Priznanie  dane  za  psa

 

 

Meno majiteľa: ….............................................................................................................

 

Adresa majiteľa-chovateľa: …..........................................................................................

 

Meno, pohlavie psa: ….....................................................................................................

 

Rasa, farba …................................................................Vek psa: ….................................

 

Povahové vlastnosti psa: …..............................................................................................

 

 

      Prehlasujem, že ku dňu platenia dane vlastním – nevlastním psa /nehodiace škrtnúť/

a som si vedomý toho, že  ak nadobudnem alebo nejakým spôsobom stratím v priebehu

roka  psa /úhyn, útek, predaj a pod./ som povinný túto skutočnosť do 15 dní nahlásiť

na Obecný úrad v Tuhári.  Ďalej som si vedomý toho, že daň za psa som povinný

zaplatiť vždy do 31. januára príslušného kalendárneho roka do pokladne OcÚ, alebo na

bank. účet obce v PrimaBanke., č.ú. 6050088001/5600

 

     V zmysle platného zákona č.282/2002 Z.z. v znení nesk. noviel, ktorým sa upravujú

niektoré podmienky držania psov ,  každý pes chovaný na území obce Tuhár

musí byť evidovaný na OcÚ, kde mu bude pridelený krúžok

s poradovým číslom a označením obce.

 

 

 

Dátum: ….........................

 

 

 

 

                                                                               ….............................................

                                                                               podpis chovateľa-majiteľa psa