ČESTNÉ PREHLÁSENIE

 

Podpísaný / á /                 .................................................................................................................

 

narodený / á /                   .................................................................................................................

 

trvale bytom                   .................................................................................................................

 

vyhlasujem

 

na svoju česť, že            .................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

 

V ......................... dňa .......................................                                    ...........................................

                                                                                                             overený podpis