Oznamy úradnej tabule obce Tuhár    vlajka

--------------------------------------------------------------------

tuhar folklorne popoludnie 2018

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZVEREJNENIE ZÁMERU OBCE TUHÁR

 

                                                            

Obec T u h á r

       podľa § 9a ods. 8 písm. e/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších

                                                          predpisov, týmto

zverejňuje

 

Zámer zámeny pozemkov z majetku obce Tuhár :

         podľa § 9a ods. 8 písm. e/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, zámer zámeny pozemkov vo výlučnom vlastníctve obce, ktoré sú zapísané na:

LV č. 321, k. ú. Tuhár, ako:

-          parcela registra „C“ – C-KN č. 1177/3 – orná pôda, o výmere 517 m2 ,

-          parcela registra „E“ – C-KN č. 876- TTP,   o výmere 736 m2 ,

za pozemky

        E-KN parc. č. 355 – orná pôda, o výmere 1026 m2 , ( cintorín)

        E-KN parc. č. 1169- orná pôda o výmere 28 m2 , ( miestna komunikácia)

Vo vlastníctve Miroslava Čemana r. Čeman, Dátum narodenia: 20.01.1961 Tuhár, č. 71

ktoré sú zapísané na LV č. 832, k.ú. Tuhár,

     ako prípad osobitného zreteľa, ktorý je daný verejným záujmom - titulom majetkoprávneho usporiadania vlastníctva v miestnom cintoríne a pod miestnou komunikáciou

                                                                                                           Bc. Peter Čeman

                                                                                                               starosta obce

Zámer bol zverejnený dňa :         22.08.2018

Zverejnenie bolo ukončené dňa : .........

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

21.8.2018

Obec Tuhár Vám oznamuje, že voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú 10.novembra 2018.

Mailová adresa na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie v obci Tuhár  je obecnyurad@tuhar.sk .

Zapisovateľka miestnej voelbnej komisie  v obci Tuhár je:

Helena Hustinová

Obecný úrad Tuhár 56, 985 12 Tuhár, tel.číslo: 047/43 77 621

 

7.8.2018

Informácie pre voliča ku komunálnym voľbám 2018-2020-  odkaz pre voliča

oznámenie o určení počtu poslancov a volebného obvodu - odkaz oznámenie

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

https://mynovohrad.sme.sk/c/20758262/jana-martinska-bez-sportu-by-bol-moj-zivot-prazdny.html?ref=njctse

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

https://mynovohrad.sme.sk/c/20733375/v-nevelkej-obci-sa-chystaju-prepisat-historiu.html?ref=njctse

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Tuhár

V obci Tuhár sa realizovala v decembri 2015  rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia, kde bolo vymenených a doplnených 81 kvalitných led lámp verejného osvetlenia, výložníky, káble verejného osvetlenia a rozvodná skriňa.

Tento projekt bol podporený Ministerstvom hospodárstva SR ako riadiacim orgánom pre Operačný program Konkurencia schopnosť a hospodársky rast kód výzvy KaHR-22VS-1501, na základe žiadosti o nenávratný finančný príspevok  od Obce Tuhár.

Výška schválenej dotácie bola 69 511,49 eur

 

Termín realizácie: 06/2015 - 12/2015

 

publicita informačná tabuľka

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Zvýšenie bezpečnosti občanov a majetku v obci Tuhár

Cieľom tohto projektu bolo zvýšiť bezpečnosť občanov a majetku obce Tuhár. Nainštalovali sme kamerový systém, ktorý bude zaznamenávať pohyb cudzích osôb v blízkosti obecného úradu a domu smútku ( cintorína). Celkovo je nainštalovaných 6 kamier v HD kvalite a je zabezpečené nepretržité nahrávanie.  Aktivita bola realizovaná ako prevencia pred kriminalitou a možnou škodou na majetku obce a občanov a tiež ochranu občanov. Proejkt sa realizoval v októbri 2015. 

 

Výška schválenej dotácie bola 3000,- eur

 

"Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality".

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.

 

-  propagácia Zvýšenie bezpečnsoti občanov a majetku v obci Tuhár 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Sobota, 22. September 2018
04:56:44