Obec Tuhár, Tuhár 56, 985 12 Tuhár

 

Žiadosť

o poskytnutie informácie podľa zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe

k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

 

Evidenčné číslo žiadosti:  .................................

 

Dátum podania žiadosti:

 

Žiadosť podaná1):    osobne – telefonicky

 

Žiadosť je určená2):

 

Meno a priezvisko žiadateľa:

 

Adresa žiadateľa:

 

Žiadosť prevzal (a):

 

Obsah požadovaných informácií:

 

 

 

 

 

Požadovaný spôsob sprístupnenia informácií:

 

Žiadosť vybavená – zamietnutá 3) dňa:

 

Dôvod zamietnutia žiadosti:

 

Spôsob vybavenia žiadosti:

 

Náklady prepísané k úhrade vo výške 4):

 

Žiadosť vybavil (a):

 

___________________________________

 

1)   pri telefonicky podanej žiadosti uviesť aj čas

2)   uviesť organizáciu, resp. organizačný útvar

3)   nehodiace sa škrtnúť

4)   rozpis uvedený na druhej strane