Obecné zastupiteľstvo v Tuhári na základe úst. § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 39 zák. č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene s doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva pre územie obce Tuhár toto

Všeobecné záväzné nariadenie

o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území obce Tuhár

č. 2 / 2012

 

§ 1

Účel úpravy

1. Obec ustanovuje týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej aj „VZN") spôsob nakladania s komunálnymi odpadmi (ďalej aj „KO") a s drobnými stavebnými odpadmi (ďalej aj „DSO") podľa § 39 zákona o odpadoch, najmä spôsob zberu, zhromažďovania, prepravy a zneškodňovania komunálnych odpadov, spôsob separovaného zberu jednotlivých zložiek komunálnych odpadov (vrátane odpadov z obalov), spôsob nakladania s drobnými stavebnými odpadmi a elektroodpadmi z domácností, ako aj miesta určené na ukladanie týchto odpadov a na zneškodňovanie odpadov.

2. Obec zavedením systému zberu odpadov:

a) zabezpečuje zber a prepravu KO vznikajúcich na území obce za účelom ich zhodnotenia alebo zneškodnenia, v súlade so zákonom o odpadoch, vrátane zabezpečenia zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu KO a zabezpečenia priestoru, kde môžu občania odovzdávať oddelené zložky KO v rámci separovaného zberu,

b) zabezpečuje podľa potreby, najmenej dvakrát do roka, zber a prepravu objemných odpadov, na účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia a oddelene vytriedených odpadov z domácností s obsahom škodlivín.

3. VZN upravuje práva a povinnosti držiteľov KO a DSO, pôsobiacich na území obce a povinnosti oprávnenej osoby vo vzťahu k nakladaniu s KO a DSO v záujme zaistenia ochrany životného prostredia, bezpečnosti a zdravia občanov a dodržiavania čistoty a verejného poriadku na území obce.

4. Ustanovenia tohto VZN sú účinné na celom území obce Tuhár

 

§ 2

Vymedzenie základných pojmov

Vymedzenie základných pojmov je podľa § 2 zák. č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene s doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

§ 3

Spoločné ustanovenia

1. Na území obce Tuhár je zavedený množstevný zber komunálnych odpadov (KO) a drobného stavebného odpadu (DSO) nasledovne:

- separovaný zber oddelených zložiek KO - minimálne 1 x mesačne podľa schváleného harmonogramu,

- zber zmesového komunálneho odpadu - 1 x za 2 týždne podľa schváleného harmonogramu

- občania uskladňujú BRO výhradne vo svojich záhradách a vo svojich kompostoviskách, prípadne BRO je možné uložiť vo VOK vyhradenom obcou alebo na miesto vyhradené obcou

2. Vhodný objem zbernej nádoby ( plastového vreca ) a interval vývozu sa stanový

v „ Dohode o využívaní a vyučtovaní množstevného zberu KO a DSO"

3. Systém zberu KO a DSO v rozsahu ustanovenom týmto VZN je záväzný v celom katastrálnom území obce Tuhár a pre všetkých pôvodcov KO a DSO, pokiaľ v tomto VZN nie je určené inak.

4. Pôvodca KO a DSO je povinný nakladať alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade s týmto VZN (§ 39 ods. 5 zákona o odpadoch).

5. Ak ide o odpady z obalov, podmienky pre zabezpečenie ich zberu a zhodnotenia /recyklácie si vopred s obcou Tuhár v písomnej forme dohodne osoba, ktorá plní alebo ktorá pre iných zabezpečuje plnenie povinností podľa platného zákona o obaloch (tzv. povinné osoby a oprávnené organizácie podľa zákon č. 119/2010 Z.z. o obaloch).

6. Držitelia KO a DSO sú povinní:

a) zhromažďovať zmesový komunálny odpad do zberových nádob typu

– 110 lit., 120 lit., 240 lit. kuka nádoba, MOK, VOK,

-v prípade „chatárov" kukanádoby typu 110 lit., 120 lit., 240 lit., alebo plastové

vrecia označené obcou

b) z komunálneho odpadu vyzbierať a oddelene vytriediť jednotlivé vyseparovateľné zložky a to nasledovne :

