Obec Tuhár

na základe § 6 ods. 1), § 11 ods. 4) písm. a) zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení

neskorších predpisov a § 9 ods. 1) zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí v znení neskorších

predpisov, vydáva

Zásady hospodárenia s majetkom Obce Tuhár

V súlade s § 11 ods. 4) písm. a) zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 9 ods. 1) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov Obecné zastupiteľstvo určuje tieto Zásady hospodárenia s majetkom Obce Tuhár (ďalej len Zásady).

I. časť

Základné ustanovenia

§ 1

1. Obec Tuhár je právnická osoba, ktorá za podmienok stanovených v príslušných právnych predpisoch a v týchto Zásadách samostatne hospodári s vlastným majetkom.

2. Obecné zastupiteľstvo v Tuhári v zmysle § 11 ods. 4 písm. a) zákona NR SR č. 369/90 Zb. v znení neskorších predpisov, určuje zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Obce a s majetkom štátu, dočasne prenechaným do hospodárenia Obce, schvaľuje najdôležitejšie úkony, týkajúce sa tohto majetku a kontroluje hospodárenie s ním.

3. Starosta Obce, v zmysle § 13 ods. 5) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, je štatutárnym orgánom v majetkoprávnych vzťahoch Obce.

 

Majetok Obce

§ 2

 

1. Majetkom Obce sú veci vo vlastníctve Obce, vrátane finančných prostriedkov, majetkové práva Obce a majetkové práva právnických osôb založených, alebo zriadených Obcou.

2. Majetok Obce tvoria :

a) veci, ktoré prešli do vlastníctva Obce na základe zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení noviel,

b) ďalšie veci a súvisiace majetkové práva, ktoré Obec získa pri hospodárení s vlastným

majetkom, v rámci svojej činnosti, pri plnení úloh vyplývajúcich zo zákona č. 369/1990 Zb. o

obecnom zriadení v znení neskorších noviel,

c) pohľadávky a iné majetkové práva,

d) veci získané Obcou na základe ďalších právnych predpisov.

 

Ďalšie spôsoby nadobúdania vecí do majetku Obce

§ 3

 

Obec Tuhár, okrem majetku, ktorý prešiel z vlastníctva štátu do vlastníctva Obce podľa zákona č. 138/91 Zb. v znení neskorších predpisov, môže nadobudnúť ďalší majetok kúpou, darom, rozhodnutím orgánu štátu, podľa osobitných predpisov (napr.: zákon č. 233/1995 Z.z. v planom znení, zákon č. 527/2002 Z.z. v platnom znení) a vlastnou investičnou a podnikateľskou činnosťou.

 

§ 4

 

1. Obec vykonáva úkony súvisiace s hospodárením s hnuteľným a nehnuteľným majetkom Obce

(ďalej len „majetkom“), a to najmä:

a) prenajíma, vypožičiava majetok,

b) predáva svoj majetok, resp. kupuje majetok od iných subjektov,

c) podniká so svojím majetkom,

d) zveruje svoj majetok do správy Obcou zriadeným príspevkovým a rozpočtovým

organizáciám, a spoločnostiam s majetkovou účasťou Obce tuhár.

e) uzatvára zmluvu o výkone správy svojho majetku s obchodnou spoločnosťou alebo

inou právnickou osobou,

f) vkladá svoj majetok do obchodných spoločností, alebo zo svojho majetku zakladá

inú právnickú osobu,

g) prijíma úver, preberá dlh, poskytuje návratnú finančnú výpomoc, odpúšťa

pohľadávky, zakladá majetok pre zriadenie záložného práva.

2. Majetok, ktorý Obec nadobudla z majetku SR podľa § 2b ods. 1 zákona č. 447/2001 a slúži na

výchovno-vzdelávací proces v oblasti vzdelávania a výchovy a činnosti s nimi bezprostredne súvisiace1 a na zabezpečenie sociálnej pomoci a zdravotnej starostlivosti môže zveriť do správy Obcou zriadeným príspevkovým alebo rozpočtovým organizáciám, a spoločnostiam s majetkovou účasťou Obce Tuhár.

3. Obec je povinná zachovať účelové určenie majetku, ktorý nadobudlo z majetku SR na výchovnovzdelávací proces v oblasti vzdelávania, výchovy a činnosti s nimi bezprostredne súvisiace1 a na zabezpečenie sociálnej pomoci a zdravotnej starostlivosti. Na tento majetok nemožno zriadiť záložné právo2 ani zabezpečovací prevod práva3, uskutočniť výkon rozhodnutia, konkurzné konanie a vyrovnacie konanie podľa osobitných zákonov4.

4. Povinnosť zachovať účelové určenie podľa ods. 3) sa končí na základe rozhodnutia Obecného zastupiteľstva z dôvodov uvedených v § 7a ods. 2 písm. a) až d) zákona č. 138/91 Zb. v znení neskorších predpisov.

5. Obec môže vypožičiavať len svoj hnuteľný majetok, a to len vo výnimočných prípadoch, o ktorých rozhodne Obecné zastupiteľstvo.

 

§ 5

 

Vec5 môže byť v spoluvlastníctve Obce a inej právnickej alebo fyzickej osoby. Spoluvlastnícke vzťahy sa riadia príslušnými ustanoveniami osobitného právneho predpisu6.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

1 - zákon č. 29/84 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších

predpisov a zákon NR SR č. 279/93 Z.z. o školských zariadeniach v znení neskorších predpisov

2 - § 151a – 151m Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov

3 - § 553 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov

4 - napr. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov, Zákon NR SR č. 233/95 Zz o

súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti v znení neskorších predpisov a Zákon č. 328/91 Zb o konkurze a

vyrovnaní v znení neskorších predpisov

5 - §§ 118 – 121 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov

6 - §§ 136 – 142 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov

§ 6

 

1. Obec môže svoj majetok vložiť ako vklad do obchodnej spoločnosti7 alebo môže zo svojho majetku založiť inú právnickú osobu. Majetok Obce, ktorý nie je predmetom vkladu môže byť obchodnej spoločnosti prenajatý.

2. Obec môže uzavrieť zmluvu o výkone správy svojho majetku s obchodnou spoločnosťou alebo s inou právnickou osobou , ktorá musí obsahovať najmä účel využitia majetku, čas trvania výkonu správy, práva a povinnosti zmluvných strán, vrátane práva obce odstúpiť od zmluvy na základe rozhodnutia Obecného zastupiteľstva z dôvodov uvedených v § 16 týchto Zásad.

3. Nakladanie s majetkom podľa ods. 1 a 2 schvaľuje Obecné zastupiteľstvo.

 

§ 7

 

1. Pôsobnosť valného zhromaždenia obchodných spoločností, v ktorých je Obec jediným

spoločníkom8, alebo jediným akcionárom9, sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka (§ 190 a § 162 ods.1), Zákona o obecnom zriadení (§ 13 ods. 5) a Občianskeho zákonníka (§ 20) v znení neskorších predpisov.

2.Pôsobnosť valného zhromaždenia v zmysle vyššie uvedených predpisov vykonáva starosta Obce.

3. Starosta Obce pri výkone právomoci valného zhromaždenia v obchodných spoločnostiach so

100 %-nou majetkovou účasťou Obce rozhodne po predchádzajúcom schválení Obecného zastupiteľstva :

a/ o prevode vlastníctva nehnuteľného majetku s výnimkou prevodu bytov podľa

Zákona č. 182/93 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov,

b/ o všetkých peňažných a nepeňažných vkladoch do obchodnej spoločnosti, do družstva alebo

združenia,

c/ o uzatvorení nájomnej zmluvy na prenájom majetku na dobu dlhšiu ako 1 rok.

 

§ 8

 

1. Obec môže zveriť svoj majetok do správy rozpočtovej organizácii10 alebo príspevkovej organizácii10, ktorú zriadilo podľa osobitného predpisu. Všetky právne úkony spojené s nakladaním majetku Obce musia mať písomnú formu inak sú neplatné.

2. Pod správou obecného majetku sa rozumie oprávnenie majetok Obce držať, užívať, brať úžitky a nakladať s ním v súlade so zákonom11 a týmito zásadami.

3. Zriadenie rozpočtovej alebo príspevkovej organizácie resp. zverenie majetku do správy týmto

organizáciám schvaľuje Obecné zastupiteľstvo.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

 

7 - §§ 56 – 220 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

8 - § 132 Zákona č. 513/91 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

9 - § 190 Zákona č. 513/91 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

10 - Zákon č. 523/04 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov

11 - Zákon č. 138/91 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 

§ 9

 

Orgány Obce a organizácie hospodáriace s majetkom Obce a majetkom v štátnom vlastníctve, ktorý bol Obci zverený, sú povinné tento majetok zveľaďovať, chrániť, zhodnocovať a hospodáriť s majetkom v prospech rozvoja obce, jeho občanov, ochrany a tvorby životného prostredia.

Sú povinné najmä :

a/ udržiavať a užívať majetok,

b/ chrániť majetok pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím,

c/ používať všetky právne prostriedky na ochranu majetku vrátane včasného uplatňovania svojich práv alebo oprávnených záujmov,

d/ viesť majetok v predpísanej evidencii12

 

II. časť

Postup pri zriaďovaní príspevkovej a rozpočtovej organizácie Obce

§ 10

 

Príspevkovú alebo rozpočtovú organizáciu zriaďuje Obec Tuhár zriaďovacou listinou, ktorú schvaľuje uznesením Obecného zastupiteľstvo. Zriaďovacia listina musí obsahovať vecné a finančné vymedzenie majetku zvereného do správy.

 

 

§ 11

 

Na návrh starostu Obecného zastupiteľstvo menuje riaditeľa príspevkovej a rozpočtovej organizácie obce.

 

§ 12

 

V lehote 15 dní odo dňa zriadenia príspevkovej alebo rozpočtovej organizácie uzatvorí Obec s príspevkovou alebo rozpočtovou organizáciou zmluvu o zverení majetku do správy a zabezpečí zápis správy majetku na správe katastra.

