Správne poplatky za osvedčenie listín a podpisov na listinách sa vyberajú podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch.

Platia sa v hotovosti do pokladne obce.

 

Pri overení podpisu a osvedčení listiny je potrebné doložiť občiansky preukaz.

 

Poplatky:

 

Overenie podpisu: 2 eur

 

Osvedčenie listiny:   2 eur za každú aj započatú stranu.

 

Za potvrdenie do trvalom pobyte: 5 eurá