Obec Tuhár na základe samostatnej pôsobnosti podľa § 4 ods. 3  písm. c/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

vydáva

 

 

Všeobecne záväzne nariadenie č. 1/2013

o poplatkoch za úkony a krátkodobé užívanie obecného majetku obce Tuhár

 

 

 

§ 1

1. Toto VZN upravuje poplatky za pracovné úkony vykonávané obecným úradom v Tuhári a poplatky za krátkodobý prenájom majetku obce.

2. Poplatníkom je právnická alebo fyzická osoba , ktorá dala podnet na spoplatňovaný úkon, v záujme ktorej bol takýto úkon vykonaný obcou Tuhár

3. Poplatky sa platia v hotovosti do pokladnice Obecného úradu v Tuhári. Úhrnný poplatok vyšší ako 166 € je možné zaplatiť aj bezhotovostným prevodom na účet obce alebo poštovou poukážkou.

4. Poplatky sa platia bez vyrubenia, sú splatné pri podaní a sú príjmom obce. Pri platení poplatku v hotovosti vydá obecný úrad potvrdenie o zaplatení poplatku.

 

§ 2

Predmet poplatkov

Predmetom poplatkov sú úkony vykonávané obcou a používanie majetku obce Tuhár, ktoré sú uvedené v sadzobníku poplatkov.

 

§ 3

Vymedzenie poplatkov

1. Obec Tuhár vyberá poplatky za úkony a poskytnutý majetok obce :

a) Poplatky za vyhlásenie v miestnom rozhlase,

b) Poplatky za kopírovanie,

c) Krátkodobý prenájom nehnuteľných vecí,

- kultúrny dom,

- dom smútku

2. Výška poplatkov je uvedená v sadzobníku poplatkov, ktorý tvorí nedeliteľnú prílohu tohto všeobecne záväzného nariadenia.

 

§4

Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Toto Všeobecne záväzné nariadenia prijalo Obecné zastupiteľstvo v Tuhári dňa 4.3.2013 uznesením č. 5/2013

2. Toto VZN nadobúda platnosť 15 - tým dňom od vyvesenie na úradnej tabuli a platnosť od 20.3.2013

 

Peter Čeman

starosta obce

 

VZN číslo 1/2013 o poplatkoch za úkony a krátkodobé užívanie obecného majetku obce Tuhár

1. Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Tuhár dňa 4.2.2013

2. VZN schválilo Obecné zastupiteľstvo v Tuhári , dňa 4.3.2013, uznesením číslo 5/2013

3. VZN číslo bolo vyhlásené na úradnej tabuli v obci na dobu 15 dní.

4. VZN číslo 1/2013 nadobúda účinnosť dňa 20.3.2013

 

 

 

 

 

 

S A D Z O B N Í K    P O P L A T K O V

  1. Vysielanie v obecnom rozhlase jeden oznam /správa/

 

Vyhlásenie oznamu                       3.-  

vysielanie oznamu pre školy, dobrovoľné obč. združenia, významné životné jubileá, miestne podnikateľské organizácie, štátne orgány                                         zdarma

2. Kopírovacie služby

a/ úradné listiny -

jednostranne A4                     1 strana                0,10

3 . Prenájom hnuteľných vecí - inventár

a/ obrus                                        1ks                       0,50

4. Prenájom nehnuteľných vecí – jednorázový

a/ poplatok za kultúrny dom

Sála + Vestibul

- letné obdobie :               20,-Eur / 1 deň

- zimné obdobie :             20,-Eur / 1 deň + 20,-Eur kúrenie/24 hod

Vestibul

- letné obdobie :              10,- Eur / deň

- zimné obdobie:             10,- Eur / deň + 10,- Eur kúrenie/24 hod

 

b/ poplatok za dom smútku

v deň pohrebu                 10,-

každý začatý deň               3,-

V prípade objektívnych príčin, ktoré sa posudzujú osobitne, môže starosta obce ceny určené sadzobníkom znížiť a v ojedinelých prípadoch i odpustiť.