VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE TUHÁR č. 2/2010

 

ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Tuhár

 

 

 

 

Návrh všeobecne záväzného nariadenia :

A./ vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: 15.12.2010

B. / vyhlásený prostredníctvom miestneho rozhlasu: .

C./ zverejnený na webovej stránka obce: 1.1.2011

 

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa: 13.12.2010 VZN schválené Obecným zastupiteľstvom v Tuhári dňa 13.12.2010

pod č.: 2/2010

 

VZN vyvesené na úradnej tabuli obce Tuhár dňa : 15.12.2010 VZN zložené dňa : 3.1.2O11

 

VZN nadobúda účinnosť dňom 1.1.2011

 

 

 

 

Peter Čeman starosta obce

 

Obecné zastupiteľstvo v Tuhári schvaľuje v súlade s  § 18, odsek 2 zákona NR SR č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve pre pohrebisko obce Tuhár tento :

 

Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Tuhár

 

 

Článok 1 1.1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

 

1. Ustanovenie tohto prevádzkového poriadku pohrebiska vychádza zo zákona č. 131/2010

Z. z. o pohrebníctve, ktorý upravuje pôsobnosť orgánov štátnej správy a obcí na úseku pohrebníctva.

 

2. Tento prevádzkový poriadok pohrebiska sa vzťahuje na pohrebisko obce Tuhár
nachádzajúce sa na parcelách č.20, v katastrálnom území Tuhár . Súčasťou pohrebiska je
i dom smútku (budova súpisné číslo 15) , ktorý sa nachádza na parcele č. 20 v katastrálnom
území obce.

 

3. Prevádzkový poriadok pohrebiska upravuje:

a) rozsah služieb poskytovaných na pohrebisku v obci Tuhár.,

b) povinnosti nájomcu pri údržbe hrobového miesta,

c) povinnosti návštevníkov pohrebiska v súvislosti s udržiavaním poriadku na pohrebisku a zachovaním dôstojnosti tohto miesta, spôsob a pravidlá používania zariadení pohrebiska a domu smútku

d) čas, keď je pohrebisko prístupné verejnosti,

e) spôsob ukladania ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov, plán hrobových miest,

 1. f)

g) spôsob vedenia evidencie pohrebiska podľa § 17, odsek 4 písmeno a),

h) spôsob nakladania s odpadmi,

ch) podmienky vstupu prevádzkovateľa pohrebnej služby na pohrebisko

i) cenník služieb.

 

1. 2. PREVÁDZKOVANIE POHREBISKA

1. Prevádzkovateľom pohrebiska obce .Tuhár je Obec Tuhár, IČO 316482 so sídlom: PSČ: 985 12, Tuhár /názov obce/, súp. č. 56

2. Prevádzkovanie pohrebiska zahŕňa :

 

a) vykopanie a zasypanie hrobu,

b) vykonávanie exhumácie,

 1. c) vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska (evidenciu hrobových miest a evidenciu prevádzkovania pohrebiska) ,

d) správu pohrebiska,

 1. e) správu domu smútku, 
 1. f) údržbu komunikácií a zelene na pohrebisku, 

g) umožnenie vstupu prevádzkovateľovi pohrebnej služby na pohrebisko na vykonanie
pohrebnej služby podľa rozsahu dohodnutého s obstarávateľom pohrebu.

 

3.   Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný:

a) prevziať ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky, ak úmrtie je doložené: 

 

- listom o prehliadke mŕtveho a štatistickým hlásením o úmrtí vystaveným lekárom, ktorý vykonal prehliadku mŕtveho,

- pasom pre mŕtvolu, ak ide o medzinárodnú prepravu ľudských pozostatkov alebo ostatkov,

b) prevádzkovať pohrebisko v súlade so schváleným prevádzkovým poriadkom , 

c) viesť evidenciu hrobových miest a evidenciu prevádzkovania pohrebiska, 

d) uzatvárať nájomné zmluvy na užívanie hrobových miest, evidovať a prijímať platby za hrobové miesta 

e) umožniť prítomnosť obstarávateľa pohrebu a blízkych osôb pri konečnom uzavretí rakvy pred pochovaním, 

