S p l n o m o c n e n i e

 

 

Podpísaný / meno, priezvisko   .........................................................................

 

narodený : ...................................... rodné číslo : ..............................................

 

bytom : ..........................................  okres :          ..............................................

 

ČOP:  ............................................   vydaný:       ..............................................

 

 

 

                                                    s p l n o m o c ň u j e m

 

Meno, priezvisko   : ............................................................................................

 

narodený : ..................................... rodné čislo ..................................................

 

bytom :   ....................................... okres :         ..................................................

 

ČOP :     .......................................  vydaný :      ..................................................

 

k právnym  úkonom:..................................................................................................................

...................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

 

 

       ............................................                                    .......................................

           podpis                                                                      podpis               

 

                                          

O v e r e n i e: