Všeobecne záväzné nariadenie

obce Tuhár

o držaní a vodení psov

č. 1 / 2014

___________________________________________________

         Obecné zastupiteľstvo v Tuhári na svojom zasadnutí dňa 3.11.2014, v súlade s ustanovením § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákonom č. 282/2002 Z.z. , ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, prijalo toto :

              všeobecne záväzné nariadenie o držaní a vodení psov

                                 na území obce Tuhár :

                                                                        Čl. 1

                                                            

                                                                     Účel nariadenia

         1/ Všeobecne záväzné nariadenie obce Tuhár /ďalej len nariadenie/ vymedzuje povinnosti chovateľov a držiteľov psov na území obce Tuhár a určuje spôsob ich evidencie.

         2/ Toto všeobecne záväzné nariadenie sa nevzťahuje na služobných psov používaných podľa potreby Policajného zboru SR, Väzenskej a justičnej stráže, Vojenskej polície, Železničnej polície, obecnej polície, psov používaných colnými orgánmi a poľnou strážou.

                                                                       Čl. 2

                                                        Všeobecné ustanovenia  

                                                

           1/ Chovať a držať psa na území obce Tuhár môže každá právnická a fyzická osoba, ktorá má v obci sídlo, alebo trvalý pobyt a ktorá je povinná, ak psa drží nepretržite viac ako 90 dní na území obce, prihlásiť do evidencie psov vedenej na obecnom úrade, kde mu bude pridelené evidenčné číslo.

           2/ Chovateľom a držiteľom psa môže byť osoba staršia ako 18 rokov, ktorá má spôsobilosť na právne úkony. Vlastniť je povolené i viac psov za predpokladu ich riadnej evidencie a platenia dane za psa. Chovatelia, ktorí majú odbornú spôsobilosť na chov, výcvik a obchodovanie so spoločenskými zvieratami a sú v evidencii orgánu ochrany zvierat musia dbať na to, aby nedošlo k ohrozeniu osôb a ich majetku.

 

           3/ Zvláštny pes pre účely tohto nariadenia je :          

            -          pes používaný súkromnými bezpečnostnými službami,

            -          pes poľovný,

            -          pes ovčiarsky,

            -          pes vodiaci,                                                               

            -    prípadne ďalšie psy uvedený v § 2 zákona č. 282/2002 Z.z.

             4/ Nebezpečný pes je každý pes, ktorý pohrýzol človeka bez toho aby bol sám napadnutý, alebo vyprovokovaný.

 

                                                      Čl. 3

                                             Povinnosti chovateľov a držiteľov psov

          

             1/ Chovateľ a držiteľ psa je povinný :

                - prihlásiť psa do evidencie psov vedenej na obecnom úrade

                - oznamovať obci skutočnosť, že pes pohrýzol človeka bez toho aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný,

                - oznamovať obci úhyn psa, alebo stratu psa,

                - označiť psa evidenčným číslom prideleným na obecnom úrade,

                 - zabezpečiť aby nedošlo k svojvoľnému uniknutiu psa na verejné priestranstvo s vykonaním  

                    náležitých  zábranných opatrení s osobitným zreteľom na psov chovných plemien, ktoré môžu 

                    spôsobiť škody na zdraví a majetku iných občanov,

             2/ Obec vydá držiteľovi psa evidenčnú známku, ktorou držiteľ preukazuje totožnosť psa. Odcudzenie, stratu alebo

                zničenie známky sa v lehote do 14 dní oznamuje na obecnom úrade, kde je pes evidovaný. Náhradnú známku

                vydá obec bez poplatku.  

             3/ Chovateľovi a držiteľovi psa sa zakazuje :

                 - nechať voľne pohybovať psa na verejnom priestranstve,

          

            4/ Držiteľ psa je povinný platiť miestnu daň za psa v súlade s prijatým všeobecne záväzným nariadením obce o     

                miestnych daniach.

                                                                    Čl. 4

                                                             Vodenie psa

 

         1/ Vodiť psa na vôdzke /vodítku/ mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môže len držiteľ alebo osoba oprávnená poverená držiteľom, ktorá je schopná ovládať psa v každej situácii a zabrániť ohrozeniu človeka, zvierat alebo majetku. Vodenie nebezpečného psa na verejnom priestranstve je možné len s náhubkom.

         2/ Voľný pohyb psov na verejných priestranstvách v obci sa zakazuje.      

         3/ Vstup so psom na vôdzke sa zakazuje :

-          do verejne prístupných miestností a zariadení / obchody, pohostinské zariadenia, úrady, autobusové zástavky, a pod./

-          na detské ihriská, do kostola a na pozemok okolo kostola

         4/ Osoba vodiaca psa je povinná bezprostredne odstrániť výkaly psa, ktorými znečistil verejné priestranstvo.            

         5/ Osoba vodiaca psa je povinná oznámiť osobe, ktorú pes pohrýzol meno a adresu držiteľa psa a obci skutočnosť, že pes bezdôvodne pohrýzol človeka.

                                                                    

                                                                       Čl. 5

                                                                 Priestupky

           1/ Nesplnenie ohlasovacích povinností voči obci určených týmto všeobecne záväzným nariadením a zverením vodenia psa osobe, ktorá nie je spôsobilá zabezpečiť jeho ovládnutie je priestupkom podľa § 7 ods. 1 a ods. 2 písm. a/ až c/ zákona č. 282/2002 Z.z. a páchateľovi môže obec uložiť pokutu do 165 €.          

         2/ Nepreukázanie totožnosti psa evidenčnou známkou a nerešpektovanie zákazu voľného pohybu psa resp. zákazu vstupu so psom a znečistenie verejného priestranstva je priestupkom podľa § 7 ods. 2 písm. d/ až f/ zákona č. 282/2002 Z.z. a páchateľovi môže obec uložiť pokutu do 65 €.

         3/ Za opakovaný priestupok možnou uložiť pokutu uvedenú v bode 1/,2/ do výšky dvojnásobku uvedených pokút

      

                                                                     Čl. 6

                                                    Záverečné ustanovenie

             Chovatelia a držitelia psov na území obce sú povinní vykonať opatrenia na zosúladenie súčasného stavu s podmienkami uvedenými v tomto všeobecne záväznom nariadení do 30 dní od účinnosti VZN.

 

                                                                 

                                                               Účinnosť

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňa 19.11.2014

               Bc. Peter Čeman

                                                                                                      starosta obce

 

 

 Návrh VZN bol vyložený na úradnej tabuli v súlade s § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, na pripomienkovanie obyvateľom obce dňa : 6.10.2014

Schválené nariadenie bolo vyložené na úradnej tabuli dňa : 4.11.2014

Zložené dňa :    5.12.2014