 

III. časť

Právne postavenie príspevkovej alebo rozpočtovej organizácie Obce

§ 13

 

Príspevkové alebo rozpočtové organizácie Obce sú právnické osoby13 Obce. Rozpočtové organizácie sú svojimi príjmami a výdavkami napojené na rozpočet Obce, príspevkové organizácie sú napojené na rozpočet Obce príspevkom alebo odvodom.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

 

12 - Zákon č. 431/2002 Z.z.. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

13 - § 18 a nasledujúcich Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpis

 

§ 14

 

Príspevkové organizácie môžu vykonávať podnikateľskú činnosť nad rámec svojej hlavnej činnosti len so súhlasom zriaďovateľa. Súhlas udeľuje starosta po prerokovaní v Obecnom zastupiteľstve.

 

§ 15

 

Obec je oprávnená príspevkové alebo rozpočtové organizácie kontrolovať.

 

§ 16

 

1. Odňať správu majetku príspevkovej organizácie, rozpočtovej organizácie zriadenej Obcou alebo odňať výkon správy obchodnej spoločnosti alebo inej právnickej osoby, možno len pri jej zlúčení, splynutí alebo rozdelení, pri likvidácii, ďalej v prípade keď majetok neslúži správcovi na plnenie úloh v rámci predmetu činnosti, pri organizačných zmenách, pri transformácii ako aj v prípadoch, keď je to z hľadiska rozvoja obce z vážnych dôvodov potrebné. O odňatí správy majetku a výkonu správy majetku rozhoduje Obecné zastupiteľstvo.

2. Na odňatie správy majetku a výkonu správy majetku Obce sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.

 

IV. časť

Prenajímanie majetku Obce

§ 17

 

1. Obec a príspevkové alebo rozpočtové organizácie hospodáriace s majetkom Obce (hnuteľný,

nehnuteľný) môžu majetok prenajať právnickým alebo fyzickým osobám na základe zmluvy o nájme14.

 

2. Majetok, ktorý Obec získala na základe zákona 447/2001 Z.z. a bol zverený do správy rozpočtovej organizácie, môže byť prenajatý ak o ňom rozhodol štatutárny orgán Obce, že je prebytočný a vydá o tom písomné rozhodnutie, že sa jedná prechodne o prebytočný majetok, ktorý v budúcnosti môže byť využívaný na plnenie úloh školy. Účel nájmu však musí súvisieť s činnosťou školského zariadenia (výchova, vzdelávanie, šport, výskum, lekárske ambulancie, školské bufety, školnícke byty ..........)

Takýto majetok môže byť dočasne prenechaný do nájmu alebo krátkodobo prenajatý (v čase mimo výchovno-vzdelávacieho procesu, prípadne v čase prázdnin) za odplatu.

S trvale prebytočným majetkom bude možné naložiť v zmysle § 4 ods. 4 týchto Zásad.

Zmluva o nájme musí obsahovať okrem zákonom stanovených náležitostí aj určenie majetku, spôsob a dobu nájmu, výšku nájomného a podmienky odstúpenia od zmluvy15. Ďalej musí obsahovať ustanovenia :

a/ o povinnosti nájomcu zabezpečiť protipožiarne opatrenia,

b/ o možnosti zmeny výšky nájomného v prípade zmeny právneho predpisu, všeobecne

záväzného nariadenia, v prípade inflácie alebo devalvácie meny podľa dojednania v nájomnej

zmluve.

 

3.Obec umožňuje právnickým osobám a fyzickým osobám na základe ich písomnej žiadosti umiestnenie informačných a reklamných panelov ( ďalej len „ panely “ ) s maximálnymi rozmermi 70 cm v šírke a 100 cm vo výške na stĺpoch verejného osvetlenia vo vlastníctve Obce Tuhár. Spodný okraj panelu nesmie byť nižšie ako 2,20 cm úrovne chodníka, alebo cesty ( rastlý terén ). Obsah zobrazovanej plochy panelov môže byť ľubovoľný ( obsahuje napr. logo, adresu, telefónne číslo, vzdialenosť sídla, prevádzkovej jednotky ).

Súčasťou písomnej žiadosti musí byť súhlas Okresného riaditeľstva PZ okresného dopravného inšpektorátu s umiestnením panelu.

 

4. Na rozhodovanie o umiestnení panelov sa vzťahuje postup podľa § 19 ods. 1) a 3) týchto Zásad.

 

5. Nájomné za každý jeden panel umiestnený na stĺpe verejného osvetlenia je :

a) 30,- EUR za prvý rok doby nájmu,

b) 70,-EUR za ďalšie roky nájmu.

 

6. Ak nájomca požaduje prenajať stĺp verejného osvetlenia ( predmet nájmu ) len pre svoje potreby bez možnosti Obce prenajať ten istý stĺp verejného osvetlenia ďalším nájomcom, nájomné sa skladá z nájomného vo výške 30,- EUR za každý stĺp verejného osvetlenia za rok a z nájomného za každý jeden panel podľa ods.5.

7. Obec ďalej umožňuje právnickým osobám a fyzickým osobám na základe ich písomnej žiadosti umiestnenie reklamných panelov ( billboardov ) s rozmermi 300 x 200 cm, 400 x 240 cm 500 x 240 cm, megaboardov, city-leightov na jeho katastrálnom území mimo pamiatkovej zóny. K písomnej žiadosti je žiadateľ povinný pripojiť prílohy ustanovené zákonom č. 50/1976 Zb. ( stavebný zákon ) v platnom znení.

 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

14 - Zmluva o nájme § 3 zákona č. 116/90 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov,

Nájomná zmluva § 663 a nasledujúce Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov

15 - Zákon č. 116/90 Zb., § 663 a nasledujúce. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov

 

8. Sadzby nájomného za umiestnenie reklamných zariadení podľa odseku 7 sú :

a/ za billboard 200,-EUR/ks/rok,

b/ za megaboard 400,- EUR/ks/rok,

c/ za city-leight 100,- EUR/ks/rok.

 

9. Ak Obec ku dňu podania žiadosti o prenájom jeho majetku eviduje pohľadávku po lehote splatnosti ( napr. nedoplatok na miestnej dani, miestnom poplatku, nájomnom , za služby spojené s užívaním nebytových priestorov, kúpnej cene a pod. ) voči žiadateľovi, táto žiadosť nebude predložená na prerokovanie do orgánov Obce a orgánov Obecného zastupiteľstva. Žiadosť bude žiadateľovi vrátená s upozornením, že ju môžu opätovne predložiť po vysporiadaní pohľadávky.

 

§ 18

 

1. Pri nájme majetku Obce je zakázané:

a) uzatvárať zmluvy o nájme majetku Obce na dobu neurčitú,

b) dať majetok Obce do podnájmu tretej osobe.

2. Nájomcovia obecného majetku sú povinní najmä:

a) hospodárne užívať majetok Obce,

b) chrániť majetok Obce pred poškodením, zničením, stratou,

c) používať všetky právne prostriedky na ochranu majetku Obce vrátane včasného uplatňovania

svojich práv alebo oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi.

 

§ 19

 

1. O nájme majetku Obce s dobou nájmu maximálne jeden rok na základe písomnej žiadosti žiadateľa o nájom rozhoduje starosta. O predĺžení doby nájmu alebo opakovanom nájme s tým istým subjektom rozhoduje Obecné zastupiteľstvo.

2. O nájme majetku Obce s dobou nájmu viac ako jeden rok na základe písomnej žiadosti žiadateľa o nájom rozhoduje Obecné zastupiteľstvo. Na postup podľa prvej vety platí obdobne ustanovenie § 4 ods. 8) Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva v Tuhári.

3. O nájme majetku, ktorý bol zverený do správy príspevkovej alebo rozpočtovej organizácie rozhoduje riaditeľ.

4. O nájme majetku Obce, ktorý tvorí predmet zmluvy o výkone správy obchodnej spoločnosti alebo inej právnickej osobe podľa § 6 ods. 2 týchto Zásad rozhoduje správca.

5. Východiskom pre dojednanie ceny nájmu pozemku je cena pozemkov k. ú. Tuhár. Cena nájmu pozemku sa bude upravovať podľa oficiálnej inflácie, vyhlásenej ŠÚ SR.

6. Východiskom pre dojednanie ceny nájomného za nebytové priestory je hodnota nehnuteľnosti.

7. Nájomné za nájom majetku v správe príspevkovej, rozpočtovej organizácie, ako aj nájomné za majetok, ktorý tvorí predmet zmluvy o výkone správy obchodnej spoločnosti alebo inej právnickej osoby, určia tieto organizácie interným predpisom. Na určenie nájomného sa ustanovenia ods. 6) a 7) nevzťahujú.

8. Určiť nižšie nájomné, ako je to ustanovené v týchto zásadách je možné len v mimoriadnych prípadoch. Za mimoriadny prípad sa považuje prenájom majetku subjektom, ktoré sú hodné zvláštnej pozornosti z hľadiska zdravotného, sociálneho, spoločenského, kultúrneho, športového, pokiaľ súčasne nevykonávajú podnikateľskú alebo inú komerčnú činnosť.

O mimoriadnosti ich postavenia a miere zníženia nájomného rozhoduje Obecné zastupiteľstvo.

 

Výberové konanie z podnetu žiadateľa

§ 20

 

1. Na základe žiadosti žiadateľa o nájom nehnuteľného majetku Obce môže príslušný orgán podľa § 19 ods. 1. a 2. rozhodnúť o vyhlásení výberového konania. Tento orgán zároveň ustanoví komisiu na vyhodnotenie ponúk.

 

2. Výberové konanie je verejná súťaž o najvhodnejšiu ponuku, ktoré sa vyhlasuje zverejnením najmä na úradnej tabuli Obce, v médiách určených výberovou komisiou, na internetovej stránke Obce najneskôr 14 dní pred uzávierkou na predkladanie ponúk.

 

 

3. Vyhlásenie výberového konania obsahuje predmet a podmienky výberového konania . Ponuka do výberového konania musí obsahovať :

- navrhovanú dobu nájmu,

- navrhovanú výšku a splatnosť nájomného,

- účel nájmu ( podnikateľský alebo iný zámer )

- doklad preukazujúci oprávnenosť na podnikateľskú činnosť, ak účel nájmu súvisí s podnikateľskou činnosťou navrhovateľa ( napr. živnostenský list, koncesná listina ),

- výkaz nedoplatkov o tom, že navrhovateľ nemá daňové a iné nedoplatky voči Obci

 

4. Na výberové konanie sa vzťahujú ustanovenia § 36 až 38, § 45 až § 47 týchto Zásad.

 

5. Komisia na vyhodnotenie ponúk má minimálne päť členov a skladá sa z poslancov Obecného

zastupiteľstva a zamestnancov Obecného úradu. Činnosť komisie riadi predseda, ktorého zo svojho stredu volia členovia komisie, ak ho neurčilo Obecné zastupiteľstvo pri ustanovení komisie. Predseda komisie musí byť poslanec Obecného zastupiteľstva.

 

6. Rokovanie komisie zvolá jej predseda na deň, ktorý je určený vo vyhlásenom výberovom konaní ako konečný termín na predkladanie ponúk. Rokovania komisie sa zúčastňuje hlavný kontrolór Obce. Komisia posúdi, či predložené ponuky spĺňajú podmienky výberového konania a vyhodnotí ponuky, o čom vyhotoví zápisnicu. Na činnosť komisie sa vzťahuje primerane rokovací poriadok, ktorý tvorí prílohu č. 2 týchto Zásad okrem § 12, § 13, § 19, § 20, § 21. Zápisnicu spolu s ponukami predseda komisie odovzdá Starostovi Obce, ktorý ich spolu

s informatívnou správou predloží na najbližšie zasadnutie Obecného zastupiteľstva na rozhodnutie. Rozhodnutím o nájme komisia zanikne.

 

Výberové konanie z podnetu Obce

§ 21

 

1. Výberové konanie na nájom nehnuteľného majetku môže vyhlásiť Obec aj z vlastného podnetu. O vyhlásení výberového konania rozhoduje Starosta po prerokovaní v obecnom zastupiteľstve, ktoré zároveň navrhne starostovi zloženie komisie na vyhodnotenie ponúk. Komisia má minimálne päť členov a skladá sa z poslancov Obecného zastupiteľstva a zamestnancov Obecného úradu.

 

2. Na činnosť komisie sa vzťahujú ustanovenia § 20 ods. 5 a 6 s tým, že zápisnicu spolu s ponukami predseda komisie odovzdá starostovi Obce, ktorý ich spolu s informatívnou

správou predloží na prerokovanie Obecnému zastupiteľstvu. Po prerokovaní v o nájme majetku Obce rozhodne starosta. Rozhodnutím o nájme majetku komisia zaniká.

 

3. Ak je predložená len jedna ponuka s dobou nájmu maximálne na jeden rok alebo všetky predložené ponuky sú s dobou nájmu maximálne na jeden rok, pre rozhodovanie o nájme platí postup podľa § 19 ods.

1). V prípade, čo len jeden účastník výberového konania navrhuje dobu nájmu dlhšiu ako jeden rok, vyhodnotené ponuky predloží starosta Obce na najbližšie zasadnutie Obecného zastupiteľstva na rozhodnutie o nájme podľa § 19 ods. 3). Rozhodnutím o nájme majetku, komisia zaniká.

 

 

Nebytové priestory vyžadujúce rekonštrukciu pred začatím nájomného vzťahu a počas

nájomného vzťahu

§ 22

 

V prípade, že nebytový priestor si vyžaduje stavebné úpravy, opravy alebo rekonštrukcie pred začatím nájomného vzťahu alebo počas nájomného vzťahu a nájomca je ochotný tieto práce uskutočniť na vlastné náklady, predloží Starosta Obce do Obecného zastupiteľstva spracovaný materiál s vyčíslením predpokladaných nákladov na stavebné úpravy.

 

V. časť

Prevody vlastníctva

§ 23

 

1. Prevody vlastníckych práv Obce na fyzické a právnické osoby sú odplatné a vykonávajú sa :

a/ priamym predajom, okrem prípadov ustanovených v § 9 ods. 4 a 5 zákona č. 138/1991 Zb.

v platnom znení

b/ výberovým konaním, darovaním podľa týchto Zásad,

c/ dražbou podľa zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona SNR č.

323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti ( Notársky poriadok ),

d/ prevodom podľa osobitného predpisu16.

e/ v prípade prevodu vlastníckych práv k pozemkom zámennou zmluvou, t.j. zámenou za iné pozemky. V takomto prípade hodnota pozemkov musí byť rovnaká, prípadne pre Obec výhodnejšia. Obec nesmie zámennou zmluvou získať pozemky, ktorých hodnota je nižšia ako hodnota pozemkov, ktoré Obec poskytla a vlastnila.

