T U H Á R

OBEC  TUHÁR

Tuhár 56, 985 12 Tuhár, okres Lučenec 

 

Obec Tuhár  na  základe  ustanovenia  §  6  ods.  1  zákona      SNR  č. 369/90 Zb.  o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade s § 26 ods.3 písm. a) bod 6 zákona NR SR č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami vydáva :

VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉ  NARIADENIE  Č. 4/2011

O povinnosti vypracovať a aktualizovať

povodňový plán záchranných prác

Čl. 1

Úvodné ustanovenia

Účelom  tohto  všeobecne  záväzného  nariadenia  je  uloženie  povinnosti  vypracovať a aktualizovať  povodňový  plán  záchranných  prác  právnickej  osobe  a fyzickej  osobe  – podnikateľovi, ktorej objekt môže byť postihnutý povodňou.

Čl. 2

Základné pojmy

1. Povodňový  plán  záchranných  prác je  organizačný  dokument  vypracovaný  v   zmysle zákona  NR  SR  č.  7/2010  Z.z.  o ochrane  pred  povodňami  a vyhlášky  Ministerstva životného  prostredia  SR  č.  261/2010  Z.z.  ktorou  sa  ustanovujú  podrobnosti  o obsahu  povodňových plánov a postup ich schvaľovania.

2. Inundačné  územie je  územie  priľahlé  k vodnému  toku,  zaplavované  vyliatím  vody  z koryta ( §46 zákona NR SR č. 364/2004 Z.z. o vodách v platnom znení a §20 zákona NR SR č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami ).

3. Pobrežný pozemok je pozemok do 10 m od brehovej čiary vodohospodársky významného  vodného  toku  a pri  drobných  vodných  tokoch  do  5 m  od  brehovej  čiary  (  §49  zákona NR SR č. 364/2004 Z.z. o vodách v platnom znení ).

Čl. 3

Uloženie povinnosti

1. Povodňové  plány  záchranných  prác  sú  povinné  vypracovať  a aktualizovať  všetky     právnické  osoby  a fyzické  osoby  –  podnikatelia,  ktorých  objekty  môžu  byť  postihnuté povodňou  ( §26 ods. 3 písm. 6 zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami).  Jedno  vyhotovenie sú povinní predložiť Obci Tuhár

2. V katastrálnom  území Obce Tuhár  môžu  byť  postihnuté  povodňou    objekty  nachádzajúce  sa  na  pobrežných  pozemkoch  a  v inundačnom  území  vodného toku Tuhársky potok

3.  Povodňové plány sa každý rok preskúmavajú, podľa potreby aktualizujú a každoročne do 31. júla predkladajú obci / mestu / ( §3, ods. 8 vyhlášky  Ministerstva životného  prostredia  SR  č.  261/2010  Z.z.  ktorou  sa  ustanovujú  podrobnosti  o obsahu  povodňových plánov a postup ich schvaľovania ). Zmeny podstatného významu sa  zapracujú do povodňových plánov bezodkladne  ( §10 ods.4  zákona NR SR  č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami ).

 

Čl. 4

Obsah povodňového plánu

Obsah  povodňového  plánu  právnických  a fyzických  osôb  –  podnikateľov  na  území  obce / mesta / ustanovuje vyhláška Ministerstva životného prostredia SR  č. 261/2010 Z.z. v prílohe č. 4.

 

Čl. 5

Záverečné ustanovenia

 

1.  Na  tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo  v Tuhári na svojom zasadnutí dňa 30.6.2011 svojim uznesením č 6 / 2011

2.  Toto nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od jeho vyhlásenia.

Peter Čeman

starosta obce

Vyvesené :                   14.6.2011

Schválené:                    30.6.2011

Vyhlásené:                    30.6.2011

Nadobúda účinnosť:     15.7.2011