov zápisnice starosta navrhol poslancov: Mariana Martinského a Miroslava Čemana. Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržal sa 0, overovatelia zápisnice odsúhlasení

b) Určenie zapisovateľa                                                                                                                                                                                                                         

Starosta navrhol aby zápisnicu písal jeden z poslancov OZ. Poslanci navrhli, aby starosta písal zápisnice zo všetkých zasadnutí obecného zastupiteľstva v Tuhári a po podpísaní overovateľmi zápisnice ich zverejňovať na internetovej stránke obce.

Hlasovanie: / za 5, proti 0, zdržal sa 0 /

K bodu č.3 – Správa o plnení prijatých uznesení na predchádzajúcich zasadnutiach OZ

Starosta oboznámil prítomných o plnení prijatých uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ.

Uznesením č. 9 OZ obce Tuhár zo dňa 19.1.2015

berie na vedomie

správu o plnení prijatých uznesení na predchádzajúcich zasadnutiach OZ

Hlasovanie : /za 5, proti 0, zdržal sa 0/

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

K bodu č.4Úprava zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva v Tuhári    

Starosta obce navrhol zmenu zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva a to nasledovne:

A/ v článku II písm. 1 a,b zásad odmeňovania zo dňa 13.12.2010 – zvýšiť odmenu z pôvodných

     10,-eur na odmenu vo výške 15,-eur za jedno zasadnutie obecného zastupiteľstva

 

B/ v článku II písm. 2b zásad odmeňovania z dôvodu určenia poriadkovej komisie – navrhol odmenu vo výške 5,-eur za jedno zasadnutie komisie

Hlasovanie:   / za 5, proti 0, zdržal sa 0/

 

Uznesením č. 10 OZ obce Tuhár zo dňa 19.1.2015

schvaľuje

Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva v Tuhári s účinnosťou od 19.1.2015

Hlasovanie /za 5, proti 0, zdržal sa 0/

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

K bodu č. 5 – Prerokovanie žiadosti p. Kataríny Čemanovej – zvýšenie odmeny za prácu v miestnej knižnici

Starosta: pozval p. Čemanovú na zasadnutie OZ, aby odôvodnila svoju žiadosť na zvýšenie

               odmeny a informovala poslancov o jej činnosti a hospodárení v miestnej knižnici. Na

               predchádzajúcom stretnutí starosta navrhol, aby p. Čemanová robila aj kronikárku obce

               Tuhár. V prípade potreby školenia by bola poslaná ako zástupkyňa obce a náklady na

               školenie by hradila obec, keďže je to zákonná povinnosť obce mať v obci človeka, ktorý

               píše kroniku.

Čemanová: žiada poslancov o zvýšenie odmeny za vykonávanú prácu v miestnej knižnici

               z dôvodu, že to vykonáva od roku. 1993 a myslí si, že je odmena na túto dobu nízka.

              Informuje o pripravovanej burze v obci Tuhár pred Veľkou nocou 2015. Výťažok

               z burzy bude poskytnutý pre potreby rekonštrukcie

               miestneho kostola. Informovala o knižnom fonde a potrebe obnovovania min. tak ako

              za posledné 3 roky.. Súhlasí s prácou kronikárky v obci Tuhár.

Fízeľová: navrhuje zapojiť deti a pokúšať sa o zjednocovanie občanov našej obce

Čeman: navrhuje v priebehu roka dať odmenu, ktorú schváli obecné zastupiteľstvo, po tom, ako

              budú preukázané výsledky písania a preplatiť náklady na prípravu a spracovávanie

               kroniky obce Tuhár. Navrhol internet v miestnej knižnici – bezplatné pripojenie z OÚ

               Tuhár.

Starosta : navrhol, aby poslanec M. Martinský zistil možnosti pripojenia a následne vyskúšal

               pripojenie.

               V rozpočte je zahrnutých 100,- eur na obnovu knižného fondu

 

Uznesením č.11 OZ obce Tuhár zo dňa 19.1.2015

schvaľuje

-          Odmenu Kataríne Čemanovej vo výške 90,-eur ( bruto) za prácu v miestnej knižnici do 31.12.2015

-          Kronikárku obce Tuhár Katarínu Čemanovú.

berie na vedomie

Informáciu o pripravovanej burze, organizátorkou Katarínou Čemanovou pred Veľkou nocou 2015

Informáciu o činnosti a hospodárení miestnej knižnici v Tuhári

určuje

Marianovi Martinskému ( poslancovi OZ) zistiť možnosti pripojenia knižnice na internet z kancelárie starostu obce a vyskúšať Wifi pripojenie v miestnej knižnici.

Hlasovanie : /za 5, proti 0, zdržal sa 0/

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

K bodu č.6 – Určenie zástupcu starostu obce Tuhár podľa §13b písm.1 zák.369/1991 o obecnom zriadení

Starosta obce si určil svojho zástupcu a to Miroslava Čemana.

Uznesením č. 12 OZ obce Tuhár zo dňa 19.1.2015

berie na vedomie

Oznámenie o určení zástupcu starostu obce Tuhár podľa §13b písm.1 zák.369/1991 o obecnom zriadení a to Miroslava Čemana

Hlasovanie : /za 5, proti 0, zdržal sa 0/

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

K bodu č.7 Správa o audite nezávislého audítora za obdobie do 31.12.2013

Starosta obce - oznámil správu nezávislého certifikovaného audítora Ing. Viciana o účtovnej závierke zostavenej k 31.12.2013 a prečítal audítorov podmienený názor.

Uznesením č. 13 OZ obceTuhár zo dňa 19.1.2015

berie na vedomie

správu nezávislého auditora o účtovnej závierke zostavenej k 31.12.2013

ukladá

pracovníčke obecného úradu okamžite reagovať na správu auditora a bezodkladne odstrániť nedostatky v správe a vyvarovať sa týmto chybám.

V prípade opakovania nedostatkov a chýb, ktoré by nesprávnym spôsobom vykonávania agendy, ovplyvňovali ukazovatele hospodárenia a majetku obce, odporúča vyvodiť následky.

Hlasovanie : /za 5, proti 0, zdržal sa 0/

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

K bodu č.8 – Rôzne

Marian Haško – ospravedlnil sa, žemusí z rodinných dôvodov odísť a opýtal sa, či sa budú preberať nejaké dôležité body.

Starosta – odpovedal Marianovi Haškovi, že máme ešte v bode „Rôzne“ veľa bodov ale nie dôležité aj keď všetky treba prebrať.

Oznámil, že na základe schváleného rozpočtu na rok 2015 a potrebe údržby budovy obecného úradu, vyžiadal cenové ponuky na rekonštrukciu dámskych toaliet v KD a vzhľadom na najlepšiu ponuku ( kompletné práce -voda, kúrenie, odpad, obklad a dlažba) práce vykonával p. Imling Karol, 985 11 Halič. Materiál potrebný na rekonštrukciu dámskych toaliet zabezpečila obec po prieskume na trhu, kvalite a cene tovarov. Cena práce bola 950,- eur a materiál cca 900,- eur

- ďalej informoval o osadení nových lámp verejného osvetlenia a to pri čísle domu 25 a postavenie nového stĺpu na námestí obce, konkrétne na rohu bývalej škôlky, ktorú vlastní p. Kantorák. Momentálne je pouličné svetlo na streche p. Kantoráka a z dôvodu opravy strechy by privítal, keby sme našli riešenie do rekonštrukcie jeho strechy. Osadenie stĺpu bude zohľadnené aj podľa projektovej dokumentácie „ Revitalizácia námestia obce Tuhár “.

- informoval o úprave terénu v cintoríne popri hroboch - príprava pre chodník medzi hrobmi a plotom záhrady p. Refkovej.

- navrhol po prieskume trhu, kúpu miešačky min. 160 lit. pre pripravované práce v obci ako výstavba informačných tabúľ na križovatke a na námestí, autobusovej zastávky v hornom konci v smere z Budinej, kolumbária v cintoríne, námestia a pod.

