Identifikácia verejného obstarávateľa

 

Názov: Obec Tuhár

IČO:     00 316 482

Sídlo:   Tuhár 56

           985 12 Tuhár

V zastúpení: Bc. Petrom Čemanom, starostom obce

Kontakty

tel.:          047 43 77 621

e-mail:    starosta.tuhar@gmail.com

__________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 -  Zápisnica z verejného obstarávania Vypracovanie a dodanie svetelnotechnickej štúdie stavu verejného osvetlenia v obci Tuhár

 

 

 Sobota, 23. September 2017
00:22:24