Obecné zastupiteľstvo v Tuhári je zastupiteľský zbor obce Tuhár, zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce Tuhár na štyri roky.

Spôsob volieb do obecného zastupiteľstva je upravený v osobitnom právnom predpise.

Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.

Obecné zastupiteľstvo v Tuhári má na roky 2014-2018

5 poslancov:

 

                   

                   Ing. RNDr. Miroslava Fízeľová        Tuhár 115        104 hlasov

                  Bc. Marian Martinský                       Tuhár  174        130 hlasov

                  Marian Haško                                   Tuhár  146        125 hlasov

                  Jaroslav Martinský                           Tuhár 159        112 hlasov                 

                  Miroslav Čeman                                Tuhár   79         85  hlasov