- oznámil, že by bolo vhodné zabezpečiť projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu miestnych komunikácií v celej obci, ktorá by bola rozdelená na etapy a v prípade výziev žiadať finančné prostriedky na rekonštrukciu miestnych komunikácií aj čiastkovo na etapy. Tiež informoval, že mal stretnutie na obecnom úrade v Tuhári zo zástupcami Lesov SR- odštepný závod Kriváň. Stretnutie požadoval na základe toho, že miestne komunikácie v hornom konci sú dlhodobo používané ťažkými strojmi a nákladnými autami, ktoré vozia drevnú hmotu pre Lesy SR a značne ničia miestne komunikácie. Požadoval finančný príspevok na rekonštrukciu, keďže počas doby okolo 20 rokov obec nedostala žiadnu refundáciu za používanie obecných ciest. Zástupcovia štátnych lesov súhlasili z čiastočnou dotáciou pod podmienkou, že obec vypracuje projektovú dokumentáciu a dodá rozpočet spolu z realizátorom vykonávaných prác.

PD bude dôležitá a potrebná aj pre žiadosť o finančné prostriedky z Eurofondov. Výzva na podávanie žiadostí o NFP by mala byť v roku 2015. Konštatoval, že by bola škoda nevyužiť to a nezapojiť sa do výzvy

-konštatoval, že oznámil Polícii SR a RSC LC zmiznutie dopravnej značky „ max rýchlosť 40“ na vstupe do obce v smere z Divína a požaduje jej opätovné osadenie na to isté miesto

- oznámil, že s poslancom Marianom Haškom boli pozrieť vlečku za traktor u p. Klimentovej č.d.20 a dohodli sa na predaji pre potreby obce za sumu 250,-eur. Nakoľko iné ponuky aj na internete boli v konečnom dôsledku vyššie, navrhuje schváliť kúpu vlečky za traktor u p. Márii Klimentovej č. 20 z Tuhára.

-oznámil priebeh úprav projektovej dokumentácie firmou Hydroeco s.r.o. Banská Bystrica v časti vodojem (betónový 100 m3 bude vymenený za 2 x 50m3 sklolaminátový) a iné potrebné náväznosti potrebné pre ďalšie pokračovanie budovania verejného vodovodu v obci Tuhár

- oznámil, že prebiehajú práce na zabezpečenie kvalitnejšieho signálu internetu v obci Tuhár a to hlavne zmenou prenosu signálu zo satelitného na rádiové spojenie.

- oznámil, že je potrebné si navrhnúť a vymenovať inventarizačnú komisiu, nakoľko starosta obce to zo zákona robiť nemôže

- oznámil, že obecný úrad prijal žiadosť od KST Bralo Tuhár v zastúpení predsedom Marianom Martinským st. na finančný príspevok vo výške 200,- eur na činnosť klubu. Nakoľko aj po minulé roky obec takto podporila KST Bralo Tuhár, odporúča obecnému zastupiteľstvu schváliť požadovanú sumu, no zároveň žiada predsedu KST p. Martinského, aby obec Tuhár bola za finančný príspevok spropagovaná na akciách, prípadne vydávaných pamätných listoch alebo v médiách.

- požiadal poslancov OZ o spoluprácu pri navrhovaní vzhľadu kolumbária v cintoríne. Jedna z možností je aj osloviť p. A. Václavíkovú – Ing. Arch. o prípadný nákres -projekt výstavby

- navrhol usporiadať MDŽ na 8.marca 2015 a zabezpečiť divadelné predstavenie.

Starosta, Martinský Jaroslav, Čeman Miroslav – navrhli, aby sa zaradilo do programu aj zvýšenie úväzku starostovi obce Tuhár podľa zákona 369/1990 § 11 písm. i. , od 19.1.2015 na 1,0 úväzku z pôvodných 0,8 úväzku z dôvodu, že nemôžeme požadovať od vedenia obce maximálne výkony a služby, a na druhej strane obmedzovať pracovný čas. Starosta je verejná funkcia, zodpovedá za majetok obce, pracovníkov obce, ktorí sú na plný úväzok a tiež za rozvoj obce a rôzne povinnosti, ktoré mu vyplývajú z funkcie. Starosta nepožaduje žiadne odmeny iba plat, ktorý mu zo zákona patrí.

