Obec Tuhár v súlade s ustanovením § 6 ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 7 ods.4, § 8 ods.2, § 12 ods.2 a 3, § 16 ods.2, § 17 ods. 2,3,4 a 6, § 20 ods.3, § 21 ods.2, § 103 ods.1 a 2 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, v znení neskorších predpisov,

 

 

v y d á v a

 

 

 

VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉ  NARIADENIE

 

 

o dani z nehnuteľností, miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné    odpady  a 

o podmienkach určovania a vyberania dane a miestneho poplatku  na území  obce Tuhár

 

 

 

č. 2 / 2013

 

 

 

                                         Ú V O D N É   U S T A N O V E N I E

                                                                       § 1

1/ Obecné zastupiteľstvo v Tuhári podľa § 11 ods.4 písm.d/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  r o z h o d l o, že v nadväznosti na § 98 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov,

z a v á d z a  s účinnosťou od 1. januára 2014 :

 

 

A/  m i e s t n e   d a n e : 

a/   daň z nehnuteľností ,

b/   daň za psa ,

c/   daň za užívanie verejného priestranstva,

d/   daň za ubytovanie,

 

B/  m i e s t n y   p o p l a t o k   za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

 

                       na kalendárny rok 2014 , ktorý je zdaňovacím obdobím.

 

          2/ Základné ustanovenia o zdaňovaní pozemkov, stavieb a bytov sú uvedené v druhej časti zákona č. 582/2004 Z.z.  o miestnych  daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, /ďalej len „zákon o miestnych daniach“/,  ktoré  upravujú  postavenie daňovníka dane z nehnuteľností, predmet dane z nehnuteľností, základ dane z nehnuteľností,  základné ročné sadzby dane z nehnuteľností, ktoré  môže  obec  týmto   všeobecne  záväzným  nariadením  zvýšiť  alebo  znížiť,  oslobodenie vybraných druhov pozemkov, stavieb a bytov a odpustenie resp. zníženie dane správcom dane, vznik a zánik daňovej povinnosti, povinnosť predkladania daňového priznania, rozhodnutie o vyrubení dane a platenie dane.

 

         3/ Základné ustanovenia o spôsobe zdaňovania ostatných miestnych daní, ktorých výpočet je uvedený v ods. 1 A, písm. b/, c/, d/, e/, f/,  tohto všeobecne záväzného nariadenia,  ktoré upravujú daňovníka, predmet dane a základe dane, sú  uvedené v tretej až siedmej časti „zákona o miestnych daniach“.

 

          4/  Základné  ustanovenia  o spôsobe  platenia  miestneho  poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktorý je stanovený v ods. 1 B, tohto všeobecne záväzného nariadenia, ktoré upravujú predmet poplatku, poplatníka, sadzbu poplatku, určenie a vyrubenie poplatku, sú uvedené v desiatej časti „zákona o miestnych daniach“.

 

 

                                                                PRVÁ ČASŤ

                                                   DAŇ  Z NEHNUTEĽNOSTÍ

 

         Daň z nehnuteľností zahŕňa :

a/ daň z pozemkov,

b/ daň zo stavieb,

c/ daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome

                                                                 

 

Čl. I

                                                   D A Ň   Z   P O Z E M K O V

 

                                                                         § 2

                                                               Predmet dane

 

           1/ Predmetom dane z pozemkov sú pozemky :

a/ orná pôda, vinice, ovocné sady, trvalé trávne porasty /TTP/,

b/ záhrady,

c/ zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy,

d/ lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy,

e/ stavebné pozemky,

 

           2/ Na zaradenie pozemku do príslušnej skupiny podľa druhu pozemku je určujúce zaradenie podľa katastra a pre lesné pozemky do kategórie lesa, je určujúci program starostlivosti o lesy.

 

                                                                         § 3  

                                                                  

                                                                  Základ dane

 

           1/  Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu orná pôda, vinice, ovocné sady a trvalé trávne porasty je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pôdy za 1 m2 uvedenej v prílohe č.1 zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

 

           2/ Základom dane z pozemkov pre lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy,  je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemku zistenej na 1 m2 podľa platných predpisov o stanovení všeobecnej hodnoty majetku.

