DODATOK K VZN č. 1/2010 O MIESTNYCH DANIACH

NA ÚZEMÍ OBCE TUHÁR

 

 

 

zo dňa 05.12.2011

 

 

VZN č. 1/2010 sa v článku III. Daň za vývoz komunálneho odpadu mení nasledovne:

 

V bode l/ ročný poplatok za vývoz komunálneho odpadu sa stanovuje vo výške

9,-  eur na jedného občana ročne. /občania s trvalým a prechodným pobytom v obci./

 

OZ v Tuhári schválilo v obci mimoriadny vývoz komunálneho odpadu v termínoch mimo riadneho harmonogramu vývozu KO a to 27. júna 2012, 25.júla 2012 a 22 augusta 2012  . V týchto termínoch si môžu dať vyviezť odpad občania, ktorým nebude postačovať riadny  vývoz KO.

 

Mimoriadny vývoz bude spoplatnený osobitne a to sumou 2,- eurá za jeden vývoz , a zúčtovaný bude jednorázovo po všetkých mimoriadnych vývozoch v danom roku.

 

Návrh dodatku k VZN bol vyvesený na úradnej tabuli 20.11.2011.

Zvesený z tabule : 5.12.2011.

Schválený OZ v Tuhári bol 5.12.2011 a znova vyvesený na úradnej tabuli do 31.12.2011.

 

Dodatok nadobúda účinnosť dňom 01.01.2012.

 

 

 

 

Peter Č e m a n

starosta obce