Všeobecné záväzné nariadenie ČísloVZN:1/2010

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

OBEC TUHÁR

 

 

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Tuhár 19.11.2010

 

VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Tuhár 15.12.2010

 

VZN nadobúda účinnosť 01.01.2011

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Tuhári na základe ustanovenia § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/J1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov

v y d á v a pre územie Obce Tuhár toto

 

VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE

 

o miestnych daniach na území Obce Tuhár

 

ÚVODNÉ USTANOVENIA

§ 1

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie /ďalej len „nariadenie“/ upravuje podmienky ukladania miestnych daní /ďalej len „miestne dane“/ na území obce Tuhár

 

DRUHY MIESTNYCH DANÍ

§ 2

 

Obec ukladá na svojom území tieto miestne dane a poplatky:

a/ daň z nehnuteľností,

b/ daň za psa,

c/ daň za vývoz komunálneho odpadu,

d/ daň za užívanie verejného priestranstva

 

 

 

Článok 1

 

DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ

§ 3

 

Daň z nehnuteľností zahŕňa:

a/ daň z pozemkov,

b/ daň zo stavieb,

c/ daň z bytom a z nebytových priestorov v bytovom dome /ďalej len daň z bytov“/.

 

Daň z pozemkov

§4

 

/1/ Daňovníkom dane z pozemkov sú osoby uvedené v ust. § 5 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady /ďalej len „zákon o miestnych daniach“/.

 

/2/ Predmetom dane z pozemkov sú pozemky na území obce Tuhár uvedené v § 6 zákona o miestnych daniach v členení podľa ust. § 6 ods . 1 zákona o miestnych daniach.

 

/3/ Spôsob výpočtu základu dane z pozemkov vyplýva z ust. §7 zákona o miestnych daniach. Výpočet sa musí vykonať vždy k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia správca dane prihliadať nebude, s výnimkou prípadov vyplývajúcich z platnej právnej úpravy.

 

/4/ V súlade s ust. §7 ods. 5 zákona o miestnych daniach správca dane určuje, že namiesto hodnoty pozemku zistenej za 1 m2 podľa platných predpisov o stanovení všeobecnej hodnoty majetku sa pre druh pozemku:

 

- lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy sa použije hodnota pozemku 0,04 eur/ m2.

Hodnota týchto pozemkov určená týmto ustanovením nariadenia sa použije, len ak daňovník hodnotu pozemku nepreukáže znaleckým posudkom.

 

- hodnota pozemku – trvale trávne porasty sa stanovuje vo

výške 0,0341 eur za 1m2.

 

- ročná sadzba dane z pozemkov – orná pôda, vinice, ovocné sady sa stanovuje vo výške 0,80% zo základu dane, ktorým je hodnota pôdy vo výške 0,1958 eur / 1m2.

 

- hodnota pozemku – záhrady, zastavané plochy, nádvoria a ostatné plochy s výnimkou stavebných pozemkov sa stanovuje vo výške

1,33 eur/ 1 m2.

 

- hodnota pozemku – stavebné pozemky sa stanovuje vo výške

0,0664 eur za každý i začatý m2 pozemku.

 

/5/ V súlade s ust. §8 zákona o miestnych daniach správca dane určuje všeobecnú ročnú sadzbu dane z pozemkov pre daň z pozemkov – lesné pozemky vo výške 0,50 %, pre všetky ostatné druhy pozemkov – TTP, orná pôda, vinice, ovocné sady, záhrady, zastavané plochy, nádvoria a ostatné plochy s výnimkou stavebných pozemkov 0,80 %.

Ročná sadzba dane z pozemkov – TTP, orná pôda, vinice, ovocné sady, záhrady,

zastavané plochy a nádvoria a ostatné plochy s výnimkou stavebných pozemkov platí len pre PO. Pre FO zostáva podľa VZN na rok 2010.

 

Daň zo stavieb

§ 5

 

/1/ Daňovníkom dane zo stavieb sú osoby uvedené v ust. § 9 zákona o miestnych daniach.

 

/2/ Predmetom dane zo stavieb sú stavby na území obce Tuhár, ktoré majú jedno alebo viac nadzemných podlaží alebo podzemných podlaží spojené so zemou pevným základom v členení podľa ust. §10 ods.1 zákona o miestnych daniach.

Na daňovú povinnosť nemá vplyv skutočnosť, že sa stavba prestala užívať.

 

/3/ Základom dane zo stavieb je výmera zastavanej plochy v m2. Zastavanou plochou sa rozumie pôdorys stavby na úrovni najrozsiahlejšej nadzemnej časti stavby, pričom sa do zastavanej plochy nezapočítava prečnievajúca časť strešnej konštrukcie stavby.

 

/4/ Správca dane pre územie obce Tuhár určuje v súlade s ust. §12 ods. 2 zákona o miestnych daniach ročnú sadzbu dane zo stavieb za každý aj začatý m2 zastavanej plochy nasledovne:

 

a/ 0,0664 eur za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú

funkciu pre hlavnú stavbu

 

b/ 0,0664 eur za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre

vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej

pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú

administratívu

 

c/ 0,1660 eur za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na

individuálnu rekreáciu

 

d/ 0,1660 eur za samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných

garáží a stavby určené alebo používané na tieto účely,

postavené mimo bytových domov

 

e/ 0,6638 eur za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby

slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie

vlastnej produkcie vrátane stavieb na administratívu

 

f/ 0,6638 eur za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť

skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným

podnikaním a zárobkovou činnosťou

 

g/ 0,4979 eur za ostatné stavby neuvedené v písm. a/ až f/

 

/5/ V súlade s ust. § 12 ods. 3 zákona o miestnych daniach určuje správca dane pri viacpodlažných stavbách príplatok za podlažie v sume 0,0249 eur za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.

 

 

Daň z bytov

§ 6

 

/1/ Daňovníkom dane z bytov sú osoby uvedené v ust. § 13 zákona o miestnych daniach.

 

/2/ Predmetom dane z bytov sú byty a nebytové priestory v bytovom dome na území obce Tuhár, v ktorom aspoň jeden byt alebo nebytový priestor nadobudli do vlastníctva fyzické osoby alebo právnické osoby /ust. § 14 zákona o miestnych daniach/.

/3/ Základom dane z bytov je výmera podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru v m2.

 

/4/ V súlade s ust. §16 ods. 2 a 3 zákona o miestnych daniach určuje správca dane pre celé územie obce Tuhár ročnú sadzbu dane z bytov a nebytových priestorov vo výške 0,0664 eur za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru.

 

 

Spoločné ustanovenia pre daň z nehnuteľností

§7

 

/1/ V súlade s ust. § 17 ods. 3 zákona o miestnych daniach správca dane s ohľadom na miestne podmienky v obci oslobodzuje od dane z pozemkov nasledujúce pozemky:

a/ pozemky na ktorých sú cintoríny, kolumbária, urnové háje a rozptylové lúky

 

b/ pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk

 

 

/2/ V súlade s ust. § 17 ods. 3 zákona o miestnych daniach správca dane ustanovuje, že v roku 2011 neposkytuje žiadne oslobodenie od dane z pozemkov, zo stavieb a bytov v obci Tuhár.

 

/3/ Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom sa daňovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane a zaniká 31. decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľnosti. Ak sa daňovník stane vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti 1. januára bežného zdaňovacieho obdobia, vzniká daňová povinnosť týmto dňom.

 

/4/ Na vyrubenie dane z nehnuteľnosti je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia, sa neprihliada, pokiaľ zákon o miestnych daniach neustanovuje inak. V prípade nadobudnutia nehnuteľnosti vydražením v priebehu roka daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa vydražiteľ stal vlastníkom nehnuteľnosti alebo prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni schválenia príklepu súdom. Daňovník, ktorý nadobudne nehnuteľnosť vydražením v priebehu zdaňovacieho obdobia, je povinný podať priznanie do 15 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti.

 

/5/ Fyzická osoba alebo právnická osoba je povinná oznámiť, v priebehu príslušného zdaňovacieho obdobia, správcovi dane skutočnosti rozhodujúce pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti k dani z nehnuteľností a každú zmenu týchto skutočností do 30 dní odo dňa nasledujúceho po dni, keď tieto skutočnosti alebo ich zmeny nastali.

Za zmeny skutočnosti rozhodujúcich na vyrúbenie dane sa nepovažuje zmena sadzieb dane z nehnuteľností, zmena hodnoty pôdy alebo pozemku, zmena oslobodenia od dane z nehnuteľností alebo zmena zníženia dane z nehnuteľností, zmena vekovej hranice občanov, ktoré sú určené vo všeobecne záväznom nariadení a uplynutie lehôt na oslobodenie od dane z nehnuteľností podľa § 104 ods. 2 až 4 zákona o miestnych daniach.

 

/6/ Daňové priznanie k dani z nehnuteľností /ďalej len „priznanie“/ je daňovník povinný podať príslušnému správcovi dane do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia, ak zákon o miestnych daniach neustanovuje inak a v ďalších zdaňovacích obdobiach do tohto termínu, len ak nastali zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane z nehnuteľností.

 

/7/ Ak je pozemok, stavba, by a nebytový priestor v bytovom dome v spoluvlastníctve viacerých osôb /§5 ods.4,§9 ods.4 a §13 ods.2/, priznanie podá každá fyzická osoba alebo právnická osoba. Ak sa všetci spoluvlastníci dohodnú, priznanie podá zástupca, ten z nich ktorého dohodou určili spoluvlastníci, pričom túto skutočnosť musia písomne oznámiť správcovi dane pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania na predpísanom tlačive , ktoré obsahuje podrobnosti a náležitosti oznamovacej povinnosti. Daňovníci sú povinní tlačivo si sami vypísať a vyplnené tlačivo doručiť osobne alebo zaslať doporučeným listom správcovi dane na Obecný úrad v Tuhári.

 

To sa nevzťahuje na manželov, ktorí majú pozemok, stavbu, byt alebo ne bytový priestor v bytovom dome v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov,

v tomto prípade priznanie podáva jeden z manželov.

 

/8/ Daňovník je povinný v priznaní uviesť všetky skutočnosti rozhodujúce na výpočet dane a daň si sám vypočítať.

 

/9/ Daňovník, ak ide o fyzickú osobu, je povinný uviesť v priznaní aj meno, priezvisko, titul, adresu trvalého pobytu, rodné číslo a ak ide o právnickú osobu alebo fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom, je povinný uviesť aj obchodné meno alebo názov, identifikačné číslo a sídlo alebo miesto podnikania. Súčasne je daňovník povinný vyplniť všetky údaje podľa daňového priznania. Osobné údaje podľa tohto odseku sú chránené podľa osobitného predpisu.

 

/10/ Daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov vyrúbi správca dane každoročne podľa stavu k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia.- Pri nadobudnutí nehnuteľnosti v dražbe správca dane vyrúbi pomernú časť dane vydražiteľovi v súlade s § 20 ods.2 zákona o miestnych daniach. Pri dohode spoluvlastníkov správca dane vyrúbi daň tomu spoluvlastníkovi, ktorý na základe ich dohody podal priznanie podľa § 19 ods. 2 zákona o miestnych daniach, v prípade bezpodielového spoluvlastníctva manželov, tomu z manželov, ktorý podal priznanie.

 

/11/ Vyrubená daň z nehnuteľností je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru, ak zákon o miestnych daniach neustanovuje inak.

 

/12/ Správca dane určuje, že daň je možné uhradiť aj v dvoch rovnakých splátkach.

Splatnosť jednotlivých splátok sa určuje nasledovne:

 

1. splátka dane je splatná do 31. mája bežného zdaňovacieho obdobia

2. splátka je splatná do 30. septembra bežného zdaňovacieho obdobia

 

 

/13/ Daň možno zaplatiť jedným z nasledovných spôsobov:

a/ bezhotovostným prevodom na účet správcu dane

b/ poštovou poukážkou

c/ v hotovosti do pokladne správcu dane.

 

Článok II

 

DAŇ ZA PSA

§ 8

/1/ Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou.

Predmetom dane za psa nie je pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely, pes umiestnený v útulku zvierať a pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa občan s ťažkým zdravotným postihnutím.

 

/2/ Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom psa alebo držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní

 

/3/ Základom dane je počet psov.

 

/4/ V súlade s ust. § 25 zákona o miestnych daniach určuje správca dane sadzbu dane nasledovne:

5,- eur za jedného psa a kalendárny rok.

 

/5/ Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane podľa § 22 ods. 1 zákona o miestnych daniach a zaniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník prestal byť vlastníkom alebo držiteľom psa.

 

/6/ Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti.

Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to oznámi správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej povinnosti neoznámi.

 

/7/ Oznámenie o vzniku a zániku daňovej povinnosti je daňovník povinný oznámiť správcovi dane na Obecný úrad v Tuhári.

 

/8/ Daň za psa vyrubí správca dane v prvom zdaňovacom období platobným výmerom, pričom táto vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.

 

/9/ V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň za psa splatná bez vyrubenia, a to do 31. januára príslušného zdaňovacieho obdobia.

/10/ Daňovník môže daň za psa zaplatiť:

a/ bezhotovostným prevodom na účet správcu dane

b/ poštovou poukážkou

c/ v hotovosti do pokladne správcu dane

 

Článok III.

DAŇ ZA VÝVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU

 

Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý alebo prechodný pobyt, osoby, ktoré v obci využívajú rodinné domy na rekreačné účely /tzv. chalupári/, a právnická osoba, ktorá v obci prevádzkuje zariadenie.

 

1/ ročný poplatok za vývoz komunálneho odpadu sa stanovuje vo výške

10,- eur na jedného občana ročne. /občania s trvalým a prech.pobytom/

2/ Pre právnické osoby, ktoré na území obce prevádzkujú zariadenie sa stanovuje výška poplatku v sume 50,- eur /ročne.

3/ Pre osoby, ktoré v obci využívajú rodinné domy na rekreačné účely /tzv.chalupári/ sa stanovuje výška poplatku 15,- eur ročne.

Zľava za vývoz odpadu je možná len pre občanov, ktorí sa dlhodobo zdržujú v zahraničí a podajú na Obecnom úrade žiadosť doloženú pracovnou zmluvou.

Vývoz komunálneho odpadu bude prevádzaný len 1 x mesačne.Vyvážať sa bude aj odpad vo vreciach.

V prípade potreby vývozu komunálneho odpadu viac ako 1kuka/ mesačne, možnosť dokúpenia 120 l igelitových vriec /špeciálne označených obcou, len takto označené budú vyvážané/. Vrecia je možné zakúpiť na Obecnom úrade. Cena jedného igelitového vreca je 1 euro.

Každá domácnosť a PO je povinná vlastniť aspoň jednu kuka nádobu na vývoz komunálneho odpadu.

V deň vývozu komunálneho odpadu sa bude vyvážať aj separovaný odpad a to

obecným autom.

 

Splátka poplatku za vývoz komunálneho odpadu:

 

2x ročne a to: 1. splátka do 31. mája bežného zdaňovacieho obdobia

2. splátka do 30. septembra bežného zdaňovacieho obdobia

 

 

Článok IV.

 

DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA

 

Predmet dane

 

Predmetom dane je užívanie verejného priestranstva v obci za účelom výkonu predaja tovaru, resp. iné komerčné užívanie.

 

Sadzba dane

 

1/ sa stanovuje vo výške 3,- eurá/deň

 

SPOLOČNÉ USTANOVENIA

§ 12

 

/1/ Správu miestnych daní vykonáva obec Tuhár prostredníctvom starostu obce a poverených zamestnancov obce.

 

/2/ Postavenie povereného zamestnanca obce – správcu miestnej dane nemá hlavný kontrolór obce Tuhár.

 

/3/ Miestnu daň podľa § 2 písm. a/, b/, d/ a e/ tohto nariadenia možné zaviesť, zrušiť, zmeniť sadzby, určiť oslobodenie alebo zníženie dane vždy len k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.

 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 13

/1/ Pokiaľ toto všeobecne záväzné nariadenie neobsahuje podrobnú úpravu daní platia ustanovenia zákona o miestnych daniach a zákon SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení neskorších právnych predpisov.

 

/2/ Na tomto všeobecne záväznom nariadení obce sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo dňa 13. decembra 2010 uznesením číslo A/1

 

/3/ Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2009 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady na území obce Tuhár zo dňa15.12.2009

 

/4/ Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Tuhári.

 

/5/ Toto všeobecné záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2011.

 

 

v Tuhári 15.12.2010

 

 

Peter Č e m a n

starosta obce