 

           3/ Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu záhrada, zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy a stavebné pozemky je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemkov za 1 m2 uvedenej v prílohe č.2 zákona č. 582/2004 Z.z o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

                    

                                                                         § 4

Sadzba dane

 

 

   

          1/ Ročná sadzba dane z pozemkov uvedená v § 3 ods.1 tohto všeobecne záväzného nariadenia sa v celej obci určuje  podľa § 8 ods.2 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady/ takto:

 

 • za ornú pôdu, vinice, ovocné sady na 0,65% zo základu dane,

 

 • trvalé trávne porasty  je  0,80% zo základu dane

                                    

 • za záhrady, zastavané plochy a nádvoria a ostatné plochy  je  0,65% zo základu dane   

 

 •  za lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy na 1,0% zo základu dane,

 

 •  za stavebné pozemky na 0,54% zo základu dane,

 

 

 

         2/  Ročná sadzba za pozemky na ktorých bolo vydané povolenie dobývania ložiska    

              nevyhradeného nerastu 1,0% zo základu dane

 

 

 

Hodnota pozemku

 

 • hodnota pozemku – záhrady, zastavané plochy, nádvoria a ostatné plochy s výnimkou stavebných pozemkov sa stanovuje vo výške

1,32  eur/ 1 m2.

 

 •  hodnota pozemku  – stavebné pozemky sa stanovuje vo výške

13,27 eur za každý i začatý m2 pozemku.

 

 • hodnota  pozemku  -  orná pôda, vinice, ovocné sady sa stanovuje vo výške

0,1958 eur/m2

 

 • hodnota pozemku – lesné pozemky, na kt. sú hospodárske lesy sa stanovuje vo výške 0,04 eur/m2

 

 • hodnota pozemku  - trvale trávne porasty sa stanovuje vo výške

0,0341eur/m2

                                                             

Čl. II

                                                     D A Ň   Z O   S T A V I E B

                                                                         § 5

                                                                Predmet dane

            Predmetom dane zo stavieb sú všetky stavby na území obce, ktorých členenie je vymedzené v § 10 ods. 1 a 2 „zákona.

 

 

                                                                         § 6

                                                                Základ dane

 

          Základom dane zo stavieb je výmera zastavanej plochy – pôdorys stavby na úrovni najrozsiahlejšej nadzemnej časti stavby

                                                                         § 7

                                                                 Sadzba dane

  

                   1/ Ročná sadzba dane zo stavieb uvedená v § 4 ods.1 a 2 tohto všeobecne záväzného nariadenia sa v celej obci určuje podľa § 12 ods.2 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady/ takto:

 

a/ 0,07 € za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu  k hlavnej   

                stavbe,

b/ 0,07 € za stavby na poľnohospodársku produkciu,

 

c/ 0,20 € za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu,

 

d/ 0,20 € za samostatne stojace garáže, samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené   

               alebo používané na účely garážovania, postavené mimo bytových domov,

 

e/ 0,70 € za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu,   

               stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie,

 

f/ 0,70 € za stavby na ostatnú podnikateľskú a zárobkovú činnosť, skladovanie a  

               administratívu.

 

g) 0,50 € za ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až f).

 

 

 

 

                                                                     Čl. III

                                                         D A Ň   Z   B Y T O V

                                                                        § 8

                                                               Predmet dane

           Predmetom dane z bytov sú byty a nebytové priestory v bytových domoch na území obce.

                                                                         § 9

                                                                 Základ dane

           Základom dane z bytov je výmera podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru v bytovom dome.

 

                                                                       § 10

                                                                Sadzba dane

 

           1/ Ročná sadzba dane z bytov je 0,07 € za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru.

 

 

                                                                     Čl. IV

                  SPOLOČNÉ USTANOVENIA K DANI Z NEHNUTEĽNOSTÍ

                                                                        § 11

                                            Oslobodenie od dane a zníženie dane

            1/ Správca dane ustanovuje, že neposkytuje oslobodenie od dane z pozemkov, stavieb, bytov a nebytových priestorov /§ 17  zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

        

        

                                                                      § 12

Vznik a zánik daňovej povinnosti

 

          1/Vznik a zánik daňovej povinnosti platí podľa §18 písm. 1) a 2) zák. 582/2004

      

         

                                                              DRUHÁ ČASŤ

                                                 OSTATNÉ  MIESTNE DANE

 

                                                                    Čl. V

                                                         D A Ň   Z A  P S A

 

                                                                       § 13        

                                                                Predmet dane

 

           Predmetom dane je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou alebo právnickou

osobou na území obce.                                                                

                                                                       § 14

                                                                 Základ dane

 

           Základom dane je počet psov.

 

                                                                       § 15

                                                                 Sadzba dane

 

1/ Daň za jedného psa je  5,- €  ročne.

 

 

 

 

 

                                                                       § 16

                                                         Spoločné ustanovenia

         

           1/  Daňovník ohlasuje vznik daňovej povinnosti do 30 dní od nadobudnutia psa písomne spolu so zápisom do evidencie psov a v tej istej lehote zaplatí daň na zdaňovacie obdobie. Daňová povinnosť zaniká prvým dňom mesiaca po písomnom oznámení daňovníka, že nie je chovateľom alebo držiteľom psa.

 

           2/  Daň za psa v ďalších zdaňovacích obdobiach je splatná do 31. januára v hotovosti do pokladne, resp. peňažnou poukážkou na účet správcu dane. 

 

 

                                                                    Čl. VI

         D A Ň   Z A   U Ž Í V A N I E   V E R E J N É H O   P R I E S T R A N S T V A

 

 

                                                                       § 17        

                                                                Predmet dane

 

           1/ Predmetom dane je osobitné užívanie verejného priestranstva v obci za účelov výkonu predaja tovaru, resp. iné komerčné užívanie

 

 

                                                                       § 18

                                                                 Základ dane

 

Základom dane je užívanie verejného priestranstva.

 

                                                                       § 19

                                                                 Sadzba dane

      

           1/  Daň  je 3,- € za jedno predajné miesto a každý aj začatý deň osobitne užívaného verejného priestranstva.

 

                                                                       § 20

                                                         Spoločné ustanovenia

         

           1/  Daňovník  ohlasuje vznik daňovej povinnosti ihneď po začatí užívania verejného priestranstva a  daň sa platí  v hotovosti do pokladne správcu dane. 

                                                                      

                                                                    Čl. VII

 

                                            D A Ň   Z A  U B Y T O V A N I E

 

                                                                       § 21         

                                                                Predmet dane

           1/ Predmetom dane je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v zariadení poskytujúcom služby prechodného ubytovania – hotely, nocľahárne, rekreačné strediská, penzióny, ......................................... 

 

           2/ Daňovníkom je ubytovaná fyzická osoba, platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia poskytujúce prechodné ubytovanie. Daň za ubytovanie je splatná pri ubytovaní.

 

 

                                                                       § 22

                                                                 Základ dane

 

                 Základom dane je počet prenocovaní.

                                                                       § 23

                                                                Sadzba dane

      

                  Daň  je 0,50 € za každú osobu a prenocovanie.

 

                                                                       § 24

                                                       Spoločné ustanovenia

         

           1/  Platiteľ dane – prevádzkovateľ zariadenia je povinný viesť preukaznú evidenciu ubytovaných osôb na účely dane za ubytovanie, v ktorej uvedie okrem ceny za ubytovanie i výšku zaplatenej dane daňovníkom – ubytovanej osoby.

 

           2/  Platiteľ dane daň odvádza správcovi dane raz ročne a to k 31.1. nasledujúceho roka v hotovosti do pokladne  alebo na účet správcu dane.

 

 

                                                              TRETIA  ČASŤ

 

                                                                       Čl. X

     MIESTNY  POPLATOK  ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ  STAVEBNÉ 

                                                                    ODPADY

 

                                                                        § 25        

                                                             Predmet poplatku

 

           1/  Miestny poplatok sa platí za komunálne odpady /okrem elektroodpadov/ a drobné stavebné odpady vznikajúce na území obce.

 

           2/  Poplatníkom je :

 

 1. fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, alebo osoba, ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo užíva  nehnuteľnosti  uvedené v § 77 ods. 2 písm. a/ „zákona“ a slúžiace na prechodné ubytovanie a individuálnu rekreáciu. (ďalej len „poplatník za odpady“).
 2. právnická osoba oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť na území obce na iný účel ako na podnikanie,
 3. podnikateľ oprávnený užívať  alebo užíva nehnuteľnosť na území obce na účel podnikania,

 

          3/  Poplatník je vždy platiteľom poplatku. V prípade spoluvlastníctva k nehnuteľností je platiteľom poplatku spoluvlastníkmi určený zástupca, keď k určeniu zástupcu spoluvlastníkmi nedôjde, zástupcu určí obec. V spoločnej domácnosti poplatníkov môže plnenie povinností poplatníkov prevziať jeden z nich.

 

                                                                       § 26

                                                            Sadzba poplatku

      

             

 1. Sadzba miestneho poplatku je 0,022 eur za liter vyprodukovaného a odovzdaného KO a DSO pre všetkých poplatníkov.

 Pri určovaní sadzby miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady obec postupuje podľa § 79 „zákona“.

 1. Uvedená sadzba poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady platia v roku 2014

 

                                                                       § 27

                                                       Spoločné ustanovenia

         

           1/  Poplatník je povinný písomne ohlásiť vznik  povinnosti, platiť miestny poplatok do jedného mesiaca odo dňa vzniku resp. zániku poplatkovej povinnosti.  Pri ohlásení uvádza údaje uvedené v § 80 ods. 1 „zákona“.

 

 

 

         2/ Vo veciach miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady postupuje obec v súlade s ustanoveniami § 77 až § 83 „zákona“

 

    

                                                              ŠTVRTÁ ČASŤ

 

                                                                        Čl. XI

 

                                      SPOLOČNÉ  A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

K DANI Z NEHNUTEĽNOSTÍ, K MIESTNYM DANIAM  A  MIESTNEMU POPLATKU  

                      

                                                                         § 28

                         Daňové priznanie, ohlásenie daňovej a poplatkovej povinnosti                 

           1/   Daňové priznanie k dani z nehnuteľností je daňovník povinný predložiť správcovi dane do 31. januára zdaňovacieho obdobia, v prípade vzniku zmien zmenu ohlasuje písomne do 30 dní odo dňa vzniku skutočnosti rozhodujúcej na vyrubenie dane.

 

          2/  Oznamovacia povinnosť vzniku a zániku daňovej povinnosti k miestnym daniam je uvedená v príslušných spoločných ustanoveniach k jednotlivým daniam.

 

          3/ Oznamovacia povinnosť k vzniku resp. zániku povinnosti platiť miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je uvedená v tomto VZN v § 27 ods.1

 

                                                                       § 29            

                                          Vyrubovanie dane a miestneho poplatku

 

            1/ Vyrubenie dane z nehnuteľností vykoná správca dane každoročne so stavom

k 1. januáru zdaňovacieho obdobia jedným rozhodnutím.

 

            2/ Ostatné miestne dane sa nevyrubujú, platia sa správcovi dane pri ohlásení, resp. daň z osobitného užívania verejného priestranstva hneď pred začatím užívania v iných prípadoch po skončení užívania a ohlásení zániku daňovej povinnosti.

 

 

                                                                     § 30

                                                              Platenie dane

 

           1/ Vyrubená daň z nehnuteľností je splatná do 15 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o vyrubení dane resp. miestneho poplatku.

   

- v dvoch  splátkach, prvá splátka dane je splatná do 31.mája a druhá splátka do 30. septembra  

 

           3/ Vlastník nehnuteľnosti, ktorý v priebehu roka vydraží nehnuteľnosť, ktorá je predmetom dane z nehnuteľností, zaplatí pomernú časť ročnej dane za rok začínajúc mesiacom nasledujúcom po dni, v ktorom nehnuteľnosť v dražbe nadobudol.

 

 

                                                                   

                                                                     Čl. XII

 

                                                                       § 31

                                                      Záverečné ustanovenia

 

           1/  Správu dane z nehnuteľností, miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vykonáva obec.

 

           2/ V daňovom konaní a konaní o miestnom poplatku postupuje správca dane podľa zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní /daňový poriadok/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.

 

           3/ Obecné zastupiteľstvo obce Tuhár sa na tomto Všeobecne záväznom nariadení o dani z nehnuteľností, miestnych daniach, poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a podmienkach určovania a vyberania dane a miestneho poplatku na rok 2014  uznieslo dňa 18.11.2013

 

         4/ Dňom účinnosti tohto VZN sa ruší VZN č. 1/2012 o miestnych daniach na území

obce Tuhár zo dňa 17.12.2012

 

           5/ Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.1.2014

 

 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia bol vyvesený na úradnej tabuli v súlade s § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  dňa  05.11.2013

 

 

Schválené všeobecne záväzné nariadenie bolo  vyhlásené vyložením na úradnej tabuli a webovej stránke obce dňa :   19.11.2013

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie bolo zložené dňa : 4.12.2013

 

 

                                                                                                         Starosta obce Peter Čeman