Zápisnica

z 1. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva

zo dňa 5. decembra 2014

Prítomní :

starosta obce :                   Bc. Peter Čeman

poslanci OZ :                     Ing. RNDr. Miroslava Fízeľová, Jaroslav Martinský, Marian Haško,

                                            Bc. Marian Martinský, Miroslav Čeman

                                            

Neprítomní poslanci OZ :   -

Ostatní prítomní :             Mgr. Erika Kajbová – hlavný kontrolór obce

Občania :                            podľa prezenčnej listiny

Program rokovania

1. Otvorenie rokovania

2. a) Určenie overovateľov zápisnice

       b) Určenie zapisovateľa

3. Správa o plnení uznesení prijatých na predchádzajúcich zasadnutiach OZ

4. Schvaľovanie VZN č. 2/2014 o dani z nehnuteľností, miestnych daniach a miestnom poplatku

     za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a o podmienkach určovania a vyberania dane

       a miestneho poplatku na území obce Tuhár

5. Schvaľovanie Dodatku č. 1 k VZN č. 1/2013 o poplatkoch za úkony a krátkodobé užívanie

       obecného majetku obce Tuhár

6. Schvaľovanie rozpočtu na rok 2015

7. Rôzne

8. Diskusia

9. Záver

ROKOVANIE:

K bodu č.1 – Otvorenie rokovania

Rokovanie OZ otvoril Bc. Peter Čeman, starosta. Privítal všetkých prítomných poslancov a ostatných prítomných. Skonštatoval, že OZ je uznášaniaschopné, nakoľko je prítomných 5 poslancov OZ. Oboznámil prítomných s programom, hlasovaním za 5, proti 0, zdržal sa 0 poslanci s jeho bodmi jednohlasne súhlasili.

K bodu č.2

a) Voľba overovateľov zápisnice

Za overovateľov zápisnice starosta navrhol poslancov: Mariana Haška a Jaroslava Martinského. Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržal sa 0, overovatelia zápisnice odsúhlasení

b) Určenie zapisovateľa                                                                                                                                                                                                                         

Za zapisovateľku z rokovania starosta určil Mgr. Eriku Kajbovú

K bodu č.3 – Správa o plnení prijatých uznesení na predchádzajúcich zasadnutiach OZ

Starosta oboznámil prítomných o plnení prijatých uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ.

Uznesením č. 5 OZ obce Tuhár

berie na vedomie

správu o plnení prijatých uznesení na predchádzajúcich zasadnutiach OZ

Hlasovanie : /za 5, proti 0, zdržal sa 0/

K bodu č.4Schvaľovanie VZN č. 2/2014 o dani z nehnuteľností, miestnych daniach a miestnom

poplatkuza komunálne odpady a drobné stavebné odpady a o podmienkachurčovania a vyberania dane a miestneho poplatku na území obce Tuhár:

A/ v §4 ods.2 - Ročná sadzba za pozemky na ktorých bolo vydané povolenie dobývania ložiska  

             nevyhradeného nerastu

             Návrh: Haško, Fízeľová, M.Martinský: 1,1%, M. Čeman, J. Martinský: 1,2 %

Hlasovanie za 1,1% zo základu dane / za 3, proti 2, zdržal sa 0/

B/ v §7, ods.1.pís.g – sadzba dane za ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až f).

             Návrh: Haško, M.Martinský: 0,50% , Čeman, J.Martinský, Fízeľová: 0,70%

Hlasovanie za 0,70 % zo základu dane / za 3, proti 2, zdržal sa 0/

C/ v §7, ods.1.pís.c –sadzba dane za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na

               individuálnu rekreáciu

               Návrh: Haško, M.Martinský, Čeman, J.Martinský, Fízeľová: 0,3%

Hlasovanie za 0,30 % zo základu dane / za 5, proti 0, zdržal sa 0/

D/ doplnenie § 26a -Spôsob a lehota zaplatenia poplatku

Hlasovanie:   / za 5, proti 0, zdržal sa 0/

Uznesením č. 5 OZ obce Tuhár

1. schvaľuje

VZN č. 2/2014 o dani z nehnuteľností, miestnych daniach a miestnom

poplatkuza komunálne odpady a drobné stavebné odpady a o podmienkachurčovania a vyberania dane a miestneho poplatku na území obce Tuhár:

Hlasovanie /za 5, proti 0, zdržal sa 0/

K bodu č. 5 – Schvaľovanie Dodatku č. 1 k VZN č. 1/2013 o poplatkoch za úkony a krátkodobé užívanie obecného majetku obce Tuhár

A/ v bode 1-Vysielanie v obecnom rozhlase jeden oznam /správa/ Sadzobníka poplatkov

     Hlasovanie za 2,-eur: /za 5, proti 0, zdržal sa 0/

B/ v bode 4.a/ poplatok za kultúrny dom Sadzobníka poplatkov

Sála + Vestibul

- letné obdobie :             - zárobková činnosť           30,-eur / deň

                                       - nezárobková činnosť       20,- eur/deň

- zimné obdobie :           - zárobková činnosť             60,-eur/deň

                                       - nezárobková činnosť         30,-eur/deň

V prípade dvoch akcií cez víkend rôznymi subjektmi sa platí plná suma bez ohľadu na zárobkovú alebo nezárobkovú činnosť. V prípade konania spolupráce rôznych organizácií s obcou Tuhár sa náklady delia medzi obec a organizácie rovnakým dielom

Hlasovanie: /za 5, proti 0, zdržal sa 0/

Uznesením č.6 OZ obce Tuhár

Schvaľuje

Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2013 o poplatkoch za úkony a krátkodobé užívanie obecného majetku obce Tuhár

Hlasovanie : /za 5, proti 0, zdržal sa 0/

K bodu č.6 – Schvaľovanie rozpočtu na rok 2015

Starosta obce predložil poslancom OZ návrh rozpočtu na rok 2015 na schválenie

Hlasovanie : /za 5, proti 0, zdržal sa 0/

Uznesením č. 7 OZ obce Tuhár

1. schvaľuje

Predložený rozpočet na rok 2015

Hlasovanie : /za 5, proti 0, zdržal sa 0/

K bodu č.7 – Rôzne

Starosta obce - navrhol vyčleniť finančné prostriedky v sume 50 eur na ohňostroj na Silvester Navrhol harmonogram zasadnutí OZ na rok 2015 – zasadnutia konať každé 2 mesiace a v prípade potreby zvolať mimoriadne zasadnutia OZ. Informoval podaných projektoch na VÚC BBSK (zriadenie ľudovej pamätnej izby v priestoroch bývalej zasadačky v KD) a na Úrad vlády SR (kamerový systém v obci a v cintoríne). Ďalej informoval o plánovanej rekonštrukcii dámskych toaliet v mesiaci január 2015. Navrhol urobiť verejnú súťaž na dodávateľa prác (urobiť prieskum trhu, materiál na rekonštrukciu toaliet zabezpečí obec. Navrhol aby cenovú ponuku podal aj poslanec OZ Marian Haško. Informoval zastupiteľstvo o prebiehajúcom exekučnom konaní na firmu MH Elit, s.r.o., ktorá je vlastníkom rekreačných chát v Tuhárskej doline (neplatenie miestnych daní).

Haško, Fízeľová, M.Martinský, Čeman – dotaz - v prípade schválenia žiadosti na kamerový systém by nebolo vhodné monitorovať ulice obce, ale iba objekty (zneužitie záznamov niektorými občanmi).

Starosta obce – monitorovanie ulíc je potrebné, nakoľko je zhustená premávka vzhľadom na vývoz kameňa z lomu v Tuhári a je ohrozená bezpečnosť občanov a tiež z dôvodu zvýšeného pohybu osôb v obci, ktoré vykonávajú podomový predaj. Informoval, že systém nahrávku kamerového systému archivuje 7 dní, následne sú záznamy automaticky premazávané.

Starosta obce – informoval, že nahlási zmiznutú značku obmedzená rýchlosť 40 ( pri vstupe do obce z Divína ) na RSC závod Lučenec a bude požadovať jej opätovné osadenie.

Uznesením č. 8 OZ obceTuhár

Schvaľuje

50,- eur na nákup zábavnej pyrotechniky na Silvester 2015

Zabezpečí: starosta obce

berie na vedomie

  1. harmonogram zasadnutí OZ
  2. informáciu o podaných projektoch na VÚC BBSK a Úrad vlády SR
  3. informáciu o rekonštrukcii dámskych toaliet
  4. informáciu o zmiznutí dopravnej značky pri vstupe do obce
  5. informáciu o prebiehajúcom exekučnom konaní voči firme MH Elit, s.r.o.

Hlasovanie : /za 5, proti 0, zdržal sa 0/

K bodu č.8 – Diskusia

Do diskusie sa nikto z prítomných poslancov neprihlásil.

              

K bodu č.9 – Záver

Po vyčerpaní programu starosta obce poďakoval prítomným poslancom na zasadnutí OZ a rokovanie ukončil. Oznámil prítomným, že ďalšie OZ sa uskutoční 19. januára. 2015.

V Tuhári, 05.decembra.2014

Zapísala: Mgr. Erika Kajbová                                                        

Overovatelia zápisnice:

         –––––––––––––––––––––––-                                           ––––––––––––––––––––

              Jaroslav Martinský                                                          Marian Haško

                                                                                              

                                                                                                             Bc. Peter Čeman

                                                                                                                      Starosta

Štvrtok, 23. Máj 2019
19:01:33