2. Výnimkou zo zásady odplatnosti je plnenie podľa § 49 a 50 týchto Zásad.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

16 - napr. Zákon č.182/93 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení nesk. predpisov

 

 

 

§ 24

 

1. Darovanie nehnuteľného majetku nie je prípustné.

 

2. Nepripúšťa sa odpredávať pozemky pod dočasnými stavbami – drevené stánky, prefabrikované garáže, montované stavby, ktoré nie sú pevne spojené so zemou, t. j. nemajú základy, nachádzajúce sa v územiach, ktoré sú navrhnuté na iné funkčné využitie alebo odpredajom pozemku by sa narušila celistvosť obytného súboru. Jedná sa o pozemky, ktoré tvoria verejné priestranstvá, verejnú zeleň, spevnené plochy – časti chodníkov, námestí ako aj pozemky, ktoré sú zaťažené existujúcimi inžinierskymi sieťami a podobne.

 

3. Ak Obec ku dňu podania žiadosti o prevod vlastníckeho práva k jeho majetku eviduje pohľadávku po lehote splatnosti ( napr. nedoplatok na miestnej dani, miestnom poplatku, nájomnom , za služby spojené s užívaním nebytových priestorov, kúpnej cene a pod. ) voči žiadateľovi, táto žiadosť nebude predložená na prerokovanie do orgánov Obce a orgánov Obecného zastupiteľstva. Žiadosť bude žiadateľovi vrátená s upozornením, že ju môžu opätovne predložiť po vysporiadaní pohľadávky.

 

§ 25

 

1. O prebytočnom a neupotrebiteľnom hnuteľnom majetku a spôsobe naloženia s ním rozhoduje:

a) v jednotkovej obstarávacej cene do 300.- EUR Starosta Obce,

b) v jednotkovej obstarávacej cene nad 300.- EUR - Obecné zastupiteľstvo.

 

2. O prebytočnom a neupotrebiteľnom hnuteľnom majetku a spôsobe naloženia s ním v príspevkových alebo rozpočtových organizáciách rozhoduje :

a) v jednotkovej obstarávacej cene do 100.- EUR riaditeľ príspevkovej alebo rozpočtovej

organizácie,

b) v jednotkovej obstarávacej cene od 101.- EUR do 300.- EUR – Starosta Obce,

c) v jednotkovej obstarávacej cene nad 300,- Sk - Obecné zastupiteľstvo.

 

3. O prebytočnom a neupotrebiteľnom hnuteľnom majetku, ktorý tvorí predmet zmluvy

o výkone správy alebo bol prenajatý obchodnej spoločnosti alebo inej právnickej osobe podľa

§ 6 ods. 2 týchto Zásad rozhoduje správca , resp. nájomca, ktorý je povinný prebytočnosť

a neupotrebiteľnosť majetku oznámiť bez zbytočného odkladu Obci Tuhár. O spôsobe

naloženia s takýmto majetkom rozhoduje :

a) v jednotkovej obstarávacej cene do 300,- EUR – starosta Obce,

b) v jednotkovej obstarávacej cene nad 300,- EUR - Obecné zastupiteľstvo.

 

§ 26

 

1. Hnuteľný majetok je prebytočný, ak ho užívateľ trvalo nepotrebuje na plnenie predmetu svojej činnosti.

 

2. Za prebytočný hnuteľný majetok sa považuje aj časť majetku, ktorá presahuje rozsah primeraný potrebám užívateľa.

 

3. Hnuteľný majetok je neupotrebiteľný, ak pre svoje opotrebovanie alebo poškodenie, zastaralosť alebo nehospodárnosť nemôže slúžiť svojmu účelu.

 

§ 27

 

Prevody nehnuteľného majetku schvaľuje Obecné zastupiteľstvo. To neplatí, ak Obec je povinná previesť nehnuteľný majetok podľa § 23 ods. 1 a § 18a ods. 3 zákona č. 182/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov alebo podľa ďalších osobitných predpisov.

 

§ 28

 

Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o prevode vlastníctva nehnuteľností na základe návrhu právnickej alebo fyzickej osoby, starostu alebo poslanca Obecného zastupiteľstva. Súčasťou návrhu je vyjadrenie vecne príslušnej komisie Obecného zastupiteľstva. Na postup podľa V. časti týchto Zásad ( prevody vlastníctva ) platí obdobne ustanovenie § 4 ods. 8) Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva v Tuhári.

§ 29

 

Východiskom pre určenie ceny odpredávaných nehnuteľností - stavieb je cena určená znaleckým posudkom. Východiskom pre dojednanie ceny pozemku je určenie všeobecnej

ceny pozemkov v k. ú. Tuhár, vypracované súdnym znalcom z odboru oceňovania nehnuteľností.

§ 30

 

1. Stanoviť nižšiu cenu nehnuteľností schválených Obecným zastupiteľstvom v Tuhári na odpredaj ako je uvedená v § 29 týchto Zásad možno len v mimoriadnych prípadoch (napr. neúspešné výberové konanie).

 

2. O mimoriadnosti prípadu rozhoduje Obecné zastupiteľstvo pri schvaľovaní odpredaja.

 

3. Nižšiu cenu pozemkov ako je ich účtovná hodnota nie je možné stanoviť.

 

§ 31

 

Ak sa prevádza spoluvlastnícky podiel, spoluvlastníci majú predkupné právo17.

 

Priamy predaj

§ 32

 

Forma priameho predaja nehnuteľných vecí sa použije mimoriadne, ak vzhľadom na nízku hodnotu vecí nie je účelné použiť inú formu predaja alebo ak výberové konanie bolo neúspešné alebo ak vzhľadom na okolnosti evidentne pripadá do úvahy len jeden uchádzač. Táto forma sa môže použiť aj v prípade, že sa jedná o záujem Obce. O záujme Obce rozhoduje Obecné zastupiteľstvo. Záujem obce musí byť vecne zdôvodnený.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

17 - § 140 Občianskeho zákonníka - predkupné právo - § 602 a nasledujúcich Občianskeho zákonníka

v znení neskorších predpisov

 

 

 

Výberové konanie

§ 33

 

Výberové konanie je verejná súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy. Súťaž sa vyhlasuje neurčitým osobám na úradnej tabuli, na internete a v médiách určených výberovou komisiou, najneskôr 14 dní pred uzávierkou výberového konania.

 

§ 34

 

Vyhlásenie výberového konania obsahuje najmä predmet a podmienky výberového konania.

Od účastníkov výberového konania sa požaduje hlavne :

- predloženie ponúkanej ceny

- predloženie podnikateľského alebo iného zámeru

- doklad o zaistení potrebných finančných prostriedkov

- zaplatenie čiastky vo výške 50.- EUR, ktorá sa účastníkom výberového konania nevracia.

 

 

§ 35

 

Uverejnené podmienky výberového konania nemožno meniť alebo výberové konanie zrušiť, iba ak si Obec toto právo vo vyhlásenom výberovom konaní vyhradilo a zmenu alebo zrušenie uverejnilo.

 

§ 36

 

Účastníkom podaný návrh možno zahrnúť do výberového konania, ak spĺňa podmienky výberového konania. Nemožno zahrnúť návrh, ktorý bol predložený po lehote ustanovenej vo vyhlásenom výberovom konaní.

 

 

 

§ 37

 

Podmienky výberového konania môžu stanoviť, že podaný návrh možno v určitej lehote meniť,

dopĺňať alebo zrušiť. V prípade späťvzatia podaného návrhu účastníkom, čiastka uvedená v § 35 týchto Zásad sa mu nevracia.

 

§ 38

 

Podmienky výberového konania môžu priznať účastníkom nárok na náhradu nákladov alebo časti nákladov, spojených s účasťou vo výberovom konaní.

 

§ 39

 

Obecné zastupiteľstvo schváli komisiu, ktorá vypracuje podmienky výberového konania, posúdi a vyhodnotí návrhy predložené do výberového konania. Na činnosť komisie výberového konania dohliada hlavný kontrolór Obce Tuhár.

 

§ 40

 

Komisia je zložená aspoň z piatich členov, z ktorých väčšinu tvoria poslanci Obecného zastupiteľstva. Činnosť komisie riadi predseda, ktorého zo svojho stredu volia členovia komisie, ak ho neurčilo Obecné zastupiteľstvo.

Predseda komisie musí byť poslanec Obecného zastupiteľstva.

 

§ 41

 

Komisia má postavenie dočasného poradného orgánu 18 Obecného zastupiteľstva. Pri svojej

činnosti sa riadi rokovacím poriadkom, ktorý tvorí prílohu č. 2 týchto Zásad.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

18 - § 15 ods. 1 zákona č. 369/90 Zb. v znení neskorších predpisov

 

§ 42

 

Komisia vyberie najvhodnejší z predložených návrhov a predloží starostovi návrh rozhodnutia.

Starosta buď návrh rozhodnutia potvrdí alebo odstúpi vec na rozhodnutie Obecnému zastupiteľstvu.

 

 

§ 43

 

Ak v podmienkach výberového konania nie je určený spôsob výberu najvhodnejšieho návrhu, je Obec oprávnená vybrať návrh, ktorý mu najlepšie vyhovuje.

 

§ 44

 

Zmluva nevznikne, ak vybraný účastník Obci oznámi, že odmieta zmluvu uzavrieť po oznámení výsledku výberového konania Obcou.

 

 

 

§ 45

 

Obec je oprávnená odmietnuť všetky návrhy, ak si toto právo vyhradilo v podmienkach výberového konania.

 

§ 46

 

Obec je povinná bez zbytočného odkladu po ukončení výberového konania upovedomiť neúspešných účastníkov výberového konania bez uvedenia dôvodu.

 

Zriaďovanie vecného bremena

§ 47

 

Na nehnuteľný majetok Obce (pozemky) sa môže zriadiť vecné bremeno20.

Vecné bremeno môže byť zriadené za odplatu. Zriadenie vecného bremena a výšku odplaty schvaľuje starosta Obce po predchádzajúcom prerokovaní v Obecnom zastupiteľstve.

 

Darovanie hnuteľných vecí

§ 48

 

Obec môže poskytnúť z reprezentačných alebo humánnych dôvodov fyzickým alebo právnickým

osobám vecný dar. O poskytnutí daru uzavrie Obec s obdarovaným písomnú darovaciu zmluvu21.

 

§ 49

 

O poskytnutí vecného daru do výšky 30.- EUR nadobúdacej ceny rozhoduje starosta. Nad 30.-

EUR je potrebný súhlas Obecného zastupiteľstva.

 

VI. časť

Pohľadávky a iné majetkové práva Obce

§ 50

 

1. Právo nakladania s pohľadávkami a majetkovými právami Obce vykonávajú :

a) právnické osoby, ktoré Obec založilo alebo zriadilo, ak pohľadávky a majetkové práva vznikli pri správe a výkone správy k zverenému majetku,

b) Obecný úrad , ak pohľadávky a majetkové práva vznikli pri agende, ktorej výkon zabezpečuje

v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ďalších platných právnych predpisov (ďalej iba “subjekty”).

2. Subjekty, ktoré nakladajú s pohľadávkami a majetkovými právami sú povinné tieto pohľadávky včas uplatňovať a vymáhať.

 

3. Na žiadosť dlžníka, zo závažných dôvodov, najmä sociálnych je možné pohľadávku celkom alebo sčasti odpustiť.

 

4. Zo závažných dôvodov, najmä ak je vymáhanie pohľadávky neefektívne, možno pohľadávku

celkom alebo sčasti odpustiť.

 

5. Odpustiť pohľadávku nie je prípustné, ak vznikla v súvislosti s trestnou činnosťou.

6. Ak je pohľadávka prechodne nevymožiteľná, sú subjekty oprávnené dočasne upustiť od jej

vymáhania, musí sa však zabezpečiť, aby sa táto pohľadávka nepremlčala alebo nezanikla.

 

7. Len čo odpadnú dôvody dočasného upustenia od vymáhania pohľadávky, je subjekt povinný

vykonať všetky úkony na jej včasné vymoženie.

 

8. Ak je zo všetkých okolností zrejmé, že pohľadávka je nevymožiteľná, príp. jej vymáhanie je trvalo neefektívne, možno od vymáhania pohľadávky upustiť. Za nevymožiteľnú sa považuje

predovšetkým taká pohľadávka, ktorá sa vymáhala bezvýsledne t.j. po vyčerpaní všetkých

právnych možností voči dlžníkovi aj na iných osobách, na ktorých sa mohla vymáhať alebo ak by vymáhanie zrejme neviedlo k výsledku alebo ak je pravdepodobné, že by náklady vymáhania

presiahli ich prínos. Pri upustení od vymáhania nevymožiteľných pohľadávok sa postupuje podľa

platnej účtovnej osnovy a postupov účtovania jednotlivých subjektov.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

20 - § 151n – p, Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov

21 - § 628 a nasledujúce Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov

 

9. O odpustení pohľadávky celkom alebo sčasti a o dočasnom alebo trvalom upustení od

vymáhania pohľadávky Obce, príspevkovej alebo rozpočtovej organizácie Obce rozhoduje po

prerokovaní v zastupiteľstve Obce :

a) do 30.- EUR – starosta Obce

b) nad 30.- EUR - Obecné zastupiteľstvo

 

10. Nakladanie s pohľadávkami Obce na úseku daní a poplatkov sa riadi osobitným predpisom - zákon NR SR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení neskorších predpisov. V týchto prípadoch ustanovenia v odsekoch 1 - 9 § 51 neplatia.

 

11. Pri nakladaní s inými majetkovými právami Obce sa primerane použijú ustanovenia § 51 ods. 1-9 Zásad, pokiaľ osobitné predpisy neustanovujú inak.

 

VII. časť

Nakladanie s cennými papiermi

§ 51

 

Obec nakladá s cennými papiermi, ktoré získalo :

a/ majetkovým vstupom do kapitálovej spoločnosti,

b/ predajom a kúpou cenných papierov

O majetkovom vstupe do kapitálovej spoločnosti rozhoduje Obecné zastupiteľstvo.

Predaj a kúpu cenných papierov schvaľuje Obecné zastupiteľstvo a realizuje sa v zmysle

zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.

§ 52

Obec môže poveriť právnickú alebo fyzickú osobu, oprávnenú emitovať cenné papiere,

sprostredkovaním emisie cenných papierov, napr. komunálnych obligácií.

Emisiu cenných papierov a jej výšku schvaľuje Obecné zastupiteľstvo.

 

VIII. časť

Poskytovanie záruk majetkom Obce Tuhár a návratných finančných výpomocí

§ 53

 

Obec nemôže prevziať záruku za úver, pôžičku alebo iný dlh fyzickej osoby alebo právnickej osoby s výnimkou záruky za poskytnutie návratnej finančnej výpomoci zo štátneho rozpočtu.22

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

22 – zákon č. 583/04 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení

 

IX. časť

Hospodárenie s finančnými prostriedkami Obce Tuhár

§ 54

 

Použitie finančných prostriedkov obce je upravené v Zásadách hospodárenia s finančnými prostriedkami Obce Tuhár.

 

X. časť

Záverečné a zrušovacie ustanovenia.

 

Tieto zásady boli schválené Obecným zastupiteľstvom v Tuhári dňa 11.1.2011 , uznesením č.2/2011

Tieto zásady boli vyvesené na úradnej tabuli Obce Tuhár dňa 27.12.2010

Zásady nadobúdajú účinnosť 15. dňom od ich vyvesenia na úradnej tabuli.