Oznamy úradnej tabule obce Tuhár    vlajka

--------------------------------------------------------------------

Obec Tuhár vyhlasuje verejné obstarávanie na predmet zákazky " Rekonštrukcia miestnych komunikácií"

Podrobnejšie informácie : výzva na predkladanie ponúk

                                         súťažné podklady a podmienky

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

https://mynovohrad.sme.sk/c/20758262/jana-martinska-bez-sportu-by-bol-moj-zivot-prazdny.html?ref=njctse

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zverejnenie informácie o začatí správneho konania -odkaz

Zverejnené: 14.2.2018

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

https://mynovohrad.sme.sk/c/20733375/v-nevelkej-obci-sa-chystaju-prepisat-historiu.html?ref=njctse

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Tuhár

V obci Tuhár sa realizovala v decembri 2015  rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia, kde bolo vymenených a doplnených 81 kvalitných led lámp verejného osvetlenia, výložníky, káble verejného osvetlenia a rozvodná skriňa.

Tento projekt bol podporený Ministerstvom hospodárstva SR ako riadiacim orgánom pre Operačný program Konkurencia schopnosť a hospodársky rast kód výzvy KaHR-22VS-1501, na základe žiadosti o nenávratný finančný príspevok  od Obce Tuhár.

Výška schválenej dotácie bola 69 511,49 eur

 

Termín realizácie: 06/2015 - 12/2015

 

publicita informačná tabuľka

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Zvýšenie bezpečnosti občanov a majetku v obci Tuhár

Cieľom tohto projektu bolo zvýšiť bezpečnosť občanov a majetku obce Tuhár. Nainštalovali sme kamerový systém, ktorý bude zaznamenávať pohyb cudzích osôb v blízkosti obecného úradu a domu smútku ( cintorína). Celkovo je nainštalovaných 6 kamier v HD kvalite a je zabezpečené nepretržité nahrávanie.  Aktivita bola realizovaná ako prevencia pred kriminalitou a možnou škodou na majetku obce a občanov a tiež ochranu občanov. Proejkt sa realizoval v októbri 2015. 

 

Výška schválenej dotácie bola 3000,- eur

 

"Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality".

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.

 

-  propagácia Zvýšenie bezpečnsoti občanov a majetku v obci Tuhár 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Štvrtok, 19. Júl 2018
04:13:57