Obecné zastupiteľstvo v Tuhári je zastupiteľský zbor obce Tuhár, zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce Tuhár na štyri roky.

Spôsob volieb do obecného zastupiteľstva je upravený v osobitnom právnom predpise.

Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.

Obecné zastupiteľstvo v Tuhári má na roky 2014-2018

5 poslancov:

 

                   

                   Ing. RNDr. Miroslava Fízeľová        Tuhár 115        104 hlasov

                  Bc. Marian Martinský                       Tuhár  174        130 hlasov

                  Marian Haško                                   Tuhár  146        125 hlasov               

                  Miroslav Čeman                                Tuhár   79         85  hlasov

                  Eva Fojtíková                                    Tuhár 180