- plasty do plastových vriec

- kovové obaly

- sklo do 1100 lit. MOK rozmiestnených po obci

- papier pevne zviazať do balíkov alebo do plastových vriec

- biologicky rozložiteľný odpad do vlastných kompostovísk, prípadne na miesta vyhradené obcou

c) zabezpečiť dostatočný počet zberných nádob na zmesový komunálny odpad, obstarať si zberné nádoby do osobného vlastníctva na vlastné náklady,

d) používať zberné nádoby typovo zodpovedajúce systému zberu KO v obci podľa tohto VZN,

e) zabezpečiť odpady pred ich odcudzením, znehodnotením alebo iným nežiaducim účinkom,

f) sprístupniť stojisko zberných nádob vozidlám zabezpečujúcim zber a prepravu odpadu,

g) dbať o to, aby zberná nádoba slúžila na zber vyčleneného odpadu a udržiavať ju v prevádzkyschopnom stave,

h) udržiavať čistotu a poriadok v stojiskách zberných nádob a v ich okolí.

i) poskytnúť pravdivé a úplné informácie súvisiace s nakladaním s KO a iným odpadom na výzvu obecného úradu s dokladom o skutočnom prevzatí odpadu oprávnenou osobou,

j) v prípade nedostatkov týkajúcich sa nakladania s KO a iným odpadom, vykonať nápravu uloženú obecným úradom v stanovenom termíne,

k) nakladať s nebezpečným odpadom podľa zákona o odpadoch

l) každá domácnosť a právnická osoba je povinná vlastniť minimálne jednu 110 lit. kuka nádobu, alebo väčšiu nádobu na zber KO a DSO

m) fyzická osoba ktorá využíva v obci nehnuteľnosť na rekreáciu alebo prechodné ubytovanie ( chatár ) je povinná:

1. vlastniť minimálne jednu 110 lit. kuka nádobu, alebo

2. si na obecnom úrade zabezpečiť plastové vrece ( vrecia ) označené obcou a použiť ho pri vývoze KO obvyklým spôsobom

7. Povinnosti oprávnenej osoby:

a) vyprázdňovať zberné nádoby v rozsahu a za podmienok dojednaných s držiteľom odpadov tak, aby nedošlo k hygienickým, bezpečnostným, ekologickým, požiarnym a iným závadám, príp. ku škode na majetku,

b) po vyprázdnení zberné nádoby umiestniť späť na stanovište a do stojiska,

c) raz ročne predložiť obci výkaz o množstve odpadov, s ktorými nakladal počas tohto obdobia, jeho druhovej skladbe, o spôsobe nakladania s týmto odpadom, o spôsobe jeho využitia (vrátane množstva vyseparovaného KO), úpravy alebo zneškodňovania, prípadne o inom spôsobe nakladania s týmito odpadmi,

d) zabezpečovať vývoz objemného odpadu v rozsahu a za podmienok uvedených v tomto VZN,

8. Umiestnenie zberných nádob:

a) zberné nádoby si vlastník alebo správca nehnuteľnosti umiestni prednostne na vlastnom pozemku, v prípade že to nie je možné, určí sa stanovište dohodou s obcou

b) zberné nádoby si vlastník alebo správca nehnuteľnosti po dobu nevyhnutnú na odvoz odpadu vyloží na chodník alebo iné prístupné miesto

9. Zakazuje sa :

a) uložiť alebo ponechať odpady mimo určené zberné nádoby,

b) odkladať do zberných nádob pre KO žeravý popol, výbušné predmety, stavebný odpad, kamenivo, vianočné stromčeky, uhynuté zvieratá, objemný odpad, chemické látky, látky znečistené olejovými a ropnými látkami a odpadmi vykazujúcimi iné chemické a fyzikálne nebezpečné vlastnosti,

c) zberné nádoby preplňovať, neprimerane zhutňovať ich obsah, alebo ich zapaľovať,

d) do zberných nádob pre triedené zložky odkladať iné druhy odpadov, než pre ktoré sú určené,

e) spaľovať odpady v tepelných zdrojoch, ktoré nie sú priamo určené k spaľovaniu odpadu,

f) zneškodňovať chemikálie, oleje, ropné látky a iné chemické látky s nebezpečnými vlastnosťami nepovoleným spôsobom,

10. Je neprípustné uložiť, alebo ponechať KO a DSO na inom mieste, ako na mieste na to určenom v súlade s týmto VZN a osobitným predpisom.

11. Vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti (teda aj stojiska) je povinný vykonať opatrenia na ochranu svojej nehnuteľnosti pred uložením odpadu v rozpore so zákonom o odpadoch a týmto VZN.

12. Vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti, ktorý zistí, že na jeho nehnuteľnosti bol umiestnený KO a DSO v rozpore s týmto VZN, alebo osobitnými predpismi, má povinnosť oznámiť to na obec, príp. ďalším orgánom príslušným konať vo veciach odpadového hospodárstva (Obvodný úrad životného prostredia).

13. Zneškodnenie KO a DSO, ktorý bol uložený v rozpore so zákonom o odpadoch a týmto VZN („čiernej skládky"), bude zabezpečené v zmysle § 18 zákona o odpadoch.

14. Iné nakladanie s KO a DSO sa prísne zakazuje. Zákaz sa nevzťahuje na:

a) organizované akcie triedeného zberu (zber papiera na školách a pod.)

b) zhodnocovanie vytriedených zložiek KO fyzickými osobami, napríklad odovzdávaním do zberní, ak tieto zložky nepochádzajú zo zberných nádob, ktoré sú súčasťou systému zberu KO.

 

§ 4

Zber, preprava a zneškodňovanie KO

1. Vykonávať zber, prepravu a zneškodňovanie KO na území obce môže len právnická alebo fyzická osoba, ktorá má na vykonávanie tejto činnosti s obcou uzatvorenú zmluvu (ďalej len oprávnená osoba).

2. Zber, preprava KO nesmie ohrozovať bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky nad primeranú mieru a bezpečnosť chodcov.

3. Povinnosti držiteľa KO prechádzajú na oprávnenú osobu, od prevzatia odpadu od držiteľa.

4. Každý pôvodca KO je povinný rešpektovať typ zbernej nádoby a stojiska, ktoré sú určené obcou.

5. Na území obce sú stanovené nasledovné typy zberných nádob pre KO:

- na zmesový KO: 110 lit., 120 lit., 240 lit.kuka nádoba,

prípadne 120 lit. plastové vrece označené obcou

- na separované zložky KO: 1100 lit. kontajner na sklo a 110 lit. plastové vrecia na

ostatné komodity

- na drobný stavebný odpad a biologicky rozložitelný odpad : VOK

6. Podrobnosti zberu, prepravy, zneškodňovania KO, podrobnosti triedenia a harmonogram vývozu sú upravené v zmluve s oprávnenou osobou a v § 3 ods. 1 tohto VZN

7. O zbere separovaných zložiek KO bude obec informovať držiteľov odpadu v obci obvyklým spôsobom /miestnym rozhlasom alebo na úradnej tabuli/.

 

§ 5

Zber, preprava a zneškodňovanie DSO

1. Zakazuje sa ukladať drobný stavebný odpad (DSO) do 110 l zberných nádob na zmesový komunálny odpad alebo vedľa nich.

2. Držitelia tohto odpadu sú povinní DSO počas realizácie prác zhromažďovať bezpečným spôsobom mimo verejného priestranstva, alebo na verejnom priestranstve výlučne na základe súhlasu obce s užívaním verejného priestranstva. Pri užívaní verejného priestranstva nesmie dôjsť k poškodeniu životného prostredia, nadmernému znečisteniu okolia a k ohrozeniu bezpečnosti a zdravia ľudí.

3. Držitelia DSO sú povinní odpad prednostne vytriediť na jednotlivé zložky : sklo, kovy, plasty, papier.

4. Odvoz a likvidácia DSO sa robí na vlastné náklady pôvodcu, alebo držiteľa odpadu, spôsobom a prostriedkami ustanovenými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

 

§ 6

Zber, preprava a zneškodňovanie objemného odpadu

1. Zhromažďovanie a preprava objemného odpadu sa uskutočňuje dvakrát ročne pre občanov – fyzické osoby. Pre tento účel obec zabezpečí u oprávnenej osoby rozmiestnenie veľkoobjemového kontajnerov na vhodnom mieste v obci, dohodne spôsob prepravy, zneškodnenie a intervaly vývozu. O mieste a dátume umiestnenia veľkoobjemového kontajnera bude obec informovať držiteľov odpadu v obci obvyklým spôsobom /miestnym rozhlasom a na úradnej tabuli

2. V prípade potreby zneškodniť objemný odpad mimo vyhlásených intervalov zberu, pôvodca si túto službu zabezpečí u oprávnenej osoby na vlastné náklady.

3. Obec zabezpečí informovanosť občanov o zbere objemného odpadu obvyklým spôsobom (obecným rozhlasom a na úradnej tabuli). V informácii uvedie najmä termíny, v ktorých bude veľkoobjemový kontajner rozmiestnený, druh odpadu, pre ktorý je určený, miesto rozmiestnenia v obci a pod.

