Oznamy úradnej tabule obce Tuhár    vlajka

--------------------------------------------------------------------

 

Obec Tuhár

Tuhár 56, 985 12 Tuhár, IČO: 00316482

Zverejnenie informácie o začatí správneho konania

     Obec Tuhár, ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny v súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny“) zverejňuje informáciu o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené ustanoveniami vyššie uvedeného zákona vo veci žiadosti GEOMRAMOR, s.r.o., Tuhár 182, 985 12 Tuhár, IČO: 44 155 247, doručenej dňa 17.12.2018 o udelenie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny pre 10 ks drevín v druhovom zložení Borovica s obvodmi kmeňov 120 - 145 cm meraných vo výške 130 cm nad zemou, rastúcich v k.ú. Tuhár, na parcele KN-C č. 2566/3,LV č. 747, lokalita Kameňolom Tuhár – výrobný závod, z dôvodu ohrozovania chodcov, bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, ohrozovanie majetku spoločnosti, sú suché a plánuje sa revitalizácia výrobného závodu ako priemyselný objekt.

Zároveň určuje lehotu do termínu dňa 28.12.2018 na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní.

Zverejnenie informácie dňa: 18.12.2018

                                                                                                       Bc. Peter Čeman

                                 starosta obce

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 Snímka2

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Obec Tuhár zverejňuje 10.12.2018

 

Dodatok č.1 k VZN č.3/2017 o dani z nehnuteľností, miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a o podmienkach určovania a vyberania dane a miestneho poplatku na území obce Tuhár

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Obec Tuhár zverejňuje 6.12.2018

Návrh

Všeobecne záväzne nariadenie č. xx/xxxx

o poplatkoch za úkony a krátkodobé užívanie obecného majetku obce Tuhár

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

plagat martinsky

--------------------------------------------------------------------

VÝSLEDKY KOMUNÁLNYCH VOLIEB

V OBCI TUHÁR KONANÝCH DŇA 10. 11. 2018

 

Počet voličov zapísaných v zoznamoch voličov                         304

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní                           140

 

Za starostu obce Tuhár bol zvolený:

Bc. Peter Čeman, Tuhár 2                                                               125 hlasov

 

Za poslancov obecného zastupiteľstva boli zvolení:

Anna Čemanová, Tuhár č. 80                                                           98 hlasov

Juraj Haško, Tuhár č. 111                                                                98 hlasov

Miroslav Čeman, Tuhár č. 71                                                            86 hlasov

Marian Haško, Tuhár č. 146                                                              81 hlasov

Václav Svorad, Tuhár č. 76                                                               80 hlasov

 

Kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov:

Karol Oravec, Tuhár č. 44                                                                59 hlasov

Ivana Kelementová, Tuhár č. 83                                                      56 hlasov

Katarína Čemanová, Tuhár č. 34                                                     42 hlasov

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

zverejnené 25.10.2018

 Výzva na predkladanie ponúk  000004

 

 súťažné podklady a podmienky

výzva na predkaldanie ponúk

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Zverejnené 2.10.2018

 

Výzva na predkladanie ponúk 000003

Súťažné podkaldy:

 

Výzva na predkaldanie ponúk na zákazky z nízkou hodnotou

 

Súťažné podklady a podmienky na Rekonštrukciu budovy materskej a ZŠ v obci Tuhár na Domov sociálnych služieb Tuhár

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

21.8.2018

Obec Tuhár Vám oznamuje, že voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú 10.novembra 2018.

Mailová adresa na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie v obci Tuhár  je obecnyurad@tuhar.sk .

Zapisovateľka miestnej voelbnej komisie  v obci Tuhár je:

Helena Hustinová

Obecný úrad Tuhár 56, 985 12 Tuhár, tel.číslo: 047/43 77 621

 

7.8.2018

Informácie pre voliča ku komunálnym voľbám 2018-2020-  odkaz pre voliča

oznámenie o určení počtu poslancov a volebného obvodu - odkaz oznámenie

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

https://mynovohrad.sme.sk/c/20758262/jana-martinska-bez-sportu-by-bol-moj-zivot-prazdny.html?ref=njctse

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

https://mynovohrad.sme.sk/c/20733375/v-nevelkej-obci-sa-chystaju-prepisat-historiu.html?ref=njctse

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Tuhár

V obci Tuhár sa realizovala v decembri 2015  rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia, kde bolo vymenených a doplnených 81 kvalitných led lámp verejného osvetlenia, výložníky, káble verejného osvetlenia a rozvodná skriňa.

Tento projekt bol podporený Ministerstvom hospodárstva SR ako riadiacim orgánom pre Operačný program Konkurencia schopnosť a hospodársky rast kód výzvy KaHR-22VS-1501, na základe žiadosti o nenávratný finančný príspevok  od Obce Tuhár.

Výška schválenej dotácie bola 69 511,49 eur

 

Termín realizácie: 06/2015 - 12/2015

 

publicita informačná tabuľka

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Zvýšenie bezpečnosti občanov a majetku v obci Tuhár

Cieľom tohto projektu bolo zvýšiť bezpečnosť občanov a majetku obce Tuhár. Nainštalovali sme kamerový systém, ktorý bude zaznamenávať pohyb cudzích osôb v blízkosti obecného úradu a domu smútku ( cintorína). Celkovo je nainštalovaných 6 kamier v HD kvalite a je zabezpečené nepretržité nahrávanie.  Aktivita bola realizovaná ako prevencia pred kriminalitou a možnou škodou na majetku obce a občanov a tiež ochranu občanov. Proejkt sa realizoval v októbri 2015. 

 

Výška schválenej dotácie bola 3000,- eur

 

"Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality".

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.

 

-  propagácia Zvýšenie bezpečnsoti občanov a majetku v obci Tuhár 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Piatok, 18. Január 2019
22:41:58