Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2013

o spôsobe náhradného zásobovania vodou, náhradnom odvádzaní odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok na   území   obce Tuhár

 

___________________________________________________________________________

 

        

 

         Obecné zastupiteľstvo v Tuhári   m e n í   a   d o p ĺ ň a prijaté Všeobecne záväzné nariadenie č.  3/2013 o spôsobe náhradného zásobovania vodou, náhradnom odvádzaní odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok na   území   obce Tuhár                    

                                            

I. schvaľuje zmenu a doplnenie VZN nasledovne :

 

  1. Čl. 1 Predmet úpravy – sa dopĺňa o písm. c) a znenie čl. je nasledovné :

Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) upravuje :

  1. Spôsob náhradného zásobovania vodou.
  2. Spôsob zneškodňovania obsahu žúmp podľa miestnych podmienok,

c)   Spôsob náhradného odvádzania odpadových vôd.

  1. Dopĺňa sa čl. 4 – Spôsob náhradného odvádzania odpadových vôd v znení :

          „Vzhľadom na skutočnosť, že v obci nie je vybudovaná verejná kanalizácia náhradné odvádzanie odpadových vôd sa zabezpečuje vývozom cisternami, alebo inými prepravnými prostriedkami oprávnených osôb.“

  1. Doterajšie číslovanie čl. 4, čl.5 a čl. 6.. sa mení na čl. 5, čl. 6 a čl. 7
  2. Ostatné ustanovenia VZN ostávajú nezmenené.

 

II. v y d á v a 

      zmenené a doplnené znenie VZN, ktoré tvorí prílohu uznesenia,

 

 

    V Tuhári, dňa 29.1.2014

                                                                                                       PeterČeman                                                                                                         starosta obce