Obecné zastupiteľstvo v Tuhári  na  základe § 6 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zák. č.   442/2002  Z. z.  o verejných vodovodoch a verejných  kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č.276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov,

                  v y  d  á  v  a   pre   územie  obce Tuhár toto

 

V Š E O B E C N E    Z Á V Ä Z N É    N A R I A D E N I E

č.  3/2013

                

o spôsobe náhradného zásobovania vodou a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok na   území   obce

Tuhár

 

 

 

 

 

Čl. 1

Predmet úpravy

 

      Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) upravuje :

  1. Spôsob náhradného zásobovania vodou.
  2. Spôsob zneškodňovania obsahu žúmp podľa miestnych podmienok.

 

                                                               Čl.  2

                                    Spôsob náhradného zásobovania pitnou vodou

 

        1. V obci Tuhár nie je zriadený verejný vodovod a z toho dôvodu pri vzniku mimoriadnych situácií /znečistenie studní, hygienické nariadenia a pod./,  starosta obce zabezpečí dodávku pitnej vody náhradným zásobovaním pitnou vodou. Dodávka pitnej vody náhradným zásobovaním sa zabezpečuje rozvozom cisternami alebo inými prepravnými prostriedkami vodárenských spoločností.

 

       2. Odberné miesta a miesta pristavenia cisterny s pitnou vodou :

- pred kultúrnym domom v Tuhári

      3. Čas a dobu pristavenia cisterny s pitnou vodou na mieste uvedenom v ods.2 oznámi obec a to miestnym rozhlasom, písomným oznámení na úradnej tabuli obce a na webovej adrese obce.

 

      4. Pri dodávke pitnej vody náhradným zásobovaním sa zabezpečuje dodávka pitnej vody v zníženom množstve. Minimálna potreba pitnej vody na núdzové zásobovanie pitnou vodou – je 15 litrov na osobu denne, v mimoriadne nepriaznivých podmienkach 5 litrov na osobu denne, najviac však na tri po sebe nasledujúce dni.

                                                                       Čl. 3

                                            Spôsob zneškodňovanie obsahu žúmp.

 

      1. V súvislosti s tým, že  obec Tuhár nemá  v súčasnosti vybudovanú verejnú kanalizáciu, obyvatelia obce, právnické osoby a fyzické osoby - podnikatelia  používajú na odvádzanie odpadových vôd žumpy. Vlastník resp. prevádzkovateľ žumpy je povinný vybudovať a prevádzkovať žumpu tak, aby nedochádzalo k únikom odpadových vôd zo žumpy do okolia a k ohrozovaniu alebo poškodzovaniu zdravia obyvateľov alebo životného prostredia. /Viď Prílohu č. 1/

 

      2. Vlastník resp. prevádzkovateľ žumpy  je povinný zabezpečiť vyprázdňovanie žumpy v intervaloch primeraných kapacite žumpy na vlastné náklady prostredníctvom oprávnených právnických alebo fyzických osôb.

 

      3. Obec Tuhár oznamuje vlastníkom a prevádzkovateľom žúmp na území obce, že najbližšou oprávnenou osobou, ktorá sa zaoberá vývozom a zneškodňovaním obsahu žúmp a septikov je :

Haldop s.r.o., Mašková 60, 985 11 Halič,

tel. 0905 505 858

a

Podnik služieb a výroby s.r.o., Dobroč 147, 985 53 Mýtna,

tel. 0905 270 533

 

          Vlastník a prevádzkovateľ žumpy má právo  objednať si zneškodnenie obsahu žumpy a septika inými oprávnenými právnickými alebo fyzickými osobami.

 

      4. Vlastník, resp. prevádzkovateľ žumpy je povinný predložiť na požiadanie kontrolnému orgánu obce Tuhár  doklad o spôsobe  zneškodnenia odpadových vôd zo žumpy.

 

 

                                                                       Čl. 4

               Práva a povinnosti odberateľov pitnej vody pri náhradnom zásobovaní

 

Odberateľ pitnej vody – obyvateľ obce - fyzická osoba, právnická osoba, fyzická osoba -podnikateľ

  1. majú právo pri náhradnom zásobovaní pitnou vodou  na odber pitnej vody v množstve

stanovenom v tomto VZN,

  1. sú povinní dodržiavať pokyny starostu obce a poverených zamestnancov obce pri odbere pitnej vody na odbernom mieste.

 

                                                                     Čl. 5

                                                            Sankcie

 

       1. Porušenie povinností a zákazu ustanoveného týmto všeobecne záväzným nariadením fyzickou osobou je priestupkom podľa § 48 Zákona č. 372/1990 Z. z o priestupkoch v znení neskorších  právnych predpisov, za ktorý môže obec uložiť pokutu do 33 €.

 

       2. Porušenie povinností a zákazu ustanoveného týmto všeobecne záväzným nariadením právnickou osobou a fyzickou osobou – podnikateľom je iným správnym deliktom, za ktorý môže obec podľa § 13 ods. 9 písm. a) zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov uložiť pokutu do výšky 6.638 €.

 

                                                           Čl. 6

                                          Záverečné ustanovenia

 

       1.Všeobecne záväzné nariadenie obce Tuhár o dočasnom obmedzení alebo o zákaze užívania pitnej vody v čase jej nedostatku a o spôsobe náhradného zásobovania vodou a   odvádzania odpadových vôd schválilo obecné zastupiteľstvo obce Tuhár na svojom zasadnutí dňa 18.11.2013

 

 

        2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15 dňom po jeho zverejnení na úradnej tabuli.

 

                                         V Tuhári dňa 19.11.2013

 

                                                                                             Peter Čeman  

                                                                                              starosta obce                                  

 

 

 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia bol vyvesený na úradnej tabuli v súlade s § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,  dňa 5.11.2013

 

Pripomienky k návrhu  neboli 

Schválené všeobecne záväzné nariadenie bolo vyhlásené vyložením

na úradnej tabuli dňa :19.11.2013

 

Všeobecne záväzné nariadenie bolo zložené dňa : 4.12.2013

 

Účinnosť nadobudlo dňom  :  1.1.2014

 

 

                                                                                                                             Príloha č. 1

 

  1. Žumpa je podzemná vodotesná nádrž bez odtoku, určená na zhromažďovanie odpadových vôd z domácností.
  2. Stavba žumpy musí zodpovedať príslušným všeobecne záväzným právnym predpisom a  technickým normám.
  3. Umiestnenie žumpy  na pozemku musí umožňovať prístup k žumpe za účelom jej vyprázdňovania a musí byť umiestnená tak, aby umožňovala výhľadové pripojenie stavby na verejnú kanalizáciu[1].
  4. Dno a steny žumpy musia byť vodotesné – nepriepustné, tak aby odpadová voda nepresakovala do okolitého prostredia a neznečisťovala ho.
  5. Prevádzkovateľ žumpy je povinný vybudovať a prevádzkovať žumpu tak, aby nedochádzalo k  únikom odpadových vôd zo žumpy do okolia a k ohrozovaniu alebo poškodzovaniu zdravia obyvateľov alebo životného prostredia.
  6. Najmenšia vzdialenosť žumpy od studne individuálneho zásobovania vodou musí zodpovedať  príslušnými slovenským technickým normám[2].

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [1] § 11 ods. 2 a 3 vyhl. MŽP SR č. 532/2002  Zb. ktorou sa ustanovujú podrob/nosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie

 

[2]  STN 75 6081, STN 75 6402, STN 75 5115