Hlasovanie : /za 3 ( Martinský J., Čeman M., Fízeľová M.) , proti 1( M.Martinský), zdržal sa 0/

Na obecnom zastupiteľstve už od bodu „ Rôzne“ nebol poslanec Marian Haško.

Čeman Miroslav – navrhol, aby sme do majetku obce zabezpečili posýpač miestnych komunikácií, ktorý by bolo možné namontovať na traktor a v zimnom období posýpať miestne komunikácie štrkom a soľou. Po prieskume na internete je cena za mierne použité posýpače od 150,- eur.

Tiež navrhol aby sme pokračovali z rekonštrukciou pánskych toaliet v KD v Tuhári tou istou firmou resp. p. Karolom Imlingom z Haliče

Uznesením č. 14 OZ obceTuhár zo dňa 19.1.2015

Schvaľuje

-          úväzok starostu obce podľa zák. 369/1990 § 11 písm. i, vo výške 1,0 úväzku.

Starosta súhlasí so zvýšením úväzku z 0,8 na 1,0 úväzku od 19.januára 2015

Hlasovanie : /za 3 ( Martinský J., Čeman M., Fízeľová M.) , proti 1( M.Martinský), zdržal sa 0/

-          finančný príspevok pre KST Bralo Tuhár vo výške 200,-eur podmienenú povinnou propagácie obce Tuhár na akciách, pamätných list, v médiách a pod.

-          kúpu posýpača na traktor na posýpanie miestnych komunikácií

-          vypracovanie projektovej dokumentácie na miestne komunikácie po vybratí najvýhodnejšej ponuky na vypracovanie PD.

-          kúpu vlečky za traktor pre potreby obce od p. Klimentovej , Tuhár č.20 v sume 250,-eur

-          opravu pánskych toaliet v kultúrnom dome v Tuhári

-          kúpu miešačky do vlastníctva obce  hlavne pre potreby obce

Hlasovanie : /za 4, proti 0, zdržal sa 0/

berie na vedomie

-          opravu dámskych toaliet v KD v Tuhári

-          osadenie nových lámp verejného osvetlenia na námestí obce a pri dome č.25

-          príprava terénu pre chodník v cintoríne popri plote p. Refkovej

-          žiadosť o osadenie max. rýchlosti značky 40 pri vstupe do obce Tuhár adresovanej RSC LC

-          priebeh prác na zmien projektovej dokumentácie Vodovod – Tuhár ( zmena VDJ)

-          priebeh prác pre zabezpečenie kvalitnejšieho signálu internetu v obci Tuhár zo satelitného na rádiové spojenie

-          usporiadanie MDŽ na nedeľu 8.marca 2015 s divadlom

-          potreba určenia a vymenovanie inventarizačnej komisie

Hlasovanie : /za 4, proti 0, zdržal sa 0/

ukladá

-          poslancom OZ navrhnúť, prípadne zabezpečiť návrh kolumbária formou vlastných návrhov alebo cez p. Ing. Václavíkovú – architektku do budúceho zastupiteľstva

Hlasovanie : /za 4, proti 0, zdržal sa 0/

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

              

K bodu č.9 – Záver

Po vyčerpaní programu starosta obce poďakoval prítomným poslancom na zasadnutí OZ a rokovanie ukončil.

V Tuhári, 19. Januára 2015

Zapísal: Bc. Peter Čeman

Overovatelia zápisnice:

         –––––––––––––––––––––––-                                           ––––––––––––––––––––

             Miroslav Čeman                                                           Bc. Marian Martinský

                                                                                              

                                                                                                            Bc. Peter Čeman

                                                                                                                       Starosta

Štvrtok, 23. Máj 2019
19:31:49