Obec Tuhár na základe samostatnej pôsobnosti podľa § 4 ods. 3 písm. c/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

vydáva

Dodatok č.1

k  všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2013

o poplatkoch za úkony a krátkodobé užívanie obecného majetku obce Tuhár

  1. V sadzobníku poplatkov sa mení bod 1. Vyhlásenie oznamu na sumu 2,- eur a 

v bode 4 a/ poplatok za kultúrny dom – podľa prílohy sadzobníka poplatkov zo dňa 5.12.2014

  1. Ostatné ustanovenia VZN a poplatky ostávajú nezmenené.

 

        

Tento dodatok č.1 k VZN prijalo Obecné zastupiteľstvo v Tuhári dňa 5.12.2014

Toto VZN nadobúda platnosť 15 - tým dňom od vyvesenie na úradnej tabuli a účinnosť od 1.1.2015

                                                                                                           Bc. Peter Čeman                                                                                                                                                

                                                                                                                         starosta obce

                                                                                    

Dodatok č.1 k VZN číslo 1/2013 o poplatkoch za úkony a krátkodobé užívanie obecného majetku obce Tuhár

  1. Návrh dodatku č.1. k VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Tuhár dňa 4.11.2014
    1. VZN schválilo Obecné zastupiteľstvo v Tuhári , dňa 4.3.2013,
    2. VZN číslo bolo vyhlásené na úradnej tabuli v obci na dobu 15 dní.
    3. Dodatok č.1 k VZN číslo 1/2013 nadobúda účinnosť od 1.1.2015

S A D Z O B N Í K    P O P L A T K O V

  1. Vysielanie v obecnom rozhlase jeden oznam /správa/

Vyhlásenie oznamu                      2.-        

vysielanie oznamu pre školy, dobrovoľné obč. združenia, významné životné jubileá, úmrtia, miestne podnikateľské organizácie, štátne orgány                                         zdarma

     2. Kopírovacie služby

a/ úradné listiny -  

   jednostranne A4                     1 strana               0,10

     3 . Prenájom hnuteľných vecí - inventár

a/ obrus                                       1ks                       0,50

     4. Prenájom nehnuteľných vecí – jednorázový

a/ poplatok za kultúrny dom

Sála + Vestibul

- letné obdobie :           - zárobková činnosť           30,-eur / deň

                                           - nezárobková činnosť       20,- eur/deň

- zimné obdobie :        - zárobková činnosť            60,-eur/deň

                                         - nezárobková činnosť         30,-eur/deň

V prípade dvoch akcií cez víkend rôznymi subjektmi sa platí plná suma bez ohľadu na zárobkovú alebo nezárobkovú činnosť.

V prípade konania spolupráce rôznych organizácií s obcou Tuhár sa náklady delia medzi obec a organizácie rovnakým dielom.  

Vestibul

- letné obdobie :             10,- Eur / deň

- zimné obdobie:             20,-eur /deň

b/ poplatok za dom smútku                

v deň pohrebu                10,-

každý začatý deň               3,-

V prípade objektívnych príčin, ktoré sa posudzujú osobitne, môže starosta obce ceny určené sadzobníkom znížiť a v ojedinelých prípadoch i odpustiť.