4. Objemný odpad bude zneškodňovaný na skládke TKO.

 

§ 7

Zber, preprava biologicky rozložiteľných odpadov (BRO)

1. Každý pôvodca je povinný triediť BRO oddelene od iných zložiek KO.

2. Držiteľ BRO zo záhrad a priľahlých pozemkov zabezpečí jeho zhodnotenie v priestoroch svojho pozemku kompostovaním. Na požiadanie je možné pristavenie veľkoobjemových kontajnerov na náklady držiteľ BRO.

 

§ 8

Zber, zhodnocovanie a spracovanie vytriedených odpadov

1 Separácia odpadov je delenie odpadov podľa druhov, alebo oddeľovanie zložiek odpadov, ktoré možno po oddelení zaradiť ako samostatné druhy odpadov.

Obyvatelia obce, FO, PO, vlastníci alebo správcovia nehnuteľností, organizácie, úrady, obchody a pod. na území obce Tuhár sú povinné zapojiť sa do systému separovaného zber zavedeného obcou.

2 Separovaný zber je zabezpečovaný zberom do plastových vriec.

3 Frekvencia vývozu je min. 1 x mesačne obcou alebo organizáciou poverenou zberom podľa schváleného harmonogramu. U kovov, textilu a elektrozariadení je vývoz podľa potreby.

 

§ 9

Kal zo septikov

1. Majitelia septikov, resp. ich iní užívatelia ako nájomcovia, správcovia a pod., sú povinní zabezpečiť na vlastné náklady zneškodňovanie kalov prostredníctvom oprávnenej organizácie, ktorá má na túto činnosť oprávnenie minimálne však 1 x za rok.

2. Každý majiteľ septika je povinný viesť po dobu 3 rokov evidenciu a uschovávať doklady o zabezpečení vývozu kalu zo septika oprávnenou osobou a o jeho bezpečnej likvidácii na určenom mieste. Porušenie tejto povinnosti je priestupkom podľa ustanovenia § 80 ods. 1 písm. b) zákona o odpadoch.

3. Zakazuje sa na území obce zneškodňovať odpad zo septikov iným spôsobom ako je uvedené v tomto nariadení

 

§ 10

Zber, preprava a zneškodňovanie odpadov s obsahom škodlivín

1. Držiteľ odpadu je povinný z komunálneho odpadu vytriediť nebezpečný odpad, ukladať a pripraviť ho na odovzdanie pracovníkom zmluvne oprávnenej osoby pri ich zvoze. Jedná sa o nasledovné zložky KO, kategorizované ako nebezpečné odpady z domácností :

- opotrebované batérie a akumulátory

- vyradené elektrické a elektronické zariadenia

- žiarivky a odpad obsahujúci ortuť.

2. Zber takéhoto odpadu zabezpečí obec 2 x ročne prostredníctvom zmluvnej oprávnenej organizácie.

3. O zbere nebezpečných odpadov bude obec informovať držiteľov odpadu v obci obvyklým spôsobom /miestnym rozhlasom a na úradnej tabuli

 

§ 11

Priestupky a pokuty

1. Priestupku v zmysle tohto VZN sa dopustí ten kto:

a) sa nezapojí do zberu,

b) zneškodní KO a DSO alebo zhodnotí odpad v rozpore s týmto VZN,

c) uloží odpad na iné miesto, než na miesto určené obcou v tomto VZN,

d) si nesplní oznamovaciu povinnosť v zmysle zákona o odpadoch (§ 18 ods.6),

e) neposkytne obci požadované údaje (§ 39 ods. 9 zákona o odpadoch).

2. Za priestupky podľa ods. 1 možno uložiť pokutu až do výšky 165 eur.

3. Za porušenie tohto VZN možno v blokovom konaní uložiť pokutu do výšky 33 eur.

4. Starosta obce môže uložiť právnickej osobe, alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie pokutu do výšky 6 638 eur, ak poruší povinnosti vyplývajúce z tohto VZN (§ 13 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov).

5. Výnosy z pokút sú príjmom rozpočtu obce a sú účelovo viazané na zlepšenie odpadového hospodárstva obce (predchádzanie a obmedzovanie vzniku odpadov, zvýšenie účinnosti triedenia odpadov alebo zlepšenie technického a technologického vybavenia pre odpadové hospodárstvo obce).

6. Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto VZN a prerokovávanie priestupkov proti tomuto VZN vykonáva obec.

7. Priestupky podľa § 80 ods.1 písm.a) až c) a f) zák. č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov prejednáva obec.

8. Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahujú všeobecné právne predpisy a to zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

 

§ 12

Prechodné ustanovenia

1. Týmto VZN nie sú dotknuté povinnosti fyzických osôb, právnických osôb a fyzických osôb oprávnených na podnikanie, vyplývajúce z osobitných predpisov.

2. Pokiaľ v tomto VZN nie je uvedené inak, platia ustanovenia zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o odpadoch") a zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady.

 

§ 13

Záverečné ustanovenia

1/ Obecné zastupiteľstvo obce Tuhár sa na tomto všeobecne záväznom nariadení o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území obce Tuhár sa uznieslo dňa 14.12.2012

2/ Dňom účinnosti tohto VZN sa ruší VZN č. 3/2011 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom zo dňa 14.2.2011

3/ Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.1. 2013

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia bol vyvesený na úradnej tabuli v súlade s § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, dňa 26.11.2012

Pripomienky k návrhu neboli

Schválené všeobecne záväzné nariadenie bolo vyhlásené vyložením na úradnej tabuli a webovej stránke obce dňa : 17.12.2012

Všeobecne záväzné nariadenie bolo zložené dňa : 31.12.2012

 

DOHODA

o využívaní a vyúčtovaní množstvového zberu za komunálne odpady /KO/ a drobné stavebné odpady /DSO/.

 

POPLATNÍK /fyzická osoba/ :

Meno a priezvisko: .............................................................................................................

Dátum narodenia, rodné číslo: ...........................................................................................

Trvalý resp. prechodný pobyt: ...........................................................................................

POPLATNÍK /právnická osoba, podnikateľ/:

Obchodné meno /názov/ : ..................................................................................................

Sídlo firmy alebo miesta podnikania /adresa nehnuteľnosti/:............................................

............................................................................................................................................

IČO: ...............................DIČ.......................................telefón: .........................................

Meno a priezvisko konateľa /zástupcu/: ............................................................................

a

OBEC TUHÁR

985 12 Tuhár č. 56, IČO: 00316482, DIČ: 2021251034

prostredníctvom vývozcu MEPOS, s.r.o. Lučenec, Fiľakovská cesta 292,984 01 Lučenec,

IČO : 31595758, DIČ: 2020465095

uzatvárajú v zmysle platného VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO

túto dohodu na dobu neurčitú.

dohodu o vývoze zmene vývozu ukončení vývozu

na rok ................... Čiarový kód nádob: ............................................................................

zberných nádob využívaných pre účely množstvového zberu komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov na území Obce Tuhár nasledovne:

Adresa

umiestnenia

zbernej nádoby

Objem

zbernej

nádoby

Počet

nádob

Frekvencia

vývozu

Sadzba

poplatku v

euro/liter

Výška

poplatku

Celková

výška

poplatku

             

Doplatok/preplatok

za minulý rok

           

Spolu:

           

v Tuhári dňa ..................................                        v Tuhári dňa ..........................................

.......................................................                         .................................................................

poplatník                                                            Peter Č e m a n, starosta obce

dohodu o vývoze zmene vývozu  ukončení vývozu

 

na rok: ..................Čiarový kód nádob: ...........................................................................

zberných nádob využívaných pre účely množstvového zberu komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov na území obce Tuhár nasledovne:

Adresa

umiestnenia

zbernej nádoby

Objem

zbernej

nádoby

Počet

nádob

Frekvencia

vývozu

Sadzba

poplatku v

euro/liter

Výška

poplatku

Celková

výška

poplatku

             

Doplatok/preplatok

za minulý rok

           

Spolu:

           

v Tuhári dňa ...............................                                        v Tuhári dňa ....................................

....................................................                                         ..........................................................

poplatník                                                                     Peter Č e m a n, starosta obce

dohodu o vývoze zmene vývozu ukončení vývozu

 

na rok: ..................Čiarový kód nádob: ...........................................................................

zberných nádob využívaných pre účely množstvového zberu komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov na území obce Tuhár nasledovne:

Adresa

umiestnenia

zbernej nádoby

Objem

zbernej

nádoby

Počet

nádob

Frekvencia

vývozu

Sadzba

poplatku v

euro/liter

Výška

poplatku

Celková

výška

poplatku

             

Doplatok/preplatok

za minulý rok

           

Spolu:

           

v Tuhári dňa ...............................                                        v Tuhári dňa ....................................

....................................................                                         ..........................................................

poplatník                                                                     Peter Č e m a n, starosta obce