 1. f) zdržať sa v styku s pozostalými necitlivého správania a pri smútočných obradoch umožniť účasť cirkvi a iných osôb v súlade s prejavenou vôľou obstarávateľa pohrebu, 

g) písomne informovať nájomcu o skutočnosti, že uplynie lehota, na ktorú bolo nájomné zaplatené, 

h) ak zistí, že ľudské ostatky nie sú ani po uplynutí ustanovenej tlecej doby zotleté, tleciu dobu primerane predĺžiť a na tento účel si vyžiadať posudok Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Lučenci, ďalej len úradu). Na základe tohto posudku upraviť prevádzkový poriadok pohrebiska. 

ch) starať sa o zeleň nachádzajúcu sa na pohrebiskách, vrátane jej pravidelnej údržby,

i) vykonávať údržbu a čistenie komunikácií na pohrebisku,

j) spravovať a udržiavať objekty nachádzajúce sa na pohrebisku

k) starať sa o inžinierske siete na pohrebisku,

l) starať sa o oplotenie pohrebiska,

m) zabezpečovať poriadok a čistotu na pohrebisku,

n) vykonávať dozor nad dodržiavaním tohto prevádzkového poriadku pohrebiska, o) vykonávať výkop miest na hroby a hrobky na cintoríne, ktoré spravuje a prevádzkuje, p) vykonávať po zasypaní hrobovej jamy zemou navŕšenie hrobu a jeho úpravu, r) značiť hrobové miesta.

s) starať sa o poriadok v dome smútku v rámci hygienicko-sanitárneho režimu údržby pred uložením ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov umyť chladiace zariadenie a podlahu čistiacim prostriedkom a 1x do mesiaca vykonať dezinfekciu dezinfekčným prostriedkom SAVO alebo iným na to určeným.

t) dodržiavať zákaz pochovávania podľa § 20 ods. 1 zákona o pohrebníctve, u) chrániť pohrebisko stavebnými a terénnymi úpravami pred zaplavením, v) umiestniť na informačných tabuliach pohrebiska cenník služieb.

 

4. Vystavovanie ľudských pozostatkov nakazených nebezpečnou chorobou je v dome smútku
zakázané.

 

Článok 2

2. 1. UŽÍVANIE HROBOVÉHO MIESTA

 1.  
 1.  

 

3. Uzavretím nájomnej zmluvy prevádzkovateľ pohrebiska prenecháva za nájomné nájomcovi hrobové miesto na uloženie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov. 

Za prenajatie miesta na pohrebisku je povinný nájomca zaplatiť nájomné podľa cenníka tohto prevádzkového poriadku. Nájomné sa platí spravidla na 10 rokov dopredu. Po uplynutí tlecej doby je možné nájomné zaplatiť i na dobu kratšiu ako 10 rokov.

4. Pri úmrtí nájomcu prednostné právo na uzavretie nájomnej zmluvy má osoba blízka. Ak je týchto osôb viac, tá blízka osoba, ktorá sa prihlási ako prvá. 

5. Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný počas trvania nájomnej zmluvy zabezpečiť prístup k hrobovému miestu a zdržať sa akýchkoľvek zásahov do hrobového miesta okrem prípadov, keď je potrebné bezodkladne zaistiť bezpečné prevádzkovanie pohrebiska. O takomto pripravovanom alebo už uskutočnenom zásahu je prevádzkovateľ pohrebiska povinný bezodkladne písomne informovať nájomcu. 

6. Prevádzkovateľ je povinný mať situačné plány cintorína, viesť v nich evidenciu voľných miest a dovoliť občanom, aby na požiadanie do nich nahliadli. Všetky hroby musia byť označené číslami v súlade s plánmi cintorínov. 

 

7. Nájomca je povinný na vlastné náklady zabezpečovať údržbu hrobového miesta
a oznamovať prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov potrebné na vedenie
evidencie miest.

 

2. 2. VÝPOVEĎ NÁJOMNEJ ZMLUVY

1. Prevádzkovateľ je povinný: 

 

 1. a) najneskôr 3 mesiace vopred upozorniť nájomcu, že uplynie lehota, na ktorú má zaplatené nájomné,
 1. b) najmenej 6 mesiacov predo dňom, keď sa má hrobové miesto zrušiť, písomne upozorniť nájomcu na vypovedanie nájomnej zmluvy,

2. Prevádzkovateľ pohrebiska nájomnú zmluvy vypovie ak: 

 

 1. a) závažné okolnosti na pohrebisku znemožňujú trvanie nájmu hrobového miesta

b) sa pohrebisko zruší

 1. c)

3. Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodov uvedených v odseku 2 písm. a) a b), musí zabezpečiť so súhlasom nájomcu iné hrobové miesto a na vlastné náklady preloženie ľudských ostatkov vrátane príslušenstva hrobu na nové hrobové miesto. 

4. Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v bode 2, písmeno c), je povinný výpoveď doručiť nájomcovi najneskôr do 2 mesiacov po uplynutí lehoty, na ktorú má zaplatené nájomné. Ak mu nie je známa adresa nájomcu, uverejní túto informáciu na mieste obvyklom na pohrebisku. Ak je nájomca známy, výpovedná lehota uplynie do jedného roka odo dňa doručenia výpovede. Prevádzkovateľ pohrebiska vyzve nájomcu, aby najneskôr do tejto lehoty odstránil z hrobového miesta príslušenstvo hrobu. Ak ho v tejto lehote neodstráni, príslušenstvo hrobu sa považuje za opustenú vec. 

5. Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v odseku 2
písm. c) a
nájomca nie je známy, uverejní výpoveď nájomnej zmluvy na mieste obvyklom
na pohrebisku. Výpovedná lehota uplynie 3 roky odo dňa, odkedy nebolo nájomné zaplatené.
Prevádzkovateľ pohrebiska ponechá po túto dobu príslušenstvo hrobu na mieste s označením,

 

že ide o trojročné uloženie, počas ktorého sa môže nájomca prihlásiť; po uplynutí výpovednej lehoty sa príslušenstvo hrobu považuje za opustenú vec.

6. Ak prevádzkovateľ pohrebiska postupuje podľa odseku 4 a 5, musí zabezpečiť obrazovú dokumentáciu hrobového miesta so stručným opisom stavu príslušného hrobu.

 

 

v

Článok 3

3. 1. POVINNOSTI NÁVŠTEVNÍKOV POHREBISKA

 

1. Návštevníci pohrebiska a domu smútku sú povinní dodržiavať tento prevádzkový
poriadok, zákon o pohrebníctve a pokyny prevádzkovateľa.

 1. V súvislosti s udržiavaním poriadku na pohrebiskách a zachovaním dôstojnosti týchto miest je na pohrebisku a v dome smútku zakázané: 

 

- správať sa hlučne a nedôstojne

- fajčiť

- odhadzovať odpadky mimo miest na to určených (veľkokapacitné kontajnery)

- vodiť psov

- poškodzovať a ničiť hroby, náhrobky a doplnkové zariadenia cintorínov

- poškodzovať nadzemné a podzemné časti okrasných rastlín

- jazdiť na bicykloch či kolieskových korčuliach

- umiestňovanie ponúk a reklám

 1. Vjazd na cintorín motorovým vozidlom je povolený len: 

 

- v prípade realizácie stavebných prác (na dovoz a odvoz materiálu)

- pri doprave osoby so zníženou pohybovou schopnosťou

- pri zabezpečovaní údržby pohrebiska a domu smútku

- za účelom vývozu kontajnerov a odpadkových košov

- v prípade zabezpečenia dovozu mŕtvych.

 1.  

 

 

Článok 4 4.1. PRÍSTUP NA POHREBISKO

1. Pohrebisko v obci Tuhár je prístupné verejnosti: 

od 1.apríla do 30. septembra:                           07,00                  -                 20,00 h.

od 1. októbra do 31.marca:                           07,00              -               18,00 h.

 

Počas dní Pamiatky zosnulých t.j. od 1.novembra do 8. novembra je pohrebisko otvorené do

22.00 h.

2. Dom smútku je pre verejnosť prístupný spravidla hodinu pred pohrebom, na základe požiadavky pozostalých i v inom čase po dohode s prevádzkovateľom. 

 

3. Pre podnikateľov poskytujúcich služby na pohrebisku je pohrebisko prístupné počas
otváracích hodín. Na vstup je potrebný písomný súhlas prevádzkovateľa pohrebiska.

