Oznamy úradnej tabule obce Tuhár

   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Oznámenie

Obec Tuhár prijala dňa 13.10.2016 žiadosť od Pozemkového spoločenstva Tuhár- Urbariát, so sídlom Tuhár 56, na výrub  drevín

 

 Oznámenie o prijatej žiadosti na výrub drevín na TTP

 

                  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Tuhár

 

V obci Tuhár sa realizovala v decembri 2015  rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia, kde bolo vymenených a doplnených 81 kvalitných led lámp verejného osvetlenia, výložníky, káble verejného osvetlenia a rozvodná skriňa.

Tento projekt bol podporený Ministerstvom hospodárstva SR ako riadiacim orgánom pre Operačný program Konkurencia schopnosť a hospodársky rast kód výzvy KaHR-22VS-1501, na základe žiadosti o nenávratný finančný príspevok  od Obce Tuhár.

 

Výška schválenej dotácie bola 70 537,03 eur

 

- Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Tuhár  

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

Zvýšenie bezpečnosti občanov a majetku v obci Tuhár

 

 

Cieľom tohto projektu bolo zvýšiť bezpečnosť občanov a majetku obce Tuhár. Nainštalovali sme kamerový systém, ktorý bude zaznamenávať pohyb cudzích osôb v blízkosti obecného úradu a domu smútku ( cintorína). Celkovo je nainštalovaných 6 kamier v HD kvalite a je zabezpečené nepretržité nahrávanie.  Aktivita bola realizovaná ako prevencia pred kriminalitou a možnou škodou na majetku obce a občanov a tiež ochranu občanov. Proejkt sa realizoval v októbri 2015. 

 

Výška schválenej dotácie bola 3000,- eur

 

"Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality".

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.

 

 

-  propagácia Zvýšenie bezpečnsoti občanov a majetku v obci Tuhár

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prieskum záujmu o nájomné byty

 

Obecný úrad Tuhár zvažuje výstavbu nájomných bytov v obci Tuhár. Z toho dôvodu sa obraciame na Vás s prieskumom záujmu o takéto byty.

Výstavba by bola realizovaná  s podporou Štátneho fondu rozvoja bývania a Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, pričom tieto by boli vo vlastníctve obce, ktorá by ich následne prenajímala.

 Jednalo by sa o 1-izbové, 2-izbové a 3-izbové byty.

V prípade Vášho záujmu Vás prosíme o vyplnenie dotazníka, ktorý sa nachádza na internetovej stránke obce www.tuhar.sk prípadne si ho môžete vyzdvihnúť priamo na Obecnom úrade v Tuhári .

Trvalý pobyt v obci Tuhár nie je podmienkou. V prípade záujmu môžu dotazník zaslať aj ľudia bývajúci mimo obce Tuhár.

Dotazník je potrebné zaslať písomne poštou, prípadne ho doručiť osobne na Obecný úrad Tuhár alebo zaslať emailom na adresu obecnyurad@tuhar.sk v čo možno najkratšom čase.

                                                                                                      Bc. Peter Čeman

                                                                                                        starosta obce

 

 

V Tuhári dňa 28.9.2015

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Tuhár

 

V obci Tuhár sa realizovala v decembri 2015  rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia, kde bolo vymenených a doplnených 81 kvalitných led lámp verejného osvetlenia, výložníky, káble verejného osvetlenia a rozvodná skriňa.

Tento projekt bol podporený Ministerstvom hospodárstva SR ako riadiacim orgánom pre Operačný program Konkurencia schopnosť a hospodársky rast kód výzvy KaHR-22VS-1501, na základe žiadosti o nenávratný finančný príspevok  od Obce Tuhár.

 

Výška schválenej dotácie bola 70 537,03 eur

 

 

 

Sobota, 23. September 2017
00:26:09