 

Článok 5

5. 1. UKLADANIE TELESNÝCH POZOSTATKOV A ĽUDSKÝCH

OSTATKOV DO HROBU

1. Mŕtvi sa ukladajú do hrobu po jednom, pokiaľ všeobecný záujem nevyžaduje uloženie do spoločného hrobu (napr. pri epidémii). 

2. Hrob na ukladanie ľudských pozostatkov musí spĺňať tieto požiadavky: 

 

a) hĺbka pre dospelú osobu a dieťa staršie ako 10 rokov musí byť najmenej 1,6 m, pre dieťa mladšie ako 10 rokov najmenej 1,2 m, prehĺbený hrob musí mať hĺbku aspoň 2,2 m

b) dno musí ležať najmenej 0,5 m nad hladinou podzemnej vody,

c) bočné vzdialenosti medzi jednotlivými hrobmi musia byť najmenej 0,3 m,

d) rakva s ľudskými pozostatkami musí byť po uložení do hrobu zasypaná skyprenou zeminou vo výške minimálne 1,2 m.

3. Ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej doby. 

4. Pred uplynutím tlecej doby sa môžu do toho istého hrobu uložiť ďalšie ľudské pozostatky, ak je ich možné umiestniť nad úroveň naposledy pochovaných ľudských ostatkov a vrstva uľahnutej zeminy nad rakvou bude najmenej 1 m. 

5. Do hrobky je možné uložiť i viacero rakiev s ľudskými pozostatkami a s ľudskými
ostatkami. Rakva uložená do hrobky musí byť zabezpečená pred únikom zápachu do okolia
a musí byť vyrobená tak, aby chránila ľudské ostatky pred hlodavcami.

 

5. 2. PLÁN HROBOVÝCH MIEST

 1.  
 1.  

 

5. 3. EXHUMÁCIA

1. Ľudské ostatky je možné exhumovať na: 

 

 1. a) príkaz sudcu alebo prokurátora,

b) žiadosť obstarávateľa pohrebu .

2. Žiadosť o exhumáciu žiadateľ podáva prevádzkovateľovi pohrebiska, na ktorom sú ľudské ostatky uložené a musí obsahovať: 

 

 1. a) vyjadrenie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Lučenci,ak ide o ľudské ostatky pred uplynutím tlecej doby,

b) list o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí,

 1. c) nájomnú zmluvu vydanú prevádzkovateľom pohrebiska, ak budú ľudské ostatky uložené na inom pohrebisku,

d) identifikačné údaje prevádzkovateľa pohrebnej služby, ktorý ľudské ostatky prevezie.

3. Náklady na exhumáciu hradí ten, kto o ňu požiadal. 

 

4. Pracovníci vykonávajúci exhumáciu musia byť vybavení, okrem základného pracovného odevu v záujme ochrany zdravia ďalšími ochrannými pracovnými prostriedkami - gumovými rukavicami a rúškom na ochranou dýchacích ciest.

 

 

5. 4. ULOŽENIE SPOPOLNENÝCH ĽUDSKÝCH POZOSTATKOV ALEBO ĽUDSKÝCH OSTATKOV

 

1. Spopolnené ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky sa ukladajú podľa želania zosnulého, vysloveného za jeho života, prípadne podľa želania obstarávateľa pohrebu. Urnu s popolom možno uložiť do hrobu a do miest na uloženie urny v rámci ostatných častí pohrebísk. Urnu možno umiestniť aj pri náhrobku, musí však byť uložená vo zvláštnej skrinke a pripevnená.

 

Článok 6 6.1. TLECIA DOBA

1. Tlecia doba na pohrebisku obce Tuhár je 10 rokov. 

2. Ak sa zistí, že ľudské ostatky nie sú ani po uplynutí tejto tlecej doby zotleté, tlecia doba sa primerane predĺži podľa výsledkov hydrogeologického prieskumu. 

 

 

Článok 7 7. 1. EVIDENCIA POHREBISKA

1. Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný viesť evidenciu pohrebiska v členení: 

 

 1. a) evidencia hrobových miest,

b) evidencia prevádzkovania pohrebiska.

2. Evidencia hrobových miest obsahuje: 

 

a) meno, priezvisko a dátum úmrtia osoby, ktorej ľudské ostatky sú uložené v hrobom mieste,

b) dátum uloženia ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov s uvedením hrobového miesta a hĺbky pochovania,

c) záznam o nebezpečnej chorobe, ak mŕtvy, ktorého ľudské pozostatky sa uložili do hrobu alebo hrobky, bol nakazený nebezpečnou chorobou,

d) meno, priezvisko, adresu miesta trvalého pobytu nájomcu, názvom obce, ak je nájomcom obec,

e) dátum uzavretia zmluvy o nájme hrobového miesta a údaje o zmene nájomcu,

f) údaj o vypovedaní nájomnej zmluvy a dátum jej skončenia.

g) skutočnosť, či je hrob, hrobka alebo pohrebisko chránené ako národná kultúrna pamiatka alebo pamätihodnosť obce alebo či ide o vojnový hrob,

h) údaje o pochovaní potrateného ľudského plodu alebo predčasne odňatého ľudského plodu.

3. Evidencia hrobových miest sa vedie písomne a elektronicky na Obecnom úrade v Tuhári 

 

 

4. Evidencia prevádzkovania pohrebiska obsahuje:

a) údaj o zákaze pochovávania a dobe jeho trvania, ak sa taký zákaz vydal,

 

b) údaj o zrušení pohrebiska,

 

7. 2. STAVBY NA POHREBISKU

 1.  
 1. Pri vykonávaní stavebných prác sa musí nájomca riadiť týmito zásadami: 

 

a) základy musia byť dimenzované na únosnosť pôdy 

b) rozmery novovybudovaných hrobových miest vrátane príslušenstva hrobu 

Jednohrob                       :                       110                       x                       250 cm

Dvojhrob                        :                       210                       x                       250 cm

Trojhrob                        :                        310                       x                       250 cm

Detský        hrob        (        dieťa        do        6        rokov):                               80x140 cm

Detský hrob ( dieťa do 14 rokov): 90x200 cm

 1. c) uličky medzi hrobovými miestami musia byť priechodné, široké 70 cm ( predná a zadná strana susediacich hrobov ) 

d) predné a zadné hrany ohrady musia byť v jednej rovine s hranami susedných hrobov . 

 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1. Ukladať demontované pomníky a ich súčasti na pohrebisku bez súhlasu prevádzkovateľa pohrebiska je prísne zakázané. 

 

7. 3. STROMY, KRÍKY A LAVIČKY

1. Stromy a kríky na pohrebisku je možné vysádzať len so súhlasom prevádzkovateľa a na mieste ním určenom. 

2. Vysádzanie, ošetrovanie a výruby stromov a kríkov zabezpečuje prevádzkovateľ, pričom dbá na to aby pri likvidácii drevín nedošlo k poškodeniu hrobov. 

3. O asanácii a výrube stromov a krovitých porastov rozhoduje obec Tuhár v zmysle platných predpisov. 

 

4. Lavičky na cintorínoch rozmiestňuje prevádzkovateľ. Používať tieto lavičky môžu všetci návštevníci cintorínov.

 

5. Umiestňovať lavičky pri hroboch v radách je možné len so súhlasom prevádzkovateľa.

 

 

7. 4. PRÁCE NA POHREBISKU

 

1. Práce na pohrebisku (vykopanie hrobu a zasypanie hrobu) vykonávajú zmluvní
zamestnanci prevádzkovateľa pohrebiska na to určení, alebo iné, na to určené osoby so
súhlasom prevádzkovateľa. Pochovanie vykonáva pohrebná služba podľa objednávky
obstarávateľa pohrebu alebo iné, na to pohrebnou službou splnomocnené osoby .

2. Pri zistení nedostatkov v starostlivosti o prenajaté miesto vyzve prevádzkovateľ nájomcu,
aby ich v stanovenej lehote odstránil. Zvädnuté kvety, znehodnotené vence a ozdoby iného
druhu je nájomca povinný odniesť do kontajnera.

 

7. 5. ODBORNÁ SPOSOBILOSŤ

 

1. Osobitnou podmienkou na prevádzkovanie pohrebiska je odborná spôsobilosť.

 

2. Odborná spôsobilosť sa získa po absolvovaní odbornej prípravy v akreditovanej
vzdelávacej ustanovizni.

Odborná príprava na prevádzkovanie pohrebiska obsahuje:

 1. a) prevádzkovú časť v rozsahu najmenej 40 vyučovacích hodín,
 1. b)
 1. c) osvedčenia o odbornej spôsobilosti, ktorých platnosť bola podľa doterajších predpisov obmedzená na dobu určitú, sa menia na dobu neurčitú,

3. Na základe odbornej prípravy môže poverená osoba požiadať Regionálny úrad verejného
zdravotníctva v Lučenci o overenie odbornej spôsobilosti a vydanie osvedčenia odbornej
spôsobilosti na prevádzkovanie pohrebiska.

 

 

Článok 8 8. 1. NAKLADANIE S ODPADMI

 

1 . Odpad vzniknutý pri údržbe hrobového miesta je povinný nájomca hrobového miesta a návštevník pohrebiska odviesť na miesto na to určené na pohrebisku.

 

2. Je zakázané spaľovať odpad na pohrebisku.

 

3. Stavebník je povinný stavebný odpad na vlastné náklady odviesť z pohrebiska.

 

 

Článok 9 9. 1. POHREBNÁ SLUŽBA

1. Prevádzkovateľ pohrebiska neprevádzkuje pohrebnú službu. 

2. Prevádzkovateľ pohrebnej služby je povinný: a) riadiť sa prevádzkovým poriadkom pohrebiska, 

 

b) nahlásiť prevádzkovateľovi pohrebiska dátum a čas obradu pochovávania podľa dohody s obstarávateľom pohrebu

 

 

Článok 10 10. 1. CENNÍK SLUŽIEB

 1. Prepožičanie užívacieho práva na hrobové miesto - prenájom hrobového miesta na 10 rokov: 

Jednohrob

Jednohrob prehĺbený Dvojhrob

Dvojhrob prehĺbený Trojhrob

Trojhrob prehĺbený Detský hrob (dieťa do 14 rokov) Poznámka:

1 . Pri prenájme -štvor- a viac hrobov sa účtujú ako násobky jednohrobu na 10 rokov.

 1.  
 1.  

 

2. Cena výkopu hrobu pre uloženie rakvy so zosnulým vrátane následného zasypania: 

Základná hĺbka                                                         ... ,- €

Prehĺbený hrob €

Detský hrob ............................................................. ,- €

Hrob pre uloženie urny €

3. Prechodné uloženie zomretého v chladiacom zariadení domu smútku do zákonnej lehoty
pochovania
za každý začatý deň :                                                    3 ,- €

v ďeň pohrebu: 13,-€

 

Článok 11 11. 1. PRIESTUPKY

 

1. Priestupku na úseku pohrebníctva sa dopustí ten, kto:

 1. a) nedodržiava ustanovenia prevádzkového poriadku pohrebiska, povinností nájomcu hrobového miesta,
 1. b) neužíva hrobové miesto podľa nájomnej zmluvy,
 1. c) neudržiava prenajaté hrobové miesto v poriadku na vlastné náklady,
 1. d) písomne neoznámi prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny potrebné na vedenie evidencie,
 1. e) neudržiava poriadok na pohrebisku,
 1. f) nedodržiava ustanovenia prevádzkového poriadku pohrebiska, povinností návštevníkov,

 

 

ktoré sa týkajú

 

údajov, ktoré sú ktoré sa týkajú

 

g) nezachováva dôstojnosť pohrebiska.

 1.  
 1.  
 1.  

 

 

Článok 12 12. 1. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto prevádzkového poriadku vykonáva: 

 

 • hlavný kontrolór obce Tuhár,
 • poverení zamestnanci Obecného úradu Tuhár
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva Lučenec,

2. Pokiaľ tento prevádzkový poriadok neupravuje niektoré právne vzťahy na pohrebisku, bude sa v prípade ich vzniku postupovať v zmysle zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve. 

3. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto prevádzkového poriadku sa ruší Prevádzkový poriadok
pohrebiska v obci Tuhár schválený uznesením č.......... zo dňa................
 

4. Tento prevádzkový poriadok bol schválený a uznesením Obecného zastupiteľstva v Tuhári. č. 2/2010 zo dňa 13.12.2010 . 

 

 

Účinnosť nadobúda 1. januára 2011.

 

 

Peter